Oferujemy wsparcie dla rolników i przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą i/lub pozarolniczą w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE na realizację inwestycji, w tym:
- przedstawienie informacji na temat aktualnie dostępnych środków finansowych z UE przeznaczonych dla rolnictwa wraz z terminami naborów,
- doradztwo w zakresie możliwości skorzystania z unijnych programów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz sfinansowania planowanej inwestycji, 
- pomoc przy sporządzeniu dokumentacji aplikacyjnej w ramach danego działania/ poddziałania, w tym przy przygotowaniu wniosku i/lub biznesplanu wraz z tabelami finansowymi po uzyskaniu odpowiednich danych i informacji od klienta,
- skompletowanie niezbędnych dokumentów, w tym wymaganych załączników do wniosku (np. umów, protokołów, decyzji, pozwoleń, zaświadczeń, oświadczeń), które zostały określone w regulaminie danego naboru, a także sprawdzenie dokumentów pod kątem wymaganych podpisów i zgodności z oryginałem,
- pomoc przy gromadzeniu niezbędnych dokumentów, w tym skierowanie do odpowiednich instytucji lub organów wydających,
- kontakt z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest instytucją przyjmującą wnioski i udzielającą dofinansowanie,
- pomoc na etapie rozpatrywania i oceny wniosku w zakresie udzielania wyjaśnień,
- wsparcie przy podpisywaniu umowy, w tym przygotowanie wymaganych dokumentów do umowy.

Aktualne nabory prowadzone przez ARiMR w ramach PROW:

Poddziałanie 6.4 Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej

Terminy: nabór 7 lipca 2022 r. do 21 października 2022 r.

Zakres wsparcia:

Do kosztów operacji, które kwalifikują się do wsparcia, zalicza się w przypadku działalności:

1. Usługowej związanej z rolnictwem:

A. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń do produkcji rolnej:

a. przeznaczonych do:

• do uprawy gleby oraz siewu, sadzenia, pielęgnacji, ochrony, nawożenia i zbioru roślin;

• do przygotowywania, mycia, suszenia, czyszczenia, sortowania, kalibrowania, ważenia i pakowania produktów rolnych w celu przygotowywania ich do sprzedaży;

• do przygotowywania pasz;

• do rozdrabniania i szarpania słomy i roślin;

• do chowu i hodowli zwierząt gospodarskich (w tym urządzeń do korekty racic);

b. sieczkarni polowych, ładowarek samobieżnych i przyczep rolniczych;

c. ciągników w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

B. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane  z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności aparatury pomiarowej i kontrolnej;

C. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających  sterowanie procesem świadczenia usług;

D. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;

E. opłaty za patenty i licencje;

F. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);

2. Usługowej związanej z leśnictwem:

A. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń:

a. przeznaczonych do:

• przygotowania gleby pod zalesienia lub odnowienia;

• zalesień i odnowień;

• pielęgnacji upraw leśnych;

• ochrony lasu;

• przycinania lub zrębkowania gałęzi drzew;

• pozyskiwania i zbioru biomasy leśnej na cele energetyczne;

b. ciągników leśnych w wysokości nieprzekraczającej 50% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

B. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;

C. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;

D. opłaty za patenty i licencje;

E. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto); 

3. Usługi związane z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia lub utrzymania urządzeń wodnych

A. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do:

a. regeneracyjnego kształtowania cieków wodnych i obszarów wodno-błotnych;

b. układania drenażu;

c. kopania stawów oraz zbiorników;

d. utrzymania urządzeń melioracji wodnych w celu zachowania ich funkcji;

B. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;

C. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;

D. opłaty za patenty i licencje;

E. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);

4. Usługi związane z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji

A. zakup wraz z instalacją i transportem lub koszty związane z umową leasingu, zakończonego przeniesieniem prawa własności, nowych maszyn, narzędzi lub urządzeń przeznaczonych do mycia i dezynfekcji:

a. budynków służących gospodarce rolnej:

• produkcyjnych,

• gospodarczych,

• inwentarsko-składowych,          

b. urządzeń, maszyn i pojazdów rolniczych,

c. urządzeń, maszyn i pojazdów leśnych;

B. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;

C. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;

D. opłaty za patenty i licencje;

E. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto);

5. Usługi związane z rolnictwem w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych:

A. zakup:

a. stacji bazowych służących do przesyłu danych, w tym LoRaWan;

b. sensorów;

c. urządzeń i czujników do pomiaru:

• wilgotności gleby;

• zasolenia gleby;

• temperatury;

• jakości powietrza;

