top of page

Usługi dla Inwestora

Oferowane przez nas usługi w ramach tego obszaru dedykowane są inwestorom / firmom zlokalizowanym zarówno w Polsce jak i za granicą. Usługi oferowane przez BIZNES-ANIMATOR mogą być realizowane zarówno w szerokim jak i węższym aspekcie w zależności od potrzeb. Wspieramy zarówno na etapie planowania przedsięwzięcia jak i jego realizacji. Od 2006 roku naszymi klientami były zarówno firmy prywatne jak i podmioty publiczne. Zapraszamy do zapoznania się z naszymi Referencjami >>

 

W czym możemy Państwu pomóc ? Poniżej znajdują propozycje oferowanych usług

Badanie rynku i wyszukiwanie dogodnej lokalizacji (Faza planowania przedsięwzięcia)

 • Badanie i analiza rynku pod kątem dogodnej lokalizacji inwestycji w Polsce

 • Wyszukiwanie konkretnych nieruchomości dla planowanej inwestycji na terenie Polski według zdefiniowanych kryteriów

 • Badanie popytu na produkty/usługi na rynku polskim i szacowanie przychodów operacyjnych

 

Szacowanie budżetu inwestycji i analiza finansowa (Faza planowania przedsięwzięcia)

 • Oszacowanie nakładów inwestycyjnych  - według zdefiniowanych wariantów realizacji inwestycji 

 • Szczegółowy budżet inwestycji w wybranym modelu biznesowym

 • Oszacowanie kosztów operacyjnych funkcjonowania przedsięwzięcia (tj. koszty eksploatacji przedsięwzięcia w okresie operacyjnym) wraz z zapotrzebowaniem na kapitał obrotowy netto w danym okresie

 • Sporządzenie prognoz finansowych przedsięwzięcia: - Rachunek Zysków i Strat, Rachunek Przepływów Pieniężnych, Bilans - z uwzględnieniem oszacowanych wcześniej przychodów, kosztów, kapitału obrotowego netto, zobowiązań kredytowych, leasingowych czy podatkowych w danym okresie analizy

 • Analiza opłacalności inwestycji - NPV, IRR, ROS, ROE, ROI, inne wskaźniki oraz próg rentowności BEP (Break Even Point)

Analiza ryzyka i wrażliwości (Faza planowania przedsięwzięcia)

 • Zdefiniowanie kluczowych ryzyk inwestycyjnych tj. ograniczeń prawnych, finansowych, rynkowych związanych z zaproponowanym wariantem

 • Analiza wrażliwości wskaźników finansowych na zmianę zidentyfikowanych czynników ryzyka

Organizowanie i koordynowanie procesu inwestycyjnego  (Faza realizacji przedsięwzięcia)

Koordynowanie procesów związanych z uruchomieniem inwestycji w Polsce np.:

 • utworzenie spółki w Polsce

 • koordynacja procesu zakupu gruntu i uruchomienia przedsięwzięcia

 • pozyskiwanie niezbędnych pozwoleń na etapie budowy,

 • wsparcie w wyborze wykonawców/dostawców i kontrola nad sprawną i terminową realizacją projektu,

 • raportowanie zaawansowania procesu realizacji inwestycji ,

 • utworzenie zespołu pracowniczego i wybór usługodawców wspierających,

 • inne wspierające projekt

Pomoc w pozyskiwaniu finansowania (Faza realizacji przedsięwzięcia)

 • sporządzenie dokumentów niezbędnych do ubiegania się o finansowanie (biznes plan, wniosek, studium wykonalności, inne wymagane)

 • reprezentacja klienta w instytucji finansującej

Zapraszamy do kontaktu!

NASZYMI KLIENTAMI byli >>

bottom of page