top of page

Wsparcie inwestycji wodorowych

Sporządzamy dokumentację aplikacyjną

w ramach Programu Zeroemisyjny system energetyczny Wodoryzacja gospodarki

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zarówno unijnych, krajowych jak i od inwestorów czy z kredytów bankowych.

 • Dofinansowanie pozyskujemy od 2006 roku

 • Sporządziliśmy ponad 600 projektów

 • Pozyskaliśmy ponad 1,9 MLD zł

 • Wysoka skuteczność pozyskiwania dotacji

 • Miła i fachowa obsługa

Nasze Referencje >

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

WODORYZACJA GOSPODARKI - NFOŚiGW
 

Terminy naborów:

 • Część 1) Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru.
  a) Budowa mocy wytwórczych niskoemisyjnego/ odnawialnego wodoru    
  od 01.06.2023 r. do  29.09.2023 r.

 • Część 1) Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru
  b) Budowa infrastruktury wodorowej    
  od 02.10.2023 r. do  29.12.2023 r.

 • Część 1) Inwestycje w technologie wodorowe, wytwarzanie, magazynowanie i transport wodoru
  c) Przemysłowe wykorzystanie odnawialnego lub niskoemisyjnego wodoru mające na celu zmniejszenie emisyjności procesu    
  od 02.10.2023 r. do  29.12.2023 r.

 • Część 2) Wsparcie projektów IPCEI Hydrogen    
  Nabór od 01.06.2023 r. otwarty do wyczerpania środków.

 • Część 3) Wsparcie projektów dotyczących innowacyjnych jednostek transportowych napędzanych wodorem    
  od 01.06.2023 r. do  29.09.2023 r.

Beneficjenci
Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z 6 marca 2018 r. z późn. zm. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162), którzy posiadają siedzibę lub oddział na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.

 

Rodzaje przedsięwzięć
Program jest dedykowany inwestycjom w technologie wodorowe oraz infrastrukturę współtowarzyszącą. Przedsięwzięcia obejmujące systemy wytwarzania, magazynowania, transportu niskoemisyjnego, w tym odnawialnego wodoru z wykorzystaniem sieci przesyłowej i dystrybucyjnej, a następnie wykorzystanie go jako produktu końcowego (transport, przemysł, ciepłownictwo i energetyka zawodowa, przemysłowa i rozproszona w układach wytwarzania energii elektrycznej) oraz jako substratu w procesach przemysłowych, w tym w ramach wodorowych magazynów energii, do wytwarzania syntetycznych paliw i nośników energii.
Wyodrębniono następujące kategorie przedsięwzięć przewidzianych do realizacji:
a) Budowa mocy wytwórczych niskoemisyjnego/ odnawialnego wodoru, np.:
- budowa instalacji produkujących wodór odnawialny;
- budowa instalacji produkujących niskoemisyjny wodór;
Inwestycja może obejmować wyłącznie elementy bezpośrednio związane z wdrażaną technologią, m.in. instalację OZE, elektrolizer, podsystem buforowego magazynu wodorowego, instalację produkującą wodór, dedykowaną infrastrukturę do przesyłu/ dystrybucji wodoru, magazynowanie na miejscu, stacje tankowania wodoru wraz z mocami wytwórczymi.
b) Budowa infrastruktury wodorowej, np.:
- budowa, rozbudowa oraz modernizacja sieci przesyłowych oraz dystrybucyjnych do transportu wodoru,
- budowa magazynów wodoru wraz z infrastrukturą techniczną umożliwiającą jego składowanie i zatłaczanie.
Inwestycja może obejmować wyłącznie elementy bezpośrednio związane z wdrażaną technologią, m.in. infrastrukturę przesyłową wodoru, magazyny podziemne, magazynowanie skroplonego wodoru lub innego wraz z regazyfikacją i rozprężaniem, przekształcenie infrastruktury gazowej na wodorową.
c) Przemysłowe wykorzystanie odnawialnego lub niskoemisyjnego wodoru mające na celu zmniejszenie emisyjności procesu np.:
- wykorzystanie wodoru w procesach energochłonnych,
- wykorzystanie wodoru do produkcji energii elektrycznej i ciepła,
- wykorzystanie wodoru jako substrat w procesach chemicznych (np. produkcja amoniaku),
Inwestycja może obejmować wyłącznie elementy bezpośrednio związane z wdrażaną technologią, m.in. magazyny wodoru, sprzęt, maszyny do realizacji procesów produkcji przemysłowej wykorzystujące wodór odnawialny lub niskoemisyjny (konieczne jest zapewnienie stosowania tylko wodoru odnawialnego lub niskoemisyjnego przez cały cykl życia inwestycji). 

Formy dofinansowania
1) dotacja
2) pożyczka

 

Intensywność dofinansowania
1) dofinansowanie w formie dotacji zgodnie z maksymalną intensywnością pomocy publicznej wskazaną w odpowiednim rozporządzeniu, określającym szczegółowe warunki udzielania wsparcia;
2) dofinansowanie w formie pożyczki: do wysokości różnicy pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych, a kwotą dofinansowania w formie dotacji udzielonej na przedsięwzięcie;
3) dla przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.), wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym;
4) w sytuacji, gdy dofinansowanie nie stanowi pomocy publicznej, intensywność dofinansowania
– do 85% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że wysokość udzielonego wsparcia w formie dotacji na pojedynczy projekt nie może przekroczyć 40% budżetu naboru.

 

Warunki dofinansowania
1) minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 10 mln zł;
2) kwota pożyczki: do 300 mln zł.

Warunkiem uruchomienia naborów w ramach Programu  Zeroemisyjny system energetyczny Wodoryzacja gospodarki jest dostępność środków w ramach Krajowego Planu Odbudowy.

Referencje >>

Nasi klienci >>

Wybrane projekty >>

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

 

BIZNES-ANIMATOR sp. z o.o.

ul. Bukowska 76/8

60-812 Poznań

biuro@biznes-animator.pl

tel. 61 853-60-55

tel. 600-562-134

tel. 600-956-111

.
 

hydrogen-gd3f4b6705_1920.jpg
bottom of page