top of page

Kogeneracja dla Ciepłownictwa

W terminie od 20.09.2022 roku do 15.12.2023 roku trwa nabór wniosków o dofinansowanie prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w ramach programu priorytetowego „Kogeneracja dla Ciepłownictwa”, którego celem jest promowanie wykorzystywania wysokosprawnej kogeneracji w sektorze ciepłowniczym.

 

Wnioski o dofinansowanie mogą składać przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (t.j.: Dz. U. z 2021 r. poz. 162, z późn. zm.) prowadzący działalność gospodarczą w zakresie wytwarzania energii, o zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii nie mniejszej niż 50 MW, realizujący projekt w ramach systemu ciepłowniczego, o zamówionej mocy cieplnej, na dzień składania wniosku, nie mniejszej niż 50 MW. Warto zaznaczyć, iż warunek dotyczący zainstalowanej mocy cieplnej i/lub elektrycznej źródeł energii może zostać potwierdzony poprzez wykazanie, że w ramach grupy kapitałowej zainstalowana moc cieplna i/lub elektryczna źródeł energii wynosi nie mniej niż 50 MW. Wymóg ten odnosi się osobno do każdego systemu ciepłowniczego. Nie dopuszcza się sumowania mocy wszystkich systemów, w ramach których inwestor prowadzi działalność. W przypadku spółki typu „project finance” wymóg prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania ciepła lub wytwarzania w skojarzeniu ciepła i energii elektrycznej może zostać potwierdzony poprzez wskazanie, że głównym udziałowcem Wnioskodawcy jest inny podmiot spełniający powyższe warunki, posiadający powyżej 50% udziałów w kapitale Wnioskodawcy oraz prowadzący działalność w ramach systemu objętego wnioskiem o dofinansowanie.

 

Rodzaje inwestycji:

Inwestycje dotyczące budowy lub/i przebudowy jednostek wytwórczych o łącznej mocy (elektrycznej i cieplnej) zainstalowanej nie mniejszej niż 10 MW, pracujących w warunkach wysokosprawnej kogeneracji (z wyłączeniem energii wytworzonej w jednostce kogeneracji opalanej węglem) wraz z podłączeniem ich do sieci przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

  • ciepło odpadowe,

  • energię ze źródeł odnawialnych,

  • paliwa gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Elementem inwestycji może być m.in.:

  1. przyłącze do publicznej sieci ciepłowniczej należące do beneficjenta projektu (wytwórcy energii);

  2. magazyn ciepła - warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn ciepła jest zintegrowanie go ze źródłem. o którym mowa w pkt 1.

Wyłączone ze wsparcia są instalacje:

  • współspalania stałych paliw kopalnych z innymi paliwami (np. biomasa) w instalacjach wielopaliwowego spalania jak i dedykowanego spalania wielopaliwowego;

  • termicznego przekształcania odpadów lub innych paliw alternatywnych wytworzonych z odpadów komunalnych.

Do dofinansowania kwalifikują się instalacje, z których co najmniej 70% ciepła użytkowego wytworzonego w jednostce kogeneracji w roku kalendarzowym zostanie wprowadzone do publicznej sieci ciepłowniczej.

 

Alokacja

Kwota alokacji dla dofinansowania w formie pożyczki – do 1 500 000 tys. zł.
Kwota alokacji dla dofinansowania w formie dotacji – do 1 500 000 tys. zł.

 

Formy dofinansowania: 

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji i/lub pożyczki.

 

Intensywność dofinansowania

1) dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych i kwota pożyczki: do 300 mln zł;

2) dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych;

3) dla inwestycji realizowanych w formule „project finance" obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

 

Lista wymaganych załączników do wniosku o dofinansowanie:

1. Pełnomocnictwo do podpisywania wniosków jeżeli dokumenty nie są podpisywane zgodnie z reprezentacją

2. Statut albo umowa spółki

3. Studium wykonalności

4. Koncesja na wytwarzanie energii elektrycznej i cieplnej

5. Warunki przyłączenia do sieci elektroenergetycznej, cieplnej oraz do sieci gazowej

6. Audyt efektywności energetycznej dla źródła wytwórczego

7. Prawo do dysponowania nieruchomościami, na których będzie realizowane zamierzenie inwestycyjne objęte wnioskiem o dofinansowanie

8. Harmonogram pozyskiwania niezbędnych decyzji/pozwoleń do realizacji przedsięwzięcia

9. Załącznik ekologiczno- techniczny

10. Uproszczony schemat technologiczny

11. Model finansowy projektu w edytowalnej formie elektronicznej z aktywnymi formułami (w formacie *.xls)

12. Sprawozdanie finansowe za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku

13. Kopie dokumentów potwierdzających dostępność środków na sfinansowanie projektu

14. Inne dokumenty finansowe

15. Inne dokumenty

16. Promesa udzielenia kredytu/pożyczki/dotacji (wydana przez banki lub inne instytucje finansowe)

17. Sprawozdanie statystyczne według wzoru F-01 (lub inne) za wykonany okres sprawozdawczy bieżącego roku (jeżeli dotyczy)

18. Sprawozdanie biegłego rewidenta z badania rocznego sprawozdania finansowego za ostatnie trzy lata poprzedzające rok złożenia wniosku

19. Inne dokumenty potwierdzające możliwość wniesienia deklarowanych środków własnych (np, Uchwały zarządu/rady nadzorczej/organów właścicielskich w sprawie realizacji przedsięwzięcia-jeżeli podjęto)

20. Zestawienie kosztów kwalifikujących się do pomocy wraz z wyliczeniem maksymalnej wartości pomocy publicznej

21. Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc inną niż pomoc w rolnictwie lub rybołówstwie, pomoc de minimis lub pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie

bottom of page