top of page

Robogrant - pomoc na robotyzację polskiej branży meblarskiej

Sporządzamy dokumentację aplikacyjną

w ramach pilotażowego Programu

„Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zarówno unijnych, krajowych jak i od inwestorów czy z kredytów bankowych.

Sporządziliśmy ponad 600 projektów. Pozyskaliśmy ponad 1,9 MLD zł.

Sporządzimy dla Państwa zarówno wniosek o dofinansowanie jak i biznes plan czy studium wykonalności 

 

Nasze Referencje >

 

ROBOGRANT – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej

W terminie od 8 listopada do 6 grudnia 2022 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach pilotażowego programu „Robogrant – pomoc na rozwój polskiej branży meblarskiej”, finansowanego ze środków PARP, którego budżet wynosi 29 mln zł. Jeżeli kwota wnioskowanego wsparcia w złożonych wnioskach przekroczy 120% alokacji, termin składania wniosków może ulec skróceniu. 

Celem programu Robogrant jest rozwój działalności gospodarczej przedsiębiorstw produkcyjnych z branży meblarskiej poprzez realizację projektów robotycznych. Grant mogą otrzymać projekty o charakterze inwestycyjnym, których celem jest wzrost konkurencyjności przedsiębiorstwa poprzez robotyzację. Środki z grantu będzie można przeznaczyć na zakup, instalację i uruchomienie robota przemysłowego w przedsiębiorstwie wraz z komplementarnymi maszynami i urządzeniami. Zgodnie z Regulaminem naboru robotem przemysłowym nazywamy „automatycznie sterowaną, programowalną, wielozadaniową - stacjonarną lub mobilną maszynę - o co najmniej 4 stopniach swobody, posiadającą właściwości manipulacyjne do celów zastosowań przemysłowych, która spełnia łącznie następujące warunki:

a. wymienia dane w formie cyfrowej z urządzeniami sterującymi i diagnostycznymi lub

monitorującymi w celu zdalnego: sterowania, programowania, monitorowania lub diagnozowania;

b. jest połączona z systemami teleinformatycznymi, usprawniającymi procesy produkcyjne, w szczególności z systemami zarządzania produkcją, planowania lub projektowania produktów;

c. jest monitorowana za pomocą czujników, kamer lub innych podobnych urządzeń;

d. jest zintegrowana z innymi maszynami w cyklu produkcyjnym.

 

Do robotów i manipulatorów nie zalicza się urządzeń sterowanych ręcznie oraz automatów do produkcji części, automatów kopiujących oraz urządzeń do ciągłego ruchu i manipulowania materiałami sypkimi i płynnymi”.

Wsparcie będzie mogło obejmować również zakup wartości niematerialnych i prawnych niezbędnych do instalacji i integracji nabywanych środków trwałych, z parkiem maszynowym w celu ich prawidłowego uruchomienia

O dofinansowanie mogą się ubiegać małe i średnie firmy, które:

- prowadzą czynną działalność gospodarczą na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej w zakresie produkcji mebli (dotyczy działu 31 PKD) - o wsparcie w ramach tego konkursu mogą się ubiegać przedsiębiorstwa prowadzące działalność gospodarczą w zakresie podklasy kodów PKD:

31.01.Z Produkcja mebli biurowych i sklepowych,

31.02.Z Produkcja mebli kuchennych,

31.03.Z Produkcja materaców,

31.09.Z Produkcja pozostałych mebli;

- przynajmniej w dwóch z trzech zamkniętych lat obrotowych poprzedzających rok, w którym złożyły wniosek o udzielenie grantu osiągnęły przychody ze sprzedaży nie niższe, niż 3 mln zł.

 

Okres realizacji projektu nie może przekroczyć 18 miesięcy licząc od dnia rozpoczęcia realizacji projektu i nie może rozpocząć się przed złożeniem wniosku o dofinansowanie.

Maksymalna kwota wydatków kwalifikowalnych w projekcie wynosi 1 000 000,00 zł.

Maksymalna wartość grantu dla przedsiębiorcy nie może przekroczyć kwoty 850 000,00 zł.

Grant stanowi pomoc de minimis.

 

Maksymalna intensywność wsparcia wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych.

 

Wsparcie będzie przyznane w pierwszej kolejności projektom dotyczącym pierwszego zakupu robota w skali przedsiębiorstwa. Dodatkowe punkty będą przyznane w przypadku zapewnienia większego wkładu własnego i w przypadku posiadania mapy drogowej - planu wdrożenia zmian w przedsiębiorstwie w zakresie cyfryzacji, automatyzacji i robotyzacji, jakie powinny być wprowadzone w przedsiębiorstwie, aby przeszło transformację w kierunku Przemysłu 4.0. Mapa drogowa musi uwzględniać minimalny zakres obszarów obowiązkowych, który został określony w Załączniku nr 6 do Regulaminu naboru.

 

Warto przypomnieć, że działaniem skierowanym na wsparcie robotyzacji w Polsce jest również ulga na robotyzację, funkcjonująca od 1 stycznia 2022 r. Ulga ta pozwala na dodatkowe odliczenie od podstawy opodatkowania 50% kosztów uzyskania przychodu, poniesionych w danym roku podatkowym na robotyzację. W ramach ulgi można odliczyć koszty związane z zakupem fabrycznie nowych maszyn, oprogramowania, szkoleń czy też opłat leasingowych.

Zapraszamy do kontaktu!

1.webp
bottom of page