top of page

Ścieżka SMART

Sporządzamy dokumentację aplikacyjną

w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zarówno unijnych, krajowych jak i od inwestorów czy z kredytów bankowych.

 • Dofinansowanie pozyskujemy od 2006 roku

 • Sporządziliśmy ponad 600 projektów

 • Pozyskaliśmy ponad 1,9 MLD zł

 • Wysoka skuteczność pozyskiwania dotacji

 • Miła i fachowa obsługa

Nasze Referencje >

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

 

Ścieżka SMART dla MŚP

Pierwszy nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania Ścieżka SMART trwa od 21 lutego do 12 kwietnia 2023 r. i jest prowadzony przez PARP. W naborze mogą brać udział mikro-, mali i średni przedsiębiorcy prowadzący działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Osobny nabór jest prowadzony przez NCBR dla dużych przedsiębiorstw czytaj więcej >
Wniosek obowiązkowo powinien obejmować co najmniej jeden z modułów: B+R lub Wdrożenie innowacji. Pozostałe moduły mają charakter fakultatywny.


a. Moduł B+R – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację prac B+R w celu doprowadzenia do opracowania innowacji produktowej lub innowacji w procesie biznesowym dotyczącej funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług;


b. Moduł Wdrożenie innowacji – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na wdrożenie w działalności przedsiębiorstwa wyników prac B+R w formie innowacyjnych produktów lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług;


c. Moduł Infrastruktura B+R – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na inwestycję w infrastrukturę B+R niezbędną do realizacji agendy badawczej na rzecz tworzenia innowacyjnych produktów (wyrobów lub usług) lub procesów biznesowych dotyczących funkcji działalności przedsiębiorstwa w zakresie produkcji wyrobów lub usług;


d. Moduł Cyfryzacja – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na realizację inwestycji związanych z zastosowaniem rozwiązań cyfrowych w przedsiębiorstwie zmierzających do cyfryzacji produkcji, procesów w przedsiębiorstwie, jak i cyfryzacji produktów, usług, modelu biznesowego oraz zapewnienia cyberbezpieczeństwa;


e. Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na transformację przedsiębiorstwa w kierunku zrównoważonego rozwoju oraz gospodarki o obiegu zamkniętym, w tym rozwój nowych modeli biznesowych na to ukierunkowanych;


f. Moduł Internacjonalizacja – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na promocję zagraniczną produktów (wyrobów lub usług) pod marką produktową przedsiębiorstwa lub produktów będących własnością przedsiębiorcy lub planowanych do opracowania/wdrożenia w ramach Projektu lub uzyskanie ochrony praw własności przemysłowej lub ich obronę w przypadku ich naruszenia;


g. Moduł Kompetencje – w ramach którego możliwe jest uzyskanie dofinansowania na doskonalenie kompetencji pracowników i osób zarządzających w zakresie realizowanego Projektu, zdobywanie przez nich nowych umiejętności oraz wiedzy, a także nabywanie kwalifikacji.

 

Poziom dofinansowania: Od 10% do 80% w zależności od rodzaju wydatku, wielkości przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

Moduł B+R


Minimalna wysokość wydatków kwalifikowalnych w ramach modułu B+R realizowanego przez MŚP – bez limitu.
Intensywność pomocy na prowadzenie projektów badawczo-rozwojowych nie może przekroczyć: 
a) 50% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku badań przemysłowych; 
b) 25% kosztów kwalifikowalnych – w przypadku eksperymentalnych prac rozwojowych. 


Intensywność może zostać zwiększona do maksymalnie 80% kosztów kwalifikowalnych w następujący sposób: 
a) o 10% dla średnich przedsiębiorców, 
b) o 20% dla mikro- i małych przedsiębiorców, 
c) o 15% gdy wyniki prac B+R przeprowadzonych w ramach modułu zostaną szeroko rozpowszechnione podczas konferencji, za pośrednictwem publikacji, ogólnodostępnych baz, bądź oprogramowania bezpłatnego lub otwartego. 
W przypadku ubiegania się o zwiększenie intensywności (premia) z tytułu szerokiego rozpowszechniania wyników prac B+R należy zadeklarować we wniosku, że w okresie do 5 lat od zakończenia modułu B+R jego wyniki zostaną:

1) zaprezentowane na co najmniej 3 konferencjach naukowych lub technicznych, w tym co najmniej 1 o randze ogólnokrajowej, lub

2) opublikowane w co najmniej 2 czasopismach naukowych lub technicznych (zawartych w wykazie czasopism opublikowanym przez MEiN, aktualnym na dzień przyjęcia artykułu do druku), lub

3) opublikowane w powszechnie dostępnych bazach danych, zapewniających swobodny dostęp do uzyskanych wyników badań, lub

4) w całości rozpowszechnione za pośrednictwem oprogramowania bezpłatnego lub oprogramowania z licencją otwartego dostępu.