• jakości wody;

d. urządzeń sterujących;

e. pedometrów i akcelerometrów;

f. dronów wykorzystywanych w produkcji roślinnej do nawożenia, opryskiwania, sporządzania map lub do inspekcji infrastruktury, w tym ogrodzeń, zadaszeń, wodopojów;

g. stacji meteo;

h. gotowych rozwiązań wspomagających technologie cyfrowe, w tym aplikacji, chmur obliczeniowych, przestrzeni dyskowych na licencji samodzielnej lub oprogramowaniu jako usługa SaaS w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

B. zakup sprzętu komputerowego lub oprogramowania służących do zarządzania przedsiębiorstwem lub wspomagających sterowanie procesem świadczenia usług;

C. zakup sprzętu komputerowego służącego w zakresie innym niż wymieniony w pkt 2, w tym laptopa, tabletu, serwera w wysokości nieprzekraczającej 20% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

D. wdrożenia aplikacji typu Open Source wspomagających technologie cyfrowe w ramach operacji, w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych;

E. wdrożenie systemu zarządzania jakością potwierdzonego certyfikatem;

F. opłaty za patenty i licencje;

G. koszty ogólne, które są bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją operacji (tj. koszt przygotowania biznesplanu), w wysokości nieprzekraczającej 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych (maksymalnie 10 tys. zł netto).

Beneficjenci:
Zgodnie z przepisami o pomoc może ubiegać się podmiot, który:
1. jako osoba fizyczna, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo, w rozumieniu załącznika I do rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, wykonuje działalność gospodarczą:
a. obejmującą świadczenie usług w jednym z zakresów określonych w lp. 1–5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, tj.:
• działalność usługową związaną z rolnictwem,
• działalność usługową związaną z leśnictwem,
• działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
• działalność usługową związaną z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
• działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.
b. przez okres co najmniej dwóch lat poprzedzających dzień złożenia wniosku o przyznanie pomocy w przypadku:
• działalności usługowej związanej z rolnictwem,
• działalności usługowej związanej z leśnictwem.
2. jako osoba fizyczna, osoba prawna, wspólnicy spółki cywilnej lub jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która jako mikro lub małe przedsiębiorstwo w rozumieniu załącznika I do ww. rozporządzenia Komisji podejmuje działalność gospodarczą obejmującą świadczenie usług w jednym z zakresów określonych w lp. 3–5 załącznika nr 1 do rozporządzenia, tj.:
a. działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
b. działalność usługową związaną z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
c. działalność usługową związaną z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.
3. jest zdolny do zrealizowania operacji i osiągnięcia jej celu;
4. ma nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności, zwany dalej "numerem identyfikacyjnym".
Wsparcie może zostać udzielone podmiotom zdolnym do realizacji przedsięwzięcia, jednak wyłącznie wtedy, gdy jego realizacja nie jest możliwa bez udziału środków publicznych (tzw. efekt deadweight).

Pomoc jest udzielana w formie refundacji części poniesionych kosztów kwalifikowalnych operacji. Refundacji podlegają koszty inwestycji kwalifikującej się do wsparcia, poniesione przez beneficjenta, w wysokości do:
a. 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:
• działalności usługowej związanej z rolnictwem,
• działalności usługowej związanej z leśnictwem,
• działalności usługowej związanej z rolnictwem i leśnictwem w zakresie mycia i dezynfekcji,
b. 65% kosztów kwalifikowalnych w przypadku:
• działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczania lub utrzymania urządzeń wodnych,
• działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie wykorzystania technologii cyfrowych.
Pomoc przyznaje się i wypłaca do wysokości limitu, który w okresie realizacji Programu wynosi 500 000 zł na jednego beneficjenta.
Podmioty ubiegające się o przyznanie pomocy mają również możliwość korzystania z zaliczek na realizację operacji. Warunkiem wypłaty zaliczki jest ustanowienie dodatkowego zabezpieczenia właściwego wydatkowania zaliczek w postaci m.in. gwarancji bankowej lub równoważnej gwarancji (np. ubezpieczeniowej), odpowiadającej 100% kwoty zaliczki.

 

O kolejności przysługiwania pomocy będzie decydować suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji określonych w przepisach rozporządzenia wykonawczego.
Kryteria wyboru premiować będą:
a. innowacyjność operacji (2 pkt.),
b. operacje realizowane w powiatach o wysokim rozdrobnieniu agrarnym (0-3 pkt.),
c. podmioty, które nie uzyskały pomocy finansowej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 w ramach działania "Różnicowanie w kierunku działalności nierolniczej" lub działania "Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw" lub działania "Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju", które odpowiadają warunkom przyznania pomocy w ramach ww. działań (2 pkt.),
d. podmiot wnioskujący o pomoc, jeżeli (2 pkt):
• posiada doświadczenie w realizacji projektów o charakterze podobnym do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
• jest osobą fizyczną i posiada kwalifikacje odpowiednie do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować, lub
• wykonuje działalność odpowiednią do przedmiotu operacji, którą zamierza realizować - to kryterium nie dotyczy podmiotów ubiegających się o wsparcie w ramach:
o działalności usługowej związanej z rolnictwem,
o działalności usługowej związanej z leśnictwem.
e. operacje realizowane poprzez wykonywanie usług za pomocą technologii, maszyn, urządzeń i sprzętu ograniczających niekorzystne oddziaływanie na środowisko naturalne oraz zastosowanie rozwiązań niskoemisyjnych (2 pkt.) – dotyczy wyłącznie działalności usługowej związanej z rolnictwem,
f. realizowanie operacji dotyczącej działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie zabezpieczenia i utrzymania urządzeń wodnych (2 pkt),
g. realizowanie operacji dotyczącej działalności usługowej związanej z rolnictwem w zakresie wykorzystywania technologii cyfrowych w następujących obszarach (2 pkt):
• ograniczenie zużycia środków ochrony roślin, lub
• zrównoważone gospodarowanie zasobami wodnymi, lub
• nowoczesne zarządzanie stadem zwierząt.

Poddziałanie 5.2 Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej

Poddziałanie 2 - Wsparcie inwestycji w odtwarzanie gruntów rolnych i przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego w wyniku klęsk żywiołowych, w tym chorób zwierząt, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof.

Terminy: nabór od 3 stycznia do 30 grudnia 2022 r.
Zakres wsparcia:
Pomoc jest udzielana na materialne lub niematerialne inwestycje odtwarzające potencjał produkcji roślinnej lub zwierzęcej zniszczony w wyniku klęsk żywiołowych, w tym chorób zwierząt, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof. 
Wsparcie inwestycji bezpośrednio związanych z działalnością rolniczą, w tym również dotyczących przygotowania do sprzedaży produktów rolnych wytwarzanych w gospodarstwie. 
Wsparcie:
− 80% kosztów kwalifikowalnych operacji, 
− do 300 tys. zł dla beneficjenta i na gospodarstwo w okresie realizacji Programu, 
− na operację o planowanej wysokości kosztów kwalifikowalnych powyżej 20 tys. zł. 
Beneficjent:
− rolnik

O przyznanie takiego wsparcia mogą starać się rolnicy, którzy ponieśli straty spowodowane przez co najmniej jedną z następujących klęsk żywiołowych: powódź, deszcz nawalny, suszę, przymrozki wiosenne, ujemne skutki przezimowania, obsunięcie się ziemi, lawinę, grad, huragan, uderzenie pioruna. Ponadto, o taką pomoc będą mogli wnioskować rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF.

Przyznanie wsparcia jest uzależnione od powstania w gospodarstwie szkód spowodowanych przynajmniej przez jedną z wymienionych klęsk, bądź strat spowodowanych wystąpieniem ASF, jeżeli miały one miejsce w roku, w którym jest składany wniosek o przyznanie pomocy lub w co najmniej jednym z dwóch lat poprzedzających rok składania wniosku o przyznanie pomocy. O pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którzy w związku z wystąpieniem zdarzeń losowych, w danym roku kalendarzowym, ponieśli straty w uprawach rolnych, zwierzętach gospodarskich, czy rybach w wysokości co najmniej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie z trzech lat poprzedzających rok, w którym wystąpiła szkoda, albo z trzech lat w okresie pięcioletnim poprzedzającym rok, w którym wystąpiła szkoda, z pominięciem roku o najwyższej i najniższej produkcji w gospodarstwie oraz jeżeli straty dotyczą składnika gospodarstwa, którego odtworzenie wymaga poniesienia kosztów kwalifikujących się do objęcia wsparciem. Wysokość poniesionych strat, jakie powstały w gospodarstwie rolnika, określa komisja powołana przez wojewodę.

Natomiast, w przypadku wstąpienia ASF, o pomoc mogą ubiegać się rolnicy, którym powiatowy lekarz weterynarii nakazał, w drodze decyzji, zabicie świń lub zniszczenie zwłok świń w celu zwalczania ASF, a w dniu wydania tej decyzji świnie, których dotyczyła ta decyzja, stanowiły co najmniej 30% świń będących w posiadaniu rolnika. Ponadto, w siedzibie stada, w rozumieniu art. 2 ust. 1 pkt 12 ustawy z dnia 2 kwietnia 2004 r. o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt, w której przebywały świnie objęte ww. decyzja, po jej wykonaniu rolnik nie może utrzymywać świń, których dotyczyła ta decyzja.

Pomoc może być przyznana na inwestycje odtwarzające zniszczone składniki gospodarstwa - w przypadku wystąpienia klęsk żywiołowych. Natomiast, w przypadku wystąpienia ASF, wsparcie może dotyczyć inwestycji, zgodnych z katalogiem kosztów kwalifikowalnych, określonych w rozporządzeniu wykonawczym MRiRW, innych niż związane z produkcją świń.

Czerwony Ciągnik w polu