top of page

Interreg

Interreg stanowi jeden z kluczowych instrumentów Unii Europejskiej (UE) wspierających współpracę transgraniczną poprzez finansowanie projektów. Jego celem jest wspólne stawienie czoła wspólnym wyzwaniom i znalezienie wspólnych rozwiązań w dziedzinach takich jak zdrowie, środowisko, badania, edukacja, transport, zrównoważona energia i inne.

W latach 2021-2027 Polska będzie uczestniczyć w 14 programach Interreg, przy czym funkcję Instytucji Zarządzającej będzie pełnić dla programów:                                                                               

 • Południowy Bałtyk,

 • Polska-Słowacja,

 • Polska-Saksonia,

 • Polska-Ukraina.

Pozostałymi programami, które są zarządzane przez partnerów zagranicznych, są:

 • transgraniczne: Litwa-Polska, Meklemburgia-Pomorze Przednie/Brandenburgia-Polska, Brandenburgia Polska, Czechy Polska,

 • transnarodowe: Europa Środkowa i Region Morza Bałtyckiego,

 • międzyregionalne: INTERACT, URBACT, ESPON i Interreg Europa.

Planowany budżet na finansowanie projektów wynosi ok. 2 mld złotych.

 

Już niedługo zostanie ogłoszony nabór na finansowanie projektów w ramach Interreg Południowy Bałtyk.  Program ten wspiera partnerstwa, których celem jest rozwój projektów odpowiadających na konkretne wyzwania obszaru programowego Południowy Bałtyk. Tematyka Programu Interreg Południowy Bałtyk obejmuje następujące osie priorytetowe i działania programowe:

 • Priorytet 1 Innowacyjny Południowy Bałtyk – podniesienie poziomu innowacyjności i umiędzynarodowienia podmiotów lokalnych

  • Działanie 1.1: Digitalizacja regionu

  • Działanie 1.2: Budowanie łączności regionu poprzez internacjonalizację

 • Priorytet 2 Zrównoważony Południowy Bałtyk – promowanie zrównoważonego rozwoju oraz niebieskiej i zielonej gospodarki

  • Działanie 2.1: Wsparcie przejścia na zieloną energię

  • Działanie 2.2: Promowanie zrównoważonego korzystania z wody

  • Działanie 2.3: Wspieranie rozwoju o obiegu zamkniętym i bardziej zasobooszczędnego rozwoju

 • Priorytet 3 Atrakcyjny Bałtyk Południowy – aktywacja potencjału turystycznego Obszaru Południowego Bałtyku

  • Działanie 3.1: Rozwój zrównoważonej, prężnej i innowacyjnej turystyki

 • Priorytet 4 Aktywny Południowy Bałtyk – poprawa zarządzania współpracą

  • Działanie 4.1: Wzmocnienie zdolności do współpracy podmiotów z obszaru Południowego Bałtyku (w tym społeczeństwa obywatelskiego)

 

W ramach Programu Interreg Polska-Słowacja będą wspierane cztery kluczowe obszary, a w ich ramach cele szczegółowe:

 • Priorytet 1: Przyjazne naturze i bezpieczne Pogranicze       

 • Cele szczegółowe:

  • wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego        

  • wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

 • Priorytet 2: Lepiej połączone Pogranicze       

 • Cel szczegółowy:

  • rozwój i udoskonalanie zrównoważonej, odpornej na zmiany klimatu, inteligentnej i intermodalnej mobilności na poziomie krajowym, regionalnym i lokalnym, w tym poprawę dostępu do TEN-T oraz mobilności transgranicznej

 • Priorytet 3. Twórcze i atrakcyjne turystycznie Pogranicze       

 • Cel szczegółowy:

  • wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

 • Priorytet 4. Współpraca instytucji i mieszkańców Pogranicza       

 • Cele szczegółowe:

  • zwiększenie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych, w szczególności tych, którym powierzono zarządzanie konkretnym terytorium, i zainteresowanych stron        

  • budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie

 

W ramach Programu Interreg Polska-Saksonia będą wspierane następujące obszary oraz cele szczegółowe:

 • Priorytet 1 Pogranicze przyjazne środowisku – przeciwdziałanie i adaptacja do zmian klimatu

 • Bardziej przyjazna dla środowiska, niskoemisyjna i przechodząca w kierunku gospodarki zeroemisyjnej oraz odporna Europa dzięki promowaniu czystej i sprawiedliwej transformacji energetycznej, zielonych i niebieskich inwestycji, gospodarki o obiegu zamkniętym, łagodzenia zmian klimatu i przystosowania się do nich, zapobiegania ryzyku i zarządzania ryzykiem, oraz zrównoważonej mobilności miejskiej

  • Cel szczegółowy: Wspieranie przystosowania się do zmiany klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

 • Priorytet 2 Pogranicze otwarte na edukację, kulturę i turystykę

 • Europa o silniejszym wymiarze społecznym, bardziej sprzyjająca włączeniu społecznemu i wdrażająca Europejski filar praw socjalnych

  • Cel szczegółowy: Poprawa równego dostępu do wysokiej jakości usług sprzyjających włączeniu społecznemu w zakresie kształcenia, szkoleń i uczenia się przez całe życie poprzez rozwój łatwo dostępnej infrastruktury, w tym poprzez wspieranie odporności w zakresie kształcenia i szkolenia na odległość oraz online

  • Cel szczegółowy: Wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

 • Priorytet 3. Pogranicze otwarte na dialog mieszkańców i instytucji

  • Cel specyficzny Interreg – Lepsze zarządzanie współpracą

  • Inne działania wspierające lepsze zarządzanie współpracą

 

Projekty realizowane w Programie Interreg Polska-Ukraina muszą wpisywać się w jeden z pięciu priorytetów:

 • Środowisko:

  • Cel szczegółowy: wspieranie przystosowania się do zmian klimatu i zapobiegania ryzyku związanemu z klęskami żywiołowymi i katastrofami, a także odporności, z uwzględnieniem podejścia ekosystemowego

  • Cel szczegółowy: wspieranie dostępu do wody oraz zrównoważonej gospodarki wodnej

  • Cel szczegółowy: wzmacnianie ochrony i zachowania przyrody, różnorodności biologicznej oraz zielonej infrastruktury, w tym na obszarach miejskich, oraz ograniczanie wszelkich rodzajów zanieczyszczenia

 • Zrowie:

  • Cel szczegółowy: zapewnianie równego dostępu do opieki zdrowotnej i wspieranie odporności systemów opieki zdrowotnej, w tym podstawowej opieki zdrowotnej, oraz wspieranie przechodzenia od opieki instytucjonalnej do opieki rodzinnej i środowiskowej

 • Turystyka:

  • Cel szczegółowy: wzmacnianie roli kultury i zrównoważonej turystyki w rozwoju gospodarczym, włączeniu społecznym i innowacjach społecznych

 • Współpraca:

  • Cel szczegółowy: zwiększanie sprawności administracji publicznej w drodze wspierania współpracy prawnej i administracyjnej oraz współpracy między obywatelami, podmiotami społeczeństwa obywatelskiego i instytucjami, w szczególności w celu wyeliminowania przeszkód prawnych i innych przeszkód w regionach przygranicznych

  • Cel szczegółowy: budowanie wzajemnego zaufania, w szczególności poprzez wspieranie działań ułatwiających kontakty międzyludzkie

 • Granice:

  • Cel szczegółowy: bezpieczniejsza i lepiej chroniona Europa.

business Handshake
bottom of page