top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego w ramach KPO

W ramach Krajowego Planu Odbudowy przewidziano wsparcie sektora rolno-spożywczego, w tym działań związanych z procesem skracania łańcucha żywnościowego, wdrażaniem innowacyjnych technologii w obszarze rolnictwa 4.0. oraz inwestycji w zakresie ochrony środowiska i klimatu i rolnictwa ekologicznego. Już w tym roku rolnicy (w tym również osoby prowadzące lub rozpoczynające działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) i działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL), bezpośredniej sprzedaży) będą mogli skorzystać z takiego wsparcia w ramach działania A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu.


Do otrzymania wsparcia w ramach działania A1.4.1. kwalifikują się przedsięwzięcia tj.:

  1. dywersyfikacja kanałów dystrybucji poprzez:

  • tworzenia centrów przechowalniczo-dystrybucyjnych, w tym rozbudowę i modernizację infrastruktury logistycznej i technologicznej służącej skupowaniu, przygotowaniu do sprzedaży i wprowadzaniu do obrotu produktów rolnych, wraz z towarzyszącym systemem aplikacji cyfrowych,

  • inwestycji w ramach regionalnych rolno-spożywczych rynków hurtowych w zakresie infrastruktury przechowywania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych i spożywczych,

  • tworzenia miejsc bezpośredniej sprzedaży dla spożywczych produktów lokalnych.

  1. wsparcia mikro, małych i średnich przedsiębiorstw (MŚP) przetwórstwa rolno-spożywczego (podmioty istniejące i nowo zakładane) w zakresie zakupu maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa i akwakultury, specjalistycznych środków transportu do przewozu produktów rolnych oraz rybołówstwa i akwakultury lub dystrybucji żywności oraz rozbudowy infrastruktury zakładów, w tym zrównoważonych i innowacyjnych technologii oraz inwestycji w obszarze gospodarki o obiegu zamkniętym, ochrony środowiska, rolnictwa ekologicznego;

  2. wsparcia w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych i spożywczych przez rolników oraz osoby prowadzące lub rozpoczynające działalność w ramach rolniczego handlu detalicznego (RHD) i działalności marginalnej, lokalnej i ograniczonej (MOL), sprzedaży bezpośredniej - w tym dofinansowanie zakupu maszyn i urządzeń do przetwarzania, przechowywania i sprzedaży produktów, specjalistycznych środków transportu oraz rozbudowy infrastruktury;

  3. wsparcia adaptacji, modernizacji budynków/hal i wyposażenia oraz środków transportu dla przewozy żywności dla organizacji charytatywnych i pożytku publicznego (OPP) zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne lub przygotowaniem i wydawaniem bezpłatnych posiłków, banków żywności wraz z towarzyszącym systemem informatycznym i rozwojem aplikacji cyfrowych na te potrzeby;

  4. inwestycji producentów rolnych w zakresie: zakupu, montażu i utrzymania urządzeń i maszyn (np. czujniki/ sensory/ drony/ aplikacja /tablet/ wyposażenie budynku inwentarskiego np. w system zarzadzania stadem, czy kontroli jakości powietrza), zakupu i utrzymania/aktualizacji rozwiązań cyfrowych rolnictwa 4.0. (aplikacji, oprogramowania) oraz zakupu usług rolnictwa 4.0. realizowanych na terenie gospodarstwa rolnego;

  5. inwestycji w gospodarstwach rolnych z zakresu dostosowań do zrównoważonych wzorców konsumpcji produkcji, w tym wymiana pokryć dachowych z materiałów zawierających azbest i wymiana słupów nośnych impregnowanych kreozotem na plantacjach chmielu.

Instytucją odpowiedzialną za realizację działania A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Zapraszamy do kontaktu!


Zespół Biznes-Animator kompleksowo opracuje dokumentację konkursową. Mamy wieloletnie doświadczenie i podejmujemy się projektów, które mają dużą szansę pozyskania dofinansowania.


Źródło:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/110384/konkursy_KPO_2023.pdf

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/110383/KPO_nabor_ciagly.pdf

4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page