top of page

Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020
Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej sektorów niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku

Nabór Interreg Południowy Bałtyk 2014-2020: Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej sektorów niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku

W terminie od 27.09.2022 roku do 21.11.2022 roku jest prowadzony nabór na projekty zalążkowe tzw. seed money w ramach Europejskiej Współpracy Terytorialnej: Działania 1. Wzmocnienie aktywności międzynarodowej oraz zdolności innowacyjnej sektorów niebieskiej i zielonej gospodarki Południowego Bałtyku, Celu szczegółowego 1.1. Zwiększenie obecności MŚP z obszaru Południowego Bałtyku, działających w sektorze niebieskim i zielonym, na rynkach międzynarodowych, poprzez wspólne działania transgraniczne.

 

Wnioski o dofinansowanie może składać:
Partner wiodący:
a) władze krajowe, regionalne i lokalne,
b) organy podlegające prawu publicznemu w rozumieniu artykułu 2(1) Dyrektywy 2014/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE. Oznacza to każdy organ, który spełnia łącznie trzy warunki:
• jest ustanowiony zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym w konkretnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nie mający charakteru przemysłowego lub handlowego;
• posiada osobowość prawną;
• jest finansowany w przeważającej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne, lub przez inne organy podlegające prawu publicznemu; bądź też podlegające nadzorowi kierowniczemu sprawowanemu przez te organy; lub posiadające radę administracyjną, zarządzającą lub nadzorczą, której więcej niż połowa członków jest mianowana przez władze państwowe, regionalne lub lokalne, lub przez inne organy podlegające prawu publicznemu,
c) stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organów władz regionalnych lub lokalnych, posiadające osobowość prawną, 
d) stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organów podlegających prawu publicznemu, posiadające osobowość prawną,
e) Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej.

 

Partner w projekcie:
a) władze krajowe (rządowe), regionalne i lokalne,
b) organy podlegające prawu publicznemu w rozumieniu artykułu 2(1) Dyrektywy 2014/24/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 26 lutego 2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylająca dyrektywę 2004/18/WE. Oznacza to każdy organ, który spełnia łącznie trzy warunki:
• jest ustanowiony zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym w konkretnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, nie mający charakteru przemysłowego lub handlowego;
• posiada osobowość prawną;
• finansowany w przeważającej części przez państwo, władze regionalne lub lokalne, lub przez inne organy podlegające prawu publicznemu; bądź też podlegające nadzorowi kierowniczemu sprawowanemu przez te organy; lub posiadające radę administracyjną, zarządzającą lub nadzorczą, której więcej niż połowa członków jest mianowana przez władze państwowe, regionalne lub lokalne, lub przez inne organy podlegające prawu publicznemu, 
c) inne instytucje ustanowione zgodnie z prawem publicznym lub prywatnym w konkretnym celu zaspokajania potrzeb w interesie ogólnym, które nie mają charakteru przemysłowego lub handlowego, posiadające osobowość prawną, 
d) stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organów władz regionalnych lub lokalnych, posiadające osobowość prawną,
e) stowarzyszenia utworzone przez jeden lub kilka organów podlegających prawu publicznemu, posiadające osobowość prawną, 
f) Europejskie Ugrupowania Współpracy Terytorialnej,
g) stowarzyszenia i klastry MŚP, posiadające osobowość prawną.

 

Dofinansowanie może otrzymać projekt zalążkowy, który powinien obejmować wszystkie działania (np. spotkania, warsztaty, prace nad materiałami etc.) potrzebne do przygotowania aplikacji projektowej w nowym programie Południowy Bałtyk 2021-2027. 
Planowane działania muszą uwzględniać przygotowanie 2 obowiązkowych produktów:
• koncepcji projektu, która musi zawierać m.in.: raport na temat stanu obecnego, plan dla przyszłego projektu regularnego, proponowany wkład w osiągnięcie rezultatów i produktów nowego Programu Południowy Bałtyk 2021-2027, analizę ryzyka, kolejne kroki na rzecz wdrażania przyszłego projektu;
• warsztatu transgranicznego (w formie tradycyjnej lub online) na temat koncepcji projektu wraz z raportem z warsztatu, który uwzględni min. agendę warsztatu, liczbę uczestników, listę reprezentowanych instytucji, podsumowanie.

 

Kryteria wyboru projektów:
• Zgodność projektu zalążkowego z proponowanymi działaniami nowego Programu Interreg Południowy Bałtyk 2021-2027,
• Jakość i adekwatność planu pracy – planu projektu, z uwzględnieniem wspólnego opracowania aplikacji, wspólnego wdrażania i wspólnego personelu projektu,
• Jakość budżetu – właściwe zastosowanie ryczałtu, stosunek jakości do ceny, wspólne finansowanie działań).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu do 85%.

Całkowity budżet kwalifikowalny naboru: 905 190 EUR, w tym na cel szczegółowy 1.1. – ok. 241 633 EUR.

bottom of page