top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Wsparcie dla sektora rolno-spożywczego - MŚP / 2 półrocze 2022r.

W ramach Krajowego Planu Odbudowy w II półroczu 2022 roku są planowane następujące konkursy:


A1.4.1 Wsparcie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw przetwórstwa rolno-spożywczego

Beneficjenci:

mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa sektora przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych, rybołówstwa, akwakultury i spożywczych oraz wytwarzania produktów rolnych


A1.4.1 Wsparcie w zakresie przetwarzania i wprowadzania do obrotu produktów rolnych,

spożywczych oraz rybołówstwa i akwakultury

Beneficjenci:

1) rolnik lub jego współmałżonek prowadzący lub rozpoczynający prowadzenie bezpośredniej sprzedaży do końcowego odbiorcy, w tym:

a) sprzedaży bezpośredniej w rozumieniu art. 5 pkt 4 ustawy z dnia 16 grudnia 2005 r. o produktach pochodzenia zwierzęcego (Dz. U. z 2020 r. poz. 1753) – zarejestrowanym we właściwym organie Inspekcji Weterynaryjnej lub

b) dostaw bezpośrednich w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 10 ustawy z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia (Dz.U. z 2020 r. poz. 2021, z późn. zm.) – zarejestrowanym we właściwym organie Państwowej Inspekcji Sanitarnej;

2) rolnik lub jego współmałżonek prowadzący lub rozpoczynający prowadzenie działalności w ramach rolniczego handlu detalicznego w rozumieniu art. 3 ust. 3 pkt 29b ustawy o bezpieczeństwie żywności i żywienia, zarejestrowanym we właściwym organie Państwowej Inspekcji Sanitarnej albo Inspekcji Weterynaryjnej;

3) rolnik lub jego współmałżonek prowadzący lub rozpoczynający prowadzenie działalności

marginalnej, lokalnej i ograniczonej, o której mowa w art. 13 ustawy o produktach pochodzenia zwierzęcego, zarejestrowanym we właściwym organie Inspekcji Weterynaryjnej;

4) rolnik lub jego współmałżonek rozpoczynający prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie przetwarzania produktów rolnych, rybołówstwa lub akwakultury i wytwarzania w wyniku tego procesu produktów rolnych i nierolnych;

5) rolnik wyrabiający wino w skali mniejszej niż 100 hektolitrów w ciągu roku gospodarczego;

6) pełnoletnia osobą fizyczna uprawniona do rybactwa;

7) pełnoletnia osobą fizyczna wykonująca działalność w zakresie chowu i hodowli ryb.


A1.4.1 Wsparcie organizacji zajmujących się redystrybucją żywności na cele społeczne

Beneficjenci:

a) organizacje pozarządowe, których działalność nie jest nastawiona na osiąganie zysku, o których mowa w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. 03.96.873), zajmujące się redystrybucją żywności i gotowych posiłków

wydawanych nieodpłatnie;

b) banki żywności - instytucje charytatywne prowadzące działalność polegającą na zbieraniu żywności wciąż zdatnej do spożycia i rozdzielaniu jej nieodpłatnie wśród osób potrzebujących


A1.4.1 Wsparcie inwestycji w rolnictwie w zakresie wymiany pokryć dachowych z materiałów szkodliwych dla zdrowia lub środowiska

Beneficjenci:

rolnik, który podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy z dnia 20 grudnia 1990r. o ubezpieczeniu społecznym lub któremu przyznano płatności bezpośrednie w rozumieniu ustawy z dnia 5 lutego 2015r. o płatnościach w ramach systemów wsparcia bezpośredniego co najmniej w roku poprzedzającym rok złożenia wniosku o objęcie wsparciem.


Instytucją odpowiedzialną za realizację działania A1.4.1. Inwestycje na rzecz dywersyfikacji i skracania łańcucha dostaw produktów rolnych i spożywczych oraz budowy odporności podmiotów uczestniczących w łańcuchu jest Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Zapraszamy do kontaktu!


Zespół Biznes-Animator kompleksowo opracuje dokumentację konkursową. Mamy wieloletnie doświadczenie i podejmujemy się projektów, które mają dużą szansę pozyskania dofinansowania.


Źródło:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/110384/konkursy_KPO_2023.pdf

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/media/110383/KPO_nabor_ciagly.pdf

15 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page