top of page

Oferujemy wsparcie dla rolników i przedsiębiorców prowadzących działalność rolniczą i/lub pozarolniczą w zakresie pozyskiwania środków finansowych z funduszy UE na realizację inwestycji, w tym:
- przedstawienie informacji na temat aktualnie dostępnych środków finansowych z UE przeznaczonych dla rolnictwa wraz z terminami naborów,
- doradztwo w zakresie możliwości skorzystania z unijnych programów na rzecz rozwoju obszarów wiejskich oraz sfinansowania planowanej inwestycji, 
- pomoc przy sporządzeniu dokumentacji aplikacyjnej w ramach danego działania/ poddziałania, w tym przy przygotowaniu wniosku i/lub biznesplanu wraz z tabelami finansowymi po uzyskaniu odpowiednich danych i informacji od klienta,
- skompletowanie niezbędnych dokumentów, w tym wymaganych załączników do wniosku (np. umów, protokołów, decyzji, pozwoleń, zaświadczeń, oświadczeń), które zostały określone w regulaminie danego naboru, a także sprawdzenie dokumentów pod kątem wymaganych podpisów i zgodności z oryginałem,
- pomoc przy gromadzeniu niezbędnych dokumentów, w tym skierowanie do odpowiednich instytucji lub organów wydających,
- kontakt z Agencją Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, która jest instytucją przyjmującą wnioski i udzielającą dofinansowanie,
- pomoc na etapie rozpatrywania i oceny wniosku w zakresie udzielania wyjaśnień,
- wsparcie przy podpisywaniu umowy, w tym przygotowanie wymaganych dokumentów do umowy.

Aktualne nabory prowadzone przez ARiMR w ramach PROW:

"ENERGIA NA WSI"

Nabór wniosków w ramach nowego programu „Energia na wsi” już 25 stycznia 2023!

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach nowego programu „Energia na wsi” rozpocznie się w dniu 25 stycznia 2023 roku i będzie prowadzony w trybie ciągłym. Program przewiduje miliard złotych na rozwój odnawialnych źródeł energii na terenach wiejskich.

O wsparcie będą mogli się ubiegać rolnicy, którzy otrzymają kompleksowe wsparcie dla różnych źródeł odnawialnych: fotowoltaiki, biogazowni, wiatraków, małych elektrowni wodnych oraz magazynów. Ponadto wsparcie będzie kierowane do spółdzielni energetycznych.

W ramach jednego programu i w jednym wniosku będzie możliwe ubieganie się o wsparcie dotacyjne i pożyczkowe.

 

Poziom wsparcia:

 

W przypadku biogazowni dotacja może pokryć do 45, 55 lub 60% kosztów kwalifikowanych, co będzie zależeć od wielkości podmiotu, który się o nią stara. Współfinansowanie pożyczkowe może objąć 100% kosztów kwalifikowanych. W przypadku magazynów energii dofinansowanie może objąć do 20% ich kosztu, ale nie więcej niż 50% kosztów całego przedsięwzięcia.

Ograniczenie mocy wynosi 10 kW w przypadku instalacji fotowoltaicznej dla rolnika indywidualnego oraz 50 kW w przypadku spółdzielni energetycznych, natomiast w przypadku biogazowi wynosi 1 MW dla rolnika indywidualnego i 10 MW dla pozostałych podmiotów.

 

Finansowanie programu będzie pochodzić z Funduszu Modernizacyjnego - europejskiego instrumentu finansowania modernizacji systemu energetycznego i poprawy efektywności energetycznej.

Warto również przypomnieć, że w ramach PROW 2014-2020 w marcu zostanie uruchomiony nabór wniosków na źródła OZE z magazynami energii dla rolników. Wsparcie będzie udzielane w formie dotacji.

Zapraszamy do śledzenia informacji na stronie internetowej i do kontaktu! Służymy pomocą w przygotowaniu wymaganej dokumentacji aplikacyjnej.

Kto może ubiegać się o dotacje:

 • spółdzielnia energetyczna, w rozumieniu ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. – Ustawa o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 poz. 1378, z późn. zm.) lub jej członek, będący przedsiębiorcą,

 • powstająca spółdzielnia energetyczna – spółdzielnia w rozumieniu ustawy z dnia 16 września 1982 r. – Prawo spółdzielcze (Dz. U. z 2021 r. poz. 648, z późn. zm.) lub spółdzielnia rolników w rozumieniu ustawy z dnia 4 października 2018 r. o spółdzielniach rolników (Dz. U. poz. 2073), której przedmiotem działalności jest wytwarzanie energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, w instalacjach odnawialnego źródła energii i równoważenie zapotrzebowania energii elektrycznej lub biogazu, lub ciepła, wyłącznie na potrzeby własne spółdzielni energetycznej i jej członków, która zamierza ubiegać się o umieszczenie jej danych jako spółdzielni energetycznej w wykazie, o którym mowa w art. 38f ust. 2 ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o odnawialnych źródłach energii (Dz. U. z 2022 poz1378, z późn. zm.).

 • Rolnik - osoba fizyczna, jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej oraz osoba prawna, która w ramach działalności rolniczej, prowadzonej przez okres co najmniej 12 miesięcy prowadzi:

 • gospodarstwo rolne w rozumieniu przepisów o podatku rolnym, położone w ramach zabudowy zagrodowej w rozumieniu przepisów o ochronie gruntów rolnych i leśnych lub

 • dział specjalny produkcji rolnej.

 

W przypadku osoby fizycznej, gdy  instalacja OZE będzie służyła prowadzeniu działalności gospodarczej w zakresie wytwarzania energii z odnawialnych źródeł energii, beneficjentem programu może być rolnik z zarejestrowaną daną działalnością.

Na co można pozyskać dofinansowanie:

 • W przypadku inwestycji realizowanych przez rolnika, budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej powyżej 50 kW nie większej niż 1 MW:

 • instalacji fotowoltaicznych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021 poz.1990, z późn. zm.))

 • instalacji wiatrowych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne (t.j. Dz.U.2021 poz.1990, z późn. zm.)),

 • W przypadku inwestycji realizowanych przez rolnika, budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 1 MW:

 • elektrowni wodnych,

 • instalacji wytwarzania energii z biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW  nie większej niż 1 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 3 M

 • W przypadku inwestycji realizowanych przez spółdzielnię energetyczną lub jej członka lub powstającą spółdzielnię energetyczną, budowa jednej z poniżej wskazanych instalacji odnawialnego źródła energii o mocy elektrycznej powyżej 10 kW  nie większej 10 MW:

 • instalacji fotowoltaicznych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne)

 • instalacji wiatrowych (z wyłączeniem inwestycji na gruntach rolnych stanowiących użytki rolne klas I-IV – w rozumieniu przepisów wydanych na podstawie art. 26 ust. 1 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. – Prawo geodezyjne i kartograficzne),

 • elektrowni wodnych,

 • instalacji wytwarzania energii z biogazu lub biogazu rolniczego w warunkach wysokosprawnej kogeneracji o mocy elektrycznej powyżej 10 kW nie większej niż 10 MW i cieplnej powyżej 30 kW i nie większej 30 MW.

 • Magazyn energii pod warunkiem zintegrowania ze źródłem realizowanym w ramach jednej z powyższych inwestycji

ZAPRASZAMY DO KONTAKTU!

Pomagamy w sporządzeniu dokumentacji aplikacyjnej!

BIZNES-ANIMATOR sp.zo.o.

ul. Bukowska 76/8

60-812 Poznań

tel 61 853-60-55

kom. 600-562-134

biuro@biznes-animator.pl

Czerwony Ciągnik w polu
bottom of page