top of page

Sporządzamy dokumentację aplikacyjną

w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zarówno unijnych, krajowych jak i od inwestorów czy z kredytów bankowych.

Sporządziliśmy ponad 600 projektów. Pozyskaliśmy ponad 1,9 MLD zł.

Sporządzimy dla Państwa zarówno wniosek o dofinansowanie jak i biznes plan czy studium wykonalności 

 

Nasze Referencje >

 

Środki z KPO - wsparcie przedinwestycyjne na instalacje OZE

 

Do 31 lipca 2023 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach naboru B2.2.2 Instalacje OZE realizowane przez społeczności energetyczne w ramach Krajowego Planu Odbudowy. Nabór wniosków dotyczy instalacji OZE realizowanych przez społeczności energetyczne i jest prowadzony dla poszczególnych działań:

 • Działanie A.1: Rozwój istniejących klastrów energii       

 • Działanie A.2: Rozwój istniejących spółdzielni energetycznych       

 • Działanie A.3: Rozwój nowych społeczności energetycznych działających w zakresie OZE.

 

Instytucją organizującą nabór jest Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, pełniący rolę Jednostki wspierającej Krajowy Plan Odbudowy i Zwiększania Odporności.

 

Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie:       

 • klastry energii w rozumieniu art. 2 pkt 15a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,        

 • spółdzielnie energetyczne w rozumieniu art. 2 pkt 33a ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii,        

 • jednostki samorządu terytorialnego (JST) oraz ich związki, które nie są członkami istniejących klastrów energii, spółdzielni energetycznych lub innych społeczności energetycznych w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii lub ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne oraz związek śląski.

 

Zakres wsparcia:

Wsparcie przedinwestycyjne w ramach działania A.1, A.2 i A.3 mające na celu opracowanie optymalnej formuły prawno-organizacyjnej i modelu biznesowego na potrzeby uruchomienia lub rozwoju społeczności energetycznej oraz przygotowanie niezbędnych analiz i dokumentacji pod kątem przygotowania inwestycji. W ramach tego wsparcia będą finansowane m.in:       

 • strategie lokalnego rozwoju rynku energii;       

 • analizy prawne, biznesowe i techniczne, analizy lokalnego popytu i podaży energii;

 • inwentaryzacje lokalnych zasobów energetycznych (infrastruktury), a także potencjału w tym zakresie (np. zdolności do udostępniania przyłączy energetycznych);       

 • studia wykonalności, biznesplany, dokumenty typu due dilligence;       

 • dokumentacja techniczna, projekty budowlane, w tym programy funkcjonalno-użytkowe; 

 • analizy docelowego montażu finansowego inwestycji;

 • zatrudnienie dedykowanego personelu merytorycznego do zapewnienia trwałości i obsługi budowanych społeczności energetycznych.

 

Maksymalny poziom dofinansowania w zakresie wsparcie przedinwestycyjnego:

 • ok. 1,5 mln zł na jeden klaster energii;

 • ok. 400 tys. zł na jedną spółdzielnię energetyczną;

 • ok. 1,5 mln zł na jedno przedsięwzięcie zgłoszone przez JST. 

 

Ogólna pula środków na nabór wniosków wynosi 186 853 568 zł.

light-bulb-g902ca6ef8_1920.jpg
bottom of page