top of page

Racjonalna gospodarka odpadami - Dofinansowanie

Sporządzamy dokumentację aplikacyjną

w ramach Programu

Racjonalna gospodarka odpadami

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zarówno unijnych, krajowych jak i od inwestorów czy z kredytów bankowych.

Sporządziliśmy ponad 600 projektów. Pozyskaliśmy ponad 1,9 MLD zł.

Sporządzimy dla Państwa zarówno wniosek o dofinansowanie jak i studium wykonalności 

 

Nasze Referencje >

 

INSTALACJE GOSPODAROWANIA ODPADAMI - DOFINANSOWANIE

Do 30.06.2023 r. jest prowadzony przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej nabór wniosków w ramach programu priorytetowego "Racjonalne gospodarowanie odpadami i ochrona ziemi. Racjonalna gospodarka odpadami. Cześć 2) Instalacje gospodarowania odpadami". Kolejny nabór jest przewidziany w IV kwartale 2023 roku i będzie on trwał do 30.12.2024 r.

 

Rodzaje przedsięwzięć

1.dostosowanie istniejących instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o statusie instalacji komunalnej do przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie;

2.budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji:

 • odzysku, w tym recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym bioodpadów,

 • odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne, w tym odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych,

 • unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym medycznych) poprzez ich termiczne przekształcenie,

 • instalacji unieszkodliwiania odpadów medycznych lub weterynaryjnych poprzez ich termiczne przekształcenie,

 • mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne,

wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów;

3.rozbudowa lub modernizacja istniejących stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

4.rozbudowa lub modernizacja części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów o statusie instalacji komunalnej, (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych).

 

Beneficjenci:

 1. jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki;

 2. przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego, spółdzielnie;

 3. samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej wyłącznie w przypadku przedsięwzięć dotyczących odpadów medycznych.

 

Koszty kwalifikowane - zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych finansowanych ze środków NFOŚiGW”, z zastrzeżeniem, że:

 1. koszty związane z przygotowaniem przedsięwzięcia, kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 5% sumy kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,

 2. koszty nabycia nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,

 3. kwalifikuje się koszty nabycia i dostawy wyłącznie nowych maszyn, urządzeń, narzędzi, przyrządów i aparatury oraz sprzętu i wyposażenia,

 4. koszty budowy dróg, bocznic kolejowych i placów utwardzonych kwalifikuje się do wysokości nieprzekraczającej 20 % kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (ograniczenie to nie dotyczy kompostowni płytowych do odpadów zielonych),

 5. koszty poniesione przed dniem złożenia wniosku mogą być kwalifikowane do wysokości nieprzekraczającej 20% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia,

 6. kwalifikuje się koszty zapobiegania rozprzestrzenianiu się odorów i hałasu związanych z eksploatacją przedsięwzięcia,

 7. kwalifikuje się koszty zbierania, odzysku, w tym recyklingu, oraz unieszkodliwiania odpadów wytworzonych lub zebranych w związku z realizacją przedsięwzięcia,

 8. nie kwalifikuje się kosztów nabycia patentów, licencji, nieopatentowanej wiedzy technicznej, technologicznej lub z zakresu organizacji i zarządzania,

 9. nie kwalifikuje się kosztów zarządzania przedsięwzięciem.

 

Formy dofinasowania/wsparcia

 1. Formy dofinansowania

  • dotacja;

  • pożyczka;

 2. Intensywność dofinansowania

- dofinansowanie w formie dotacji:

 1. do 50% kosztów kwalifikowanych nie więcej niż 50 mln zł., z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, na to samo przedsięwzięcie dla przedsięwzięć polegających na:

  • budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych (w tym medycznych) poprzez ich termiczne przekształcenie. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą paliwa lub odpady inne niż odpady niebezpieczne intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału masy odpadów niebezpiecznych w łącznej masie przetwarzanych termicznie odpadów i paliw,

  • budowie nowej lub rozbudowie istniejącej instalacji unieszkodliwiania odpadów medycznych lub weterynaryjnych poprzez ich termiczne przekształcenie. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą paliwa lub odpady inne niż odpady medyczne lub weterynaryjne intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału masy odpadów medycznych i weterynaryjnych w łącznej masie przetwarzanych termicznie odpadów i paliw,

 2. do 30% kosztów kwalifikowanych, nie więcej niż 30 mln zł z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć 50% kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, na to samo przedsięwzięcie dla przedsięwzięć polegających na:

 • budowie, rozbudowie, modernizacji:

 1. instalacji do fermentacji lub kompostowania selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą odpady inne niż selektywnie zebrane bioodpady komunalne lub komunalne osady ściekowe intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału sumy mas selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i komunalnych osadów ściekowych w łącznej masie przetwarzanych odpadów,

 2. instalacji do recyklingu odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon lub opakowań wielomateriałowych. Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku procesom recyklingu będą poddane odpady inne niż odpady z tworzyw sztucznych, zużyte opony lub odpady z opakowań wielomateriałowych, intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału odpadów z tworzyw sztucznych, zużytych opon i odpadów z opakowań wielomateriałowych w łącznej masie przetwarzanych odpadów,

 3. instalacji do recyklingu odpadów budowlanych,

 • dostosowaniu istniejących instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów do przetwarzania odpadów zbieranych selektywnie poprzez ich rozbudowę lub modernizację,

- dofinansowanie w formie pożyczki do 100 % kosztów kwalifikowanych.

 

Referencje >>

Nasi klienci >>

Wybrane projekty >>

Zapraszamy do kontaktu:

BIZNES-ANIMATOR sp. z o.o.

ul. Bukowska 76/8

60-812 Poznań

biuro@biznes-animator.pl

tel. 61 853-60-55

tel. 600-562-134

tel. 600-956-111

.
 

garbage-cans-g074e9089f_1920.jpg
bottom of page