top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej przy zbiornikach i ciekach wodnych na KUJAWACH

Od 28.07.2022 do 18.08.2022 roku jest planowany nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 6.5 Rozwój potencjału endogenicznego regionu, Schemat: Rozwój infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej w otoczeniu zbiorników i cieków wodnych w ramach RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020 (konkurs Nr RPKP.06.05.00-IZ.00-04-429/22).

Otoczenie rozumiane jako obszar realizacji projektu posiadający bezpośredni dostęp do zbiornika czy cieku wodnego.

Wniosek o dofinansowanie projektu może zostać złożony przez:

− JST,

− związek JST,

− stowarzyszenie JST,

− samorządową jednostkę organizacyjną,

− partnera prywatnego we współpracy z podmiotami publicznymi w przypadku projektów realizowanych w formule partnerstwa publiczno-prywatnego.


Do wsparcia przewidziano projekty wpisujące się w obszary zidentyfikowane w dokumencie „Plan Działań dla Priorytetu Inwestycyjnego 8b w ramach RPO Woj. Kujawsko-Pomorskiego na lata 2014-2020” oraz wpisujące się następujące typy projektów:

1. budowa, rozbudowa, przebudowa i modernizacja infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, przeznaczonej na potrzeby związane z obsługą ruchu turystycznego generowanego w oparciu o zasoby wodne (zbiorniki i cieki wodne) wraz z otoczeniem.

2. zakup wyposażenia i sprzętu związanego z zagospodarowaniem zbiorników i cieków wodnych (typ wsparcia możliwy do realizacji wyłącznie w powiązaniu z typem 1) oraz ich otoczenia.

Jako część szerszego projektu związanego z rozwojem infrastruktury turystycznej i rekreacyjnej, możliwe będzie dofinansowanie wydatków związanych z infrastrukturą techniczną, w tym m.in. infrastrukturą wodno-kanalizacyjną, drogami wewnętrznymi i parkingami, o ile wydatki te są niezbędne do osiągnięcia celu projektu i stanowią mniejszą część wydatków kwalifikowanych w projekcie. Nie będą uznane za kwalifikowalne wydatki z zakresu infrastruktury sportowej tj. hale sportowe, sale gimnastyczne, lodowiska, kryte baseny i inwestycje dotyczące bazy noclegowej i parków rozrywki (z wyłączeniem kempingów i pól namiotowych/biwakowych).


Zachęcamy do kontaktu. Zespół Biznes-Animator kompleksowo opracuje dokumentację konkursową ze szczególnym uwzględnieniem kryteriów oceny projektów i szans pozyskania dofinansowania. Będziemy Państwa wspierać na każdym etapie oceny dokumentacji aż do podpisania umowy o dofinansowanie. Na naszym koncie mamy wiele zadowolonych klientów z sektora publicznego. Zapraszamy po więcej informacji.


Więcej informacji na stronie Organizatora konkursu:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/dzialanie-65-rozwoj-potencjalu-endogenicznego-regionu-konkurs-nr-rpkp060500-iz00-04-42922/

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page