top of page

Sporządzamy dokumentację aplikacyjną

w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zarówno unijnych, krajowych jak i od inwestorów czy z kredytów bankowych.

Sporządziliśmy ponad 600 projektów. Pozyskaliśmy ponad 1,5 MLD zł.

Sporządzimy dla Państwa zarówno wniosek o dofinansowanie jak i studium wykonalności 

 

Nasze Referencje >

 

Wymiana dachów ze środków KPO

Ze środków KPO jest przewidziane wsparcie w terminie od 17 października 2022 r. do 15 listopada 2022 r. na wymianę pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych w ramach działania A1.4.1. "Wsparcie inwestycji w rolnictwie w zakresie wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska": Działanie 5. Wymiana pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska w gospodarstwach rolnych.

Zakres wsparcia obejmuje wymianę pokrycia dachu wykonanego z wykorzystaniem wyrobów zawierających azbest przez zastąpienie go nowym pokryciem dachu wolnym od wyrobów zawierających azbest na budynkach służących do produkcji rolniczej, na powierzchni nie większej niż 500 m2.

Wsparcie może być udzielone osobie fizycznej, która podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników jako rolnik lub której przyznano płatności bezpośrednie co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem, jeżeli jest właścicielem lub współwłaścicielem budynku, na którym będzie wymieniane pokrycie dachu i ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów ustawy z dnia 18 grudnia 2003 r. o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz. U. z 2022 r. poz. 203, 219 i 1270).

Wsparte mogą być wyłącznie przedsięwzięcia, które nie zostały rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie wsparciem i których realizacja trwa nie dłużej niż 12 miesięcy od dnia zawarcia umowy o objęcie przedsięwzięcia wsparciem z ostatecznym odbiorcą wsparcia i nie dłużej niż do dnia 31 grudnia 2025 r. Warunkiem udzielenie wsparcia jest również to, że przedsięwzięcie musi obejmować wymianę pokrycia dachu na całym budynku.

Wysokość udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 40% standardowej stawki jednostkowej określonej w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem.

Wsparcie jest udzielane w formie płatności końcowej, która jest wypłacana po zrealizowaniu przedsięwzięcia.

 

Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości 50% wartości wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpił o przyznanie tej zaliczki we wniosku o objęcie wsparciem.

Podmiotem udzielającym wsparcia jest Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa.

Blacharstwo at Work
bottom of page