top of page

Racjonalna gospodarka odpadami - Dofinansowanie na selektywne zbieranie
i zapobieganie powstawaniu odpadów

Sporządzamy dokumentację aplikacyjną

w ramach Programu

Racjonalna gospodarka odpadami

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zarówno unijnych, krajowych jak i od inwestorów czy z kredytów bankowych.

Sporządziliśmy ponad 600 projektów. Pozyskaliśmy ponad 1,9 MLD zł.

Sporządzimy dla Państwa zarówno wniosek o dofinansowanie jak i studium wykonalności 

 

Nasze Referencje >

 

Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów - DOFINANSOWANIE

Do 30.06.2023 r. jest prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Racjonalna gospodarka odpadami. Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów". Kolejny nabór jest przewidziany w IV kwartale 2023 roku i będzie on trwał do 30.12.2024 r.

 

Rodzaje przedsięwzięć

1.budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

2. rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych.

Jako system selektywnego zbierania odpadów komunalnych rozumie się zintegrowany zestaw rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i prawnych, w oparciu o który w sposób zaplanowany realizowane są wymagane cele w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie przynajmniej jednej gminy. Wymaganym elementem systemu jest przynajmniej jeden stacjonarny punkt selektywnego zbierania odpadów komunalnych. 

W ramach przedsięwzięcia realizowany może być:

 1. zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscu powstawania,

 2.  budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych,

 3. tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania – gniazda pojemników,

 4. budowa systemów podziemnego gromadzenia odpadów lub pneumatycznego transportu odpadów komunalnych,

 5. zakup kompostowników przydomowych,

 6. zakup automatów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych  opakowaniowych oraz opakowań wielokrotnego użytku,

 7. zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zebranych,

 8. zakup specjalistycznych środków transportu odpadów komunalnych selektywnie zebranych,

 9. zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego do obsługi systemu selektywnego zbierania oraz przeprowadzanie dedykowanych kadrze szkoleń informatycznych.

3. rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych;

4. rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz  późniejszym unieszkodliwieniem  tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF.

Beneficjenci:

 1. dla zadań wymienionych w pkt 1 i 2:
  a) jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki;
  b) przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego; spółdzielnie.

 2. dla zadań wymienionych w pkt 3): posiadające osobowość prawną organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku publicznego pełniące funkcje „banków żywności”;

 3. dla zadań wymienionych w pkt 4: 
  a)    Polski Związek Łowiecki, 
  b)    Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”.

 

Formy dofinasowania/wsparcia

 1. Formy dofinansowania

  • dotacja;

  • pożyczka;

 2. Intensywność dofinansowania

  1. dofinansowanie w formie dotacji:

   • do 80% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć wskazanych w pkt 3. 

   • do 100 % kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć wskazanych w pkt 4.

   • do 50% kosztów kwalifikowanych  dla pozostałych przedsięwzięć. 

  2. dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

 

Referencje >>

Nasi klienci >>

Wybrane projekty >>

Zapraszamy do kontaktu:

BIZNES-ANIMATOR sp. z o.o.

ul. Bukowska 76/8

60-812 Poznań

biuro@biznes-animator.pl

tel. 61 853-60-55

tel. 600-562-134

tel. 600-956-111

.
 

garbage-cans-g074e9089f_1920.jpg
bottom of page