top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki, RPO Wielkopolskiego

Od 30.12.2021 do 25.02.2022 roku jest planowany nabór wniosków nr RPWP.01.01.00-IZ.00-30-001/21 w ramach WRPO Działania 1.1 „Wsparcie infrastruktury B+R w sektorze nauki”.

Podmiotami uprawionymi do ubiegania się o wsparcie są:

a) Jednostki naukowe i ich konsorcja;

b) Uczelnie wyższe;

c) Konsorcja naukowo-przemysłowe (rolę Lidera pełni jednostka naukowa).


W ramach konkursu dofinansowanie mogą otrzymać projekty, których przedmiotem jest:

Wsparcie infrastruktury badawczej zgodnie z definicją „infrastruktury badawczej” z Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014 z dnia 17.06.2014 r. w jednostkach naukowych w obszarach zidentyfikowanych w procesie przedsiębiorczego odkrywania jako regionalne inteligentne specjalizacje polegające na wyposażeniu w aparaturę badawczą i/lub budowie, przebudowie lub unowocześnieniu obiektu budowlanego.


Poziom dofinansowania projektów z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego: maksymalnie do 78% kosztów kwalifikowalnych projektu, przy czym:

  • Maksymalny poziom dofinansowania części gospodarczej projektu – 50% kosztów kwalifikowalnych

  • Maksymalny poziom dofinansowania części niegospodarczej projektu – 85% kosztów kwalifikowalnych. W przypadku projektów, w których założono wykorzystanie infrastruktury na działalność gospodarczą na poziomie nie mniejszym niż 30% rocznie w rozumieniu Rozporządzenia Komisji (UE) nr 651/2014, pod warunkiem złożenia wniosku do ministra ds. nauki i szkolnictwa wyższego i uzyskania dofinansowania projektu ze środków budżetu państwa maksymalny poziom dofinansowania projektu wynosi 85% kosztów kwalifikowalnych, przy czym maksymalny poziom dofinansowania części gospodarczej projektu wynosi 50% kosztów kwalifikowalnych, a maksymalny poziom dofinansowania części niegospodarczej projektu wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych (z czego 85% stanowi EFRR a 15% Budżetu Państwa).

Elementy niezwiązane bezpośrednio z infrastrukturą B+R, a jedynie uzupełniające przedmiotową infrastrukturę (np. parkingi, zagospodarowanie terenu) mogą być finansowane wyłącznie w części gospodarczej projektu w ramach pomocy de minimis (do 700 000,00 PLN).Zapraszamy do kontaktu i wzięcia udziału w naborze.

Nasz zespół z sukcesem zrealizował wiele projektów badawczych.

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page