top of page

Pożyczka Re-Aktywacja

Sporządzamy dokumentację aplikacyjną

w ramach Nowego Instrumentu Finansowego

Pożyczka Re-Aktywacja

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zarówno unijnych, krajowych jak i od inwestorów czy z kredytów bankowych.

Sporządziliśmy ponad 600 projektów. Pozyskaliśmy ponad 1,9 MLD zł.

Sporządzimy dla Państwa zarówno wniosek o dofinansowanie jak i studium wykonalności 

 

Nasze Referencje >

 

POŻYCZKA RE-AKTYWACJA dla MŚP z woj. wielkopolskiego

Polska Fundacja Przedsiębiorczości (PFP) w ramach Pożyczki dla MŚP oferuje przedsiębiorcom prowadzącym działalność gospodarczą na terenie województwa wielkopolskiego pożyczki na korzystnych warunkach finansowych bez żadnych innych opłat i prowizji, z przeznaczeniem na finansowanie przez MŚP kryzysowych działań naprawczych w obszarze gospodarczym w kontekście pandemii COVID-19.

W ramach tego instrumentu finansowego będą finansowane Inwestycje na terenie województwa wielkopolskiego realizowane przez MŚP w zakresie kryzysowych działań naprawczych w obszarze gospodarczym w kontekście pandemii COVID-19 prowadzące w szczególności do:

  • uelastycznienia profilu działalności firm poprzez wzmocnienie ich działalności inwestycyjnej prowadzącej do wdrażania innowacji produktowych i usługowych (przez innowację produktową lub usługową rozumie się innowację co najmniej na poziomie przedsiębiorcy), lub

  • wzmocnienia płynności finansowej przedsiębiorstw w celu przeciwdziałania, zapobiegania i łagodzenia negatywnych skutków gospodarczych wywołanych epidemią COVID-19.

 

Podstawowe warunki dotyczące pożyczki:

Kwota pożyczki: do 500.000,00 zł

Okres spłaty: do 84 miesięcy

Okres karencji: do 3 miesięcy, przy czym karencja nie wydłuża okresu spłaty pożyczki

Oprocentowanie:

  • na warunkach korzystniejszych niż rynkowe – aktualnie od 2,81%

  • na warunkach rynkowych – aktualnie od 8,22%

Środki z Jednostkowej Pożyczki mogą zostać przeznaczone na finansowanie kapitału obrotowego dla MŚP lub finansowanie wsparcia na inwestycje MŚP w szczególności na:

  • finansowanie sektorów o dużym potencjale tworzenia miejsc pracy zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 1 do Metryki Instrumentu Finansowego lub

  • finansowanie Inwestycji przyczyniających się do transformacji ku ekologicznej bądź cyfrowej gospodarce zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 2 do Metryki Instrumentu Finansowego lub

  • finansowanie Inwestycji w infrastrukturę zapewniającą obywatelom podstawowe usługi (przede wszystkim edukacja i ochrona zdrowia, transport, podstawowe usługi publiczne takie, jak np.: zaopatrzenie w energię, transport miejski, gospodarka odpadami, gospodarka wodna, ochrona środowiska czy pomoc społeczna), lub

  • finansowanie w sektorach, które są w największym stopniu dotknięte kryzysem związanym z COVID-19 zgodnie z wykazem stanowiącym Załącznik nr 3 do Metryki Instrumentu Finansowego.

Jednostkowa Pożyczka może finansować do 100% wydatków w ramach Inwestycji Ostatecznego Odbiorcy.

 

Zabezpieczenie pożyczki może stanowić m.in.: weksel in blanco wraz z deklaracją wekslową, poręczenie osób trzecich, hipoteka, zastaw rejestrowy, cesja wierzytelności środków z rachunku bankowego oraz inne zaakceptowane przez PFP.

 

Referencje >>

Nasi klienci >>

Wybrane projekty >>

Zapraszamy do kontaktu:

BIZNES-ANIMATOR sp. z o.o.

ul. Bukowska 76/8

60-812 Poznań

biuro@biznes-animator.pl

tel. 61 853-60-55

tel. 600-562-134

tel. 600-956-111

.
 

renewable-gf83c4eb58_1920.jpg
bottom of page