top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Pożyczki w Wielkopolsce na projekty związane z ochroną środowiska i przyrody, nabór ciągły!

WFOŚiGW w Poznaniu przyjmuje wnioski o dofinansowanie w trybie ciągłym na przedsięwzięcia związane z ochroną środowiska i przyrody, o których mowa w art. 400b ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w tym m.in. prace termoizolacyjne, prace związane z instalacjami wewnętrznymi ogrzewania i ciepłej wody użytkowej, prace związane z instalacjami kotłów i pompami ciepła, instalacje kolektorów słonecznych, instalacje wentylacji mechanicznej z odzyskiem ciepła, instalacje fotowoltaiczne, oświetlenie drogowe oraz inne.


Dofinansowanie jest udzielane w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych

przedsięwzięcia. Do kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia zalicza się:

1) koszty dostaw, robót budowlanych i usług niezbędnych do uzyskania Efektu ekologicznego z zastrzeżeniem pkt. 2;

2) w przypadku przedsięwzięć współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej, za koszty

kwalifikowane uznaje się koszty kwalifikowane wskazane w poszczególnych programach

priorytetowych, na podstawie których realizowane jest przedsięwzięcie.

Podatek od towarów i usług (VAT) stanowi koszt kwalifikowany przedsięwzięcia wyłącznie w sytuacji, gdy Wnioskodawca nie ma prawnej możliwości jego odliczenia lub odzyskania.

Podmioty, które mogą złożyć wniosek o pożyczkę:

  • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki,

  • inne osoby prawne

  • jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej, którym ustawa przyznaje zdolność prawną,

  • osoby fizyczne, w tym osoby prowadzące działalność gospodarczą,

Przedsięwzięcie musi mieć wydaną ostateczną wymaganą decyzję administracyjną zezwalającą na realizację przedsięwzięcia jeśli jest wymagana na podstawie obowiązujących przepisów prawa, w szczególności przepisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2020 r., poz. 1333,ze zm.), przepisów ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2020 r. poz. 310, ze zm.) oraz przepisów ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2020 r., poz. 797, ze zm.), którą należy przedłożyć w okresie 3 miesięcy od daty otrzymania promesy.


W przypadku przebudowy/rozbudowy instalacji energetycznych, w których następuje proces spalania paliw w celu wytworzenia wyłącznie energii, wymagających zgłoszenia / pozwolenia / pozwolenia zintegrowanego, ostateczną decyzję ustalającą w szczególności warunki eksploatacji instalacji i wielkości emisji należy przedłożyć w terminie 3 miesięcy od daty udzielenia promesy.


W przypadku budowy (nowych) źródeł wytwarzania energii należy udokumentować gwarancję możliwości sprzedaży energii (umowa lub koncesja lub promesa koncesji) przed podpisaniem umowy o dofinansowanie.


Zapraszamy Państwa do kontaktu z naszą firmą i wzięcia udziału w naborze. Oferujemy doradztwo oraz usługi przygotowania wymaganej dokumentacji aplikacyjnej.


Szczegółowe informacje na stronie internetowej WFOŚiGW w Poznaniu. Link do strony o naborze wniosków:

https://www.wfosgw.poznan.pl/programy/nabor-wnioskow-w-trybie-ciaglym/

1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page