top of page

Kredyt technologiczny

Sporządzamy dokumentację aplikacyjną

w ramach Programu Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki (FENG)

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zarówno unijnych, krajowych jak i od inwestorów czy z kredytów bankowych.

 • Dofinansowanie pozyskujemy od 2006 roku

 • Sporządziliśmy ponad 600 projektów

 • Pozyskaliśmy ponad 1,9 MLD zł

 • Wysoka skuteczność pozyskiwania dotacji

 • Miła i fachowa obsługa

Nasze Referencje >

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

Kredyt technologiczny dla MŚP

Termin naboru:

- rozpoczęcie naboru - 23 marca 2023 r. 
- zakończenie naboru - 31 maja 2023 r.

 

Kto może się ubiegać:

Z Kredytu technologicznego mogą skorzystać przedsiębiorstwa MŚP, prowadzące działalność na terenie RP i posiadające zdolność kredytową.


Na co:

Wsparcie finansowe dotyczące stymulowania konkurencyjności MŚP przeznaczone na realizację inwestycji technologicznych, polegających na wdrożeniu własnych lub nabywanych nowych technologii w formie prawa własności przemysłowej lub wyników prac rozwojowych lub wyników badań aplikacyjnych lub nieopatentowanej wiedzy technicznej, skutkujące wprowadzaniem na rynek nowych lub znacząco ulepszonych produktów lub usług. Inwestycja technologiczna ma również na celu zapewnienie warunków dla prowadzenia produkcji tych produktów, procesów lub usług.

 

Wsparcie publiczne stanowić będzie premię technologiczną – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu technologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych poniesionych przez beneficjenta na realizację inwestycji.

 

Ważne! Kredyt technologiczny nie może zostać udzielony na zakup środka trwałego, w którym została wdrożona nowa technologia, będąca przedmiotem inwestycji technologicznej.

 

Wdrożenie technologii ma zakładać takie działania przedsiębiorcy, w wyniku których pomysł stanowiący nową technologię, zostanie zrealizowany poprzez stworzenie bazy technologicznej (np. linii technologicznej), w której nowa technologia będzie mogła zostać zastosowana w praktyce, a w rezultacie możliwa będzie produkcja towarów lub świadczenie usług bezpośrednio wynikających z wdrożenia tej technologii.

 

Wysokość dotacji – do 70% kosztów kwalifikowanych (zależna jest od statusu przedsiębiorstwa oraz lokalizacji inwestycji, zgodnie z mapą pomocy regionalnej na lata 2022-2027).

https://www.bgk.pl/male-i-srednie-przedsiebiorstwa/finansowanie-dzialalnosci-biezacej/pozyczki-unijne/kredyt-technologiczny-feng-2021-2027/

Przykładowe rodzaje kosztów kwalifikowanych:

1. nabycie prawa użytkowania wieczystego gruntu i prawa własności nieruchomości, z wyłączeniem lokali mieszkalnych (nie może przekroczyć 10% łącznej wartości wydatków kwalifikowalnych);

2. nabycia albo wytworzenia środków trwałych innych niż określone w pkt 1);

3. nabycia robót i materiałów budowlanych (nie więcej niż 50% wszystkich  kosztów kwalifikowalnych);

4. nabycia oraz ochrony  wartości niematerialnych i prawnych, w formie patentów, licencji, know-how, a także innych praw własności intelektualnej, które: 

 • będą wykorzystywane przez przedsiębiorcę wyłącznie w zakładzie otrzymującym pomoc,

 • będą podlegać amortyzacji zgodnie z przepisami o rachunkowości,

 • zostaną nabyte na warunkach rynkowych od osób trzecich niepowiązanych z przedsiębiorcą,

 • będą stanowić aktywa przedsiębiorcy i pozostaną związane z projektem:

  • w przypadku mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy – przez okres co najmniej 3 lat,

  • od dnia zakończenia wykonywania projektu;

5. rat spłaty kapitału środków trwałych poniesione przez przedsiębiorcę jako korzystającego do dnia zakończenia wykonywania projektu, do wysokości kapitału z dnia zawarcia umowy leasingu, albo rat spłaty kapitału środków trwałych należnej finansującemu z tytułu umowy leasingu, jeżeli we wniosku o jej udzielenie finansujący jest wskazany przez przedsiębiorcę jako podmiot upoważniony do poniesienia kosztu, pod warunkiem że w przypadku leasingu:

 • nieruchomości – umowa leasingu została zawarta przez:

  • mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcę na okres co najmniej 3 lat,

  • od dnia przewidywanego zakończenia realizacji inwestycji początkowej oraz inwestycji początkowej na rzecz nowej działalności gospodarczej;

 • środków trwałych innych niż nieruchomości – umowa leasingu prowadzi do przeniesienia własności tych środków na korzystającego, z wyłączeniem leasingu zwrotnego.

6. Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć progów określonych w Mapie pomocy regionalnej.

7. Wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne. Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków kwalifikowanych. Dofinansowanie nie może przekroczyć 2 mln euro na przedsiębiorstwo i na projekt.

Koszty związane z uzyskiwaniem patentów  (w ramach pomocy na wspieranie innowacyjności dla mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy). Intensywność wsparcia dla powyższych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków kwalifikowanych. Maksymalna kwota wydatków kwalifikowanych w ramach tej kategorii wynosi 500 000 zł.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

Nasze Referencje >

 

Zapraszamy do kontaktu!

BIZNES-ANIMATOR sp. z o.o.

ul. Bukowska 76/8

60-812 Poznań

biuro@biznes-animator.pl

tel. 61 853-60-55

tel. 600-562-134

tel. 600-956-111

.
 

finger-3389916_1920.jpg
bottom of page