 

Moduł Wdrożenie innowacji

Intensywność pomocy na wydatki w ramach poszczególnych przeznaczeń pomocy nie może przekroczyć:
a) limitów intensywności wsparcia wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U.poz. 2422) w przypadku Regionalnej pomocy inwestycyjnej;
b) 50% w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP;
c) 50% w przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności;
d) 50% w przypadku pomocy de minimis innej niż przeznaczonej na koszty zabezpieczenia umowy;
e) 100% w przypadku pomocy de minimis przeznaczonej na koszty zabezpieczenia umowy.

Moduł Infrastruktura B+R

Intensywność pomocy na wydatki nie może przekroczyć limitów intensywności wsparcia wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U. poz. 2422) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej.

Moduł Cyfryzacja

Intensywność pomocy na wydatki w ramach poszczególnych przeznaczeń pomocy nie może przekroczyć:

a) limitów intensywności wsparcia wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U. poz. 2422) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej;

b) 50% w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP;

c) 50% w przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności;

d) 50% w przypadku pomocy de minimis.

 

Moduł Zazielenienie przedsiębiorstw

Intensywność pomocy na wydatki w ramach poszczególnych przeznaczeń pomocy nie może przekroczyć:

a) limitów intensywności wsparcia wskazanych w rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022-2027 (Dz. U. poz. 2422) w przypadku regionalnej pomocy inwestycyjnej;

b) 50% w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MŚP;

c) 50% w przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności;

d) 40% w przypadku pomocy inwestycyjnej umożliwiającej przedsiębiorstwom zastosowanie norm surowszych niż normy unijne w zakresie ochrony środowiska lub podniesienie poziomu ochrony środowiska w przypadku braku norm unijnych;

e) 20, 15 lub 10% odpowiednio dla mikro- i małego, średniego i dużego przedsiębiorcy, w przypadku pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych dla inwestycji zakończonych wcześniej niż trzy lata przed dniem wejścia w życie nowej normy unijnej;

f) 15, 10 lub 5% odpowiednio dla mikro- i małego, średniego i dużego przedsiębiorcy, w przypadku pomocy inwestycyjnej na wcześniejsze dostosowanie do przyszłych norm unijnych dla inwestycji zakończonych w okresie od roku do trzech lat przed dniem wejścia w życie nowej normy unijnej;

g) 30% w przypadku pomocy inwestycyjnej na środki wspierające efektywność energetyczną;

h) 45% w przypadku pomocy na inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji;

i) 45% w przypadku pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, dla których koszty kwalifikowalne zostały obliczone zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 41 ust. 6 lit. a) lub b) rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014;

j) 30% w przypadku pomocy inwestycyjnej na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych, dla których koszty kwalifikowalne zostały obliczone zgodnie z kryteriami wymienionymi w art. 41 ust. 6 lit c;

k) 45% w przypadku pomocy inwestycyjnej na efektywny energetycznie system ciepłowniczy i chłodniczy;

l) 35% w przypadku pomocy inwestycyjnej na recykling i ponowne wykorzystanie odpadów;

m) 50% w przypadku pomocy de minimis.

 

Dla rodzajów pomocy wymienionych w lit. d) oraz od g) do l) intensywność może zostać zwiększona o:

 • 10% - dla średnich przedsiębiorców,

 • 20% - dla mikro i małych przedsiębiorców.

 

Dodatkowo dla rodzajów pomocy wymienionych od litery d) do l) intensywność może zostać zwiększona o:

 • 5% - dla inwestycji usytuowanych na obszarze województw dolnośląskiego i wielkopolskiego, a także następujących gmin regionu warszawskiego stołecznego: Baranów, Błonie, Dąbrówka, Dobre, Góra Kalwaria, Grodzisk Mazowiecki, Jadów, Jaktorów, Kałuszyn, Kampinos, Kołbiel, Latowicz, Leoncin, Leszno, Mrozy, Nasielsk, Osieck, Prażmów, Serock, Siennica, Sobienie-Jeziory, Strachówka, Tarczyn, Tłuszcz, Zakroczym i Żabia Wola,

 • 15% - dla inwestycji usytuowanych na obszarze województw: kujawskopomorskiego, lubelskiego, lubuskiego, łódzkiego, małopolskiego, opolskiego, podkarpackiego, podlaskiego, pomorskiego, śląskiego, świętokrzyskiego, warmińsko-mazurskiego lub zachodniopomorskiego i regionu mazowieckiego regionalnego.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

Projekty realizowane na obszarach gmin regionu warszawskiego stołecznego, innych niż wskazane powyżej, nie kwalifikują się w ogóle do zwiększenia intensywności pomocy związanej z lokalizacją inwestycji.

Moduł Kompetencje

Limit wydatków kwalifikowalnych w module Kompetencje wynosi 15% kosztów kwalifikowanych modułu obligatoryjnego. W przypadku, gdy w ramach projektu Wnioskodawca będący MŚP planuje realizację dwóch modułów obligatoryjnych (B+R i Wdrożenie innowacji) wybiera jeden moduł obligatoryjny, który będzie podstawą wyliczenia 15%.

 

Intensywność pomocy na zadania dedykowane do realizacji w ramach poszczególnych przeznaczeń pomocy nie może przekroczyć:
50% - w przypadku pomocy szkoleniowej, która może zostać zwiększona:

 • o 10% dla średnich przedsiębiorców;

 • o 20% dla mikro- i małych przedsiębiorców.

Moduł Internacjonalizacja

Limit wydatków kwalifikowalnych w module Internacjonalizacja wynosi 20% kosztów kwalifikowanych wybranego przez Wnioskodawcę we wniosku o dofinansowanie modułu obowiązkowego. W przypadku, gdy w ramach projektu Wnioskodawca będący MŚP planuje realizację dwóch modułów obligatoryjnych (B+R i Wdrożenie innowacji) wybiera jeden moduł obligatoryjny, który będzie podstawą wyliczenia 20%.


Intensywność pomocy na zadania dedykowane do realizacji w ramach poszczególnych przeznaczeń pomocy nie może przekroczyć:
a) 50% - w przypadku pomocy na udział MŚP w targach;
b) 50% - w przypadku pomocy na usługi doradcze na rzecz MSP;
c)50% - w przypadku pomocy dla MŚP na wspieranie innowacyjności;
d) 50% - w przypadku pomocy de minimis.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>


Koszty kwalifikowane dla modułów:
Jeśli projekt składa się z więcej niż jednego modułu, wydatki kwalifikowalne modułu B+R muszą wynosić minimum 20% wydatków kwalifikowalnych całego projektu. 

 

B+R

− wynagrodzenie personelu badawczo-rozwojowego,

− zakup usług zewnętrznych (podwykonawstwo dotyczące badań i usług doradczych związane z projektem),

− koszty amortyzacji aparatury naukowo-badawczej oraz amortyzacji budynków,

− koszty dzierżawy i wieczystego użytkowania gruntów,

− nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

− koszty operacyjne oraz zakup materiałów i środków eksploatacyjnych związanych bezpośrednio z pracami B+R,

− koszty pośrednie (ogólne).
W module B+R kwalifikuje się usługi zewnętrzne (podwykonawstwo), w tym koszty badań wykonywanych na podstawie umowy oraz koszty doradztwa i równorzędnych usług wykorzystywanych wyłącznie na potrzeby projektu badawczo-rozwojowego.

 

Wdrożenie innowacji

− zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,

− zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,

− nabycie robót i materiałów budowlanych,

− nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

− zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,

− zakup usług doradczych,

− koszty związane z ustanowieniem dodatkowego zabezpieczenia umowy o dofinansowanie. 

 

Infrastruktura B+R

− zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,

− zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,

− nabycie robót i materiałów budowlanych,

− nabycie wartości niematerialnych i prawnych. 

 

Cyfryzacja

− zakup lub leasing gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,

− zakup lub leasing środków trwałych innych niż nieruchomości,

− nabycie robót i materiałów budowlanych,

− nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

− zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,

− zakup usług doradczych. 

 

Zazielenienie przedsiębiorstw

− zakup gruntów oraz nieruchomości zabudowanych,

− zakup środków trwałych innych niż nieruchomości,

− nabycie robót i materiałów budowlanych,

− nabycie wartości niematerialnych i prawnych,

− zakup usług doradczych (m. in. weryfikacja technologii środowiskowych, środowiskowa ocena cyklu życia),

− zakup usług zewnętrznych związanych ze wsparciem innowacji,

− koszty dostosowania do surowszych lub przyszłych norm środowiskowych,

− zwiększenie efektywności energetycznej w procesów,

− inwestycje w układy wysokosprawnej kogeneracji,

− propagowanie energii ze źródeł odnawialnych,

− wprowadzenie efektywnej gospodarki odpadami.

 

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

Kompetencje

− zakup usług szkoleniowych w kraju i za granicą,

− koszty podróży i zakwaterowania związane ze szkoleniem.

 

Internacjonalizacja

− koszty udziału w targach lub imprezach targowo-konferencyjnych (np. koszty organizacji stoiska, transportu, podróży służbowych pracowników),

− koszty podróży służbowych pracowników uczestniczących w zagranicznych misjach gospodarczych (np. transport, noclegi, diety),

− usługi zewnętrzne związane z udziałem w targach, zagranicznych misjach gospodarczych oraz przyjazdowych misji gospodarczych o randze międzynarodowej,

− usługi i opłaty związane z ochroną (oraz obroną) praw własności przemysłowej.

Zapraszamy do kontaktu!

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

1.webp
bottom of page