top of page

Kogeneracja powiatowa

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja powiatowa”

W terminie do 20.12.2023 r. jest prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja powiatowa”, którego celem jest promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji w sektorze ciepłowniczym.

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania ciepła lub wytwarzania ciepła i energii elektrycznej, realizujący projekt w ramach systemu ciepłowniczego, o zamówionej mocy cieplnej, na dzień składania wniosku, poniżej 50 MW.

Rodzaje inwestycji:

  • Inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy zainstalowanej nie mniejszej niż 1 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

    • ciepło odpadowe,

    • energię ze źródeł odnawialnych,

    • paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Elementem inwestycji może być m.in.: przyłącze do publicznej sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii); przyłącze do sieci elektroenergetycznej; przyłącze gazowe; magazyn energii - warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem.

Wyłączone ze wsparcia są instalacje:

  • współspalania stałych paliw kopalnych z innymi paliwami (np. biomasa) w instalacjach wielopaliwowego spalania jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego;

  • termicznego przekształcania odpadów lub innych paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych.

 

Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji w roku kalendarzowym zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej.

 

Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji i/lub pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym „Kogeneracja powiatowa”

 

Alokacja:

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – do 500 000 tys. zł.

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – do 500 000 tys. zł.

Energia odnawialna
bottom of page