top of page
Szukaj
 • Biznes-Animator

Wydłużenie terminu składania wniosków – „Nowe technologie w zakresie energii”

Do 12 stycznia 2022 roku do godziny 16.00 został wydłużony termin na składanie wniosków w I konkursie Strategicznego Programu Badań Naukowych i Prac Rozwojowych „Nowe technologie w zakresie energii”. Celem Programu jest wsparcie osiągnięcia neutralności klimatycznej Polski poprzez wdrożenie rozwiązań podnoszących bezpieczeństwo energetyczne kraju oraz zwiększających konkurencyjność polskiej gospodarki, co ma przyczynić się do wzrostu o 20-50% (w stosunku do poziomu z 2020 roku) udziału energii pochodzącej z OZE w ogólnym miksie energetycznym kraju. Cele szczegółowe Programu, w które wpisuje się zakres tematyczny konkursu to:

 • C1 wzrost potencjału przemysłu energetyki odnawialnej (w tym prosumenckiej),

 • C2 rozwój inteligentnej infrastruktury sieciowej (energetycznej),

 • C3 obniżenie emisyjności energetyki poprzez zwiększenie wykorzystania surowców biodegradowalnych oraz produktów odpadowych.

Do konkursu mogą przystąpić konsorcja – składające się z maksimum 3 podmiotów (co najmniej jednego przedsiębiorstwa i co najmniej jednej jednostki naukowej; Liderem konsorcjum musi być przedsiębiorstwo).


Dofinansowanie można przeznaczyć na wykonanie studium wykonalności, realizację badań podstawowych, przemysłowych, prac rozwojowych oraz prac przedwdrożeniowych.

Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy, obejmujące:

Faza I – opracowane studium wykonalności techniczno-ekonomiczne wskazujące na zasadność realizacji propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie, czas realizacji 9 miesięcy,

Faza II – osiągnięcie min. 6 poziomu gotowości technologicznej (TRL 6) propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie; czas realizacji2 lat,

Faza III – osiągnięcie co najmniej 8 poziomu gotowości technologicznej (TRL 8) propozycji będącej przedmiotem wniosku o dofinansowanie, czas realizacji do 3 lat.

Zakres tematyczny konkursu:


OBSZAR TEMATYCZNY nr T2 Energetyka wiatrowa na lądzie i na morzu

 • T2.1. Energetyka wiatrowa na lądzie,

 • T2.1.1 Inteligentna farma wiatrowa,

 • T2.1.2. Rozwój technologii utylizacji lub recyklingu komponentów elektrowni wiatrowych.

 • T2.2 Morska energetyka wiatrowa,

 • T2.2.1. Pierwsza pływająca turbina wiatrowa na Bałtyku.

OBSZAR TEMATYCZNY nr T3 Technologie wytwarzania i wykorzystania wodoru

 • T3.1. Zintegrowane systemy procesu elektrolizy wody przeznaczone do produkcji wodoru wykorzystujące energię ze źródeł odnawialnych (biomasa, wiatr lub fotowoltaika) wraz z magazynowaniem wodoru lub wprowadzaniem do gazu ziemnego,

 • T3.2. Zgazowanie biomasy leśnej/rolniczej względnie biodegradowalnych odpadów w celu wytworzenia gazu syntezowego możliwego do produkcji wodoru względnie jego pochodnych (metan, metanol amoniak itp.),

 • T3.3.Wysokotemperaturowa piroliza metanu i technologie termochemicznego rozkładu wody w celu wytworzenia wodoru,

 • T3.4. Konwersja instalacji energetycznych wykorzystujących paliwa konwencjonalne na paliwo wodoronośne (wodór, metanol, amoniak itd.).

OBSZAR TEMATYCZNY nr T4 Magazyny energii i mikrosieci energetyczne i cieplne

 • T4.1. Budowa lokalnych magazynów energii w różnych technologiach, zintegrowanych z OZE,

 • T4.2. Budowa energetycznie zintegrowanej mikro-sieci (obszarowa integracja źródeł generacji energii elektrycznej, ciepła i chłodu, z uwzględnieniem różnych technologii magazynowania energii i jej obszarowego bilansowania).


Zapraszamy Państwa do wzięcia udziału w konkursie. Nasza firma oferuje wsparcie w procesie aplikowania o dofinansowanie oraz pomoc przy sporządzeniu wymaganej dokumentacji, w tym wniosku o dofinansowanie, studium wykonalności, harmonogramów wymaganych przez NCBiR.


Zapraszamy do kontaktu:

tel. 61 853-60-55


Tu więcej o naszych usługach i ofercie.

https://www.biznes-animator.pl


Źródło informacji: https://www.gov.pl/web/ncbr/nowe-technologie-w-zakresie-energii2


2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page