top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Planowany nabór Dobra jakość powietrza - Polska Geotermia Plus

W II kwartale 2021 roku jest planowane ogłoszenie naboru wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego NFOŚiGW „Dobra jakość powietrza – Polska Geotermia Plus”, który ma zakończyć się 18.12.2022 roku. Udział w naborze mogą wziąć przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców (Dz. U. z 2018 r. poz. 646, z późn. zm.) wykonujący działalność gospodarczą.


Rodzaje przedsięwzięć kwalifikujące się do dofinansowania:

1. Obligatoryjne:

1.1. budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnej, opartej na źródle geotermalnym, lub

1.2. modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/ elektrociepłownię/elektrownię geotermalną, opartej na źródle geotermalnym, lub

1.3. wykonanie lub rekonstrukcja otworu geotermalnego, z wyłączeniem przedsięwzięć wskazanych w podpunkcie 2.6.

2. Opcjonalne zakresy inwestycyjne możliwe do dofinansowania, w obrębie jednego systemu ciepłowniczego:

2.1. Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych

2.2. Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery

2.3 Przedsięwzięcia zgodne z Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej (Dz. U. z 2016 r. poz. 1184) mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych

2.4. Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej

2.5. Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych

2.6. Wykonanie pierwszego odwiertu badawczego


Formy dofinansowania: dotacja, pożyczka.

Intensywność dofinansowania:

1) Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych. Kwota pożyczki: od 1 mln zł do 300 mln zł.

2) Dofinansowanie w formie dotacji do 40% kosztów kwalifikowanych, a w przypadku przedsięwzięć wykorzystujących do produkcji energii elektrycznej technologię ORC2 w ramach zakresu 1.1 budowa nowej, rozbudowa lub modernizacja istniejącej ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnej lub 1.2 modernizacja lub rozbudowa istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/ elektrociepłownię/elektrownię geotermalną – do 50% kosztów kwalifikowanych. Warunkiem udzielenia dotacji jest zaciągnięcie pożyczki z NFOŚiGW, w części stanowiącej uzupełnienie do 100% kosztów kwalifikowanych.

3) Dla przedsięwzięć realizowanych w formule „project finance” obowiązuje wymóg udziału środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty, w tym pożyczek ze środków NFOŚiGW itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