top of page

Dotacje - Efektywność energetyczna

Nabór w ramach RPO Kujawsko-pomorskie – efektywność energetyczna

 

Do 20.01.2023 roku trwa nabór w ramach Działania 3.3 Efektywność energetyczna w sektorze publicznym i mieszkaniowym [konkurs nr RPKP.03.03.00-IZ.00-04-434/22], RPO Kujawsko-pomorskiego.

 

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:  

 • jednostki samorządu terytorialnego;

 • związki jednostek samorządu terytorialnego;

 • stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego;

 • przedsiębiorstwa komunalne;

 • organizacje pozarządowe;

 • spółdzielnie mieszkaniowe;

 • towarzystwa budownictwa społecznego;

 • kościoły i związki wyznaniowe oraz osoby prawne kościołów i związków wyznaniowych;

 • podmioty lecznicze udzielające świadczeń opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

 

Do wsparcia w ramach konkursu przewidziano:

Projekty dotyczące przedsięwzięcia z zakresu głębokiej i kompleksowej modernizacji energetycznej budynków publicznych, w tym m.in.:

 1. ocieplenie obiektu, wymiana pokrycia dachu, okien, drzwi zewnętrznych oraz oświetlenia na energooszczędne wraz z instalacją,

 2. przebudowa systemów grzewczych (wraz z wymianą i przyłączeniem źródła ciepła), systemów wentylacji i klimatyzacji oraz zastosowanie systemów zarządzania budynkiem,

 3. realizacja mikrokogeneracji (tj. – proces technologiczny polegający na skojarzonej produkcji energii cieplnej i elektrycznej w oparciu o wykorzystanie urządzeń małych i średnich mocy) lub mikrotrigeneracji (tj. – efektywne wykorzystanie energii elektrycznej, ciepła i chłodu w jednej instalacji) na potrzeby własne,

 4. budowa i przebudowa instalacji OZE w modernizowanych energetycznie budynkach,

 5. instalacja systemów chłodzących, w tym również z OZE.

 

W przypadku ulepszenia polegającego na poprawie izolacyjności cieplnej przegród, powinny być spełnione minimalne wymagania dotyczące oszczędności energii i izolacyjności cieplnej określone w przepisach techniczno-budowlanych tj. rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1225).

 

Przeprowadzona termomodernizacja musi zapewnić zwiększenie efektywności energetycznej o minimum 25%.

W ramach kompleksowej modernizacji energetycznej mogą być realizowane również inne, niewymienione w katalogu działania, o ile wynikają one z audytu energetycznego i przyczyniają się do osiągnięcia odpowiedniego poziomu efektywności energetycznej.

 

Maksymalny poziom dofinansowania ze środków EFRR wynosi 85 % wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu, w przypadku projektów nie objętych pomocą publiczną.

 

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach przedmiotowego konkursu ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego wynosi 1 023 445,62 zł.

bottom of page