top of page

Sporządzamy dokumentację aplikacyjną

w ramach Krajowego Planu Odbudowy

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zarówno unijnych, krajowych jak i od inwestorów czy z kredytów bankowych.

Sporządziliśmy ponad 600 projektów. Pozyskaliśmy ponad 1,5 MLD zł.

Sporządzimy dla Państwa zarówno wniosek o dofinansowanie jak i studium wykonalności 

 

Nasze Referencje >

 

Środki z KPO dla rolników


W terminie od 17 października 2022 r. do 18 listopada 2022 r. można składać wnioski o dofinansowanie inwestycji ze środków KPO w ramach działania A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchuDziałanie 3. Wsparcie w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych oraz rybołówstwa lub akwakultury.

 

O wsparcie będą mogły ubiegać się osoby fizyczne prowadzące lub rozpoczynające prowadzenie działalności w zakresie przetwarzania lub wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, będące:
1) rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie sprzedaży dla konsumenta końcowego, w tym:
a) sprzedaży bezpośredniej, zarejestrowanej przez właściwy organ Inspekcji Weterynaryjnej,
b) dostaw bezpośrednich, zarejestrowanej przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej;
2) rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego, zarejestrowanej przez właściwy organ Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej;
3) rolnikiem lub małżonkiem rolnika, prowadzącym lub rozpoczynającym prowadzenie działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej, zarejestrowanej przez właściwy organ Inspekcji Weterynaryjnej;
4) rolnikiem lub małżonkiem rolnika rozpoczynającym prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzania w wyniku tego procesu produktów rolnych lub produktów nierolnych;
5) rolnikiem będącym producentem wina, wyrabiającym wino wyłącznie z winogron pochodzących z własnych upraw winorośli, w skali mniejszej niż 100 hektolitrów w ciągu roku winiarskiego;
6) osobą fizyczną uprawnioną do chowu, hodowli lub połowu ryb, zarejestrowaną przez właściwy organ Inspekcji Weterynaryjnej;
7) osobą fizyczną uprawnioną do chowu, hodowli lub połowu ryb.
 

Wysokość udzielonego wsparcia nie może przekroczyć 50% kosztów kwalifikowalnych, do których zalicza się koszty: 
1) budowy budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury; 
2) rozbudowy, nadbudowy, przebudowy lub remontu połączonego z modernizacją budynków i budowli wchodzących w skład gospodarstwa rolnego wnioskodawcy, które są wykorzystywane do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury; 
3) zakupu nowych maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania, przygotowania do sprzedaży oraz wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury; 
4) zakupu nowych terminali płatniczych do obsługi bezgotówkowej oraz nowego sprzętu komputerowego i oprogramowania lub usługi informatycznej dotyczącej sprzedaży na odległość produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury; 
5) utrzymania domen internetowych w okresie realizacji przedsięwzięcia; 
6) zakupu nowych środków transportu, spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem, które są przeznaczone do przewozu: 
a) produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, w tym produktów, których transport powinien odbywać się w szczególnych warunkach, takich jak cysterny, silosy, chłodnie, izotermy, baseny lub zbiorniki do transportu ryb, 
b) produktów i półproduktów w procesach technologicznych lub magazynowania, w tym wózków widłowych i podnośników, 
c) zwierząt przeznaczonych do uboju; 
7) zakupu nowych, ruchomych, spełniających wymagania techniczne oraz normy niskiej emisji spalin określone w regulaminie wyboru przedsięwzięć do objęcia wsparciem, punktów sprzedaży oraz placówek gastronomicznych przeznaczonych do przygotowywania żywności wytworzonej w większości z produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, pochodzących z gospodarstwa rolnego wnioskodawcy; 
8) modernizacji miejsc na placach targowych lub w budynkach i budowlach przeznaczonych do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury przez wnioskodawcę, z tym że za koszt kwalifikowalny uważa się wyłącznie koszt, który jest związany bezpośrednio z powierzchnią wykorzystywaną przez wnioskodawcę do przechowywania, przygotowania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury; 
9) przygotowania w miejscach obsługi podróżnych, o których mowa w przepisach o drogach publicznych, miejsc do wprowadzania do obrotu produktów rolnych, spożywczych, rybołówstwa lub akwakultury, wytwarzanych przez wnioskodawcę; 
10) ogólne, bezpośrednio związane z przygotowaniem i realizacją przedsięwzięcia, takie jak koszty nadzoru, sporządzenia dokumentacji technicznej, studium wykonalności, planu przedsięwzięcia i uzyskania niezbędnych pozwoleń oraz związane z działaniami informacyjno-promocyjnymi. 
Koszty ogólne nie mogą stanowić więcej niż 10% pozostałych kosztów kwalifikowalnych w ramach przedsięwzięcia. 
 

Do kosztów kwalifikowalnych nie zalicza się: 
1) podatku od towarów i usług (VAT); 
2) zakupu samochodów osobowych mających więcej niż jeden rząd siedzeń, w których rząd siedzeń nie jest oddzielony od części przeznaczonej do przewozu ładunków ścianą lub trwałą przegrodą zamontowaną przez producenta pojazdu; 
3) wynagrodzeń pracowników wnioskodawcy zatrudnionych na umowę o pracę na czas określony i nieokreślony; 
4) zakupu gruntów lub innych nieruchomości. 

 

Okres kwalifikowalności kosztów poniesionych przez wnioskodawcę trwa nie później niż do dnia 31 grudnia 2025 r.

 

Intensywność wsparcia:
Maksymalna kwota wsparcia wynosi 500 000 zł. Wsparcia udziela się na przedsięwzięcie, jeżeli wysokość wnioskowanej kwoty wsparcia na to przedsięwzięcie wynosi nie mniej niż 20 000 zł.


Na realizację przedsięwzięcia może być przyznana i wypłacona zaliczka w wysokości do 50% wartości wsparcia, jeżeli wnioskodawca wystąpił o przyznanie i wypłatę tej zaliczki we wniosku o objęcie wsparciem, zaś przedsięwzięcie nie zostało rozpoczęte przed dniem złożenia wniosku o objęcie przedsięwzięcia wsparciem.
 

Świeże warzywa
bottom of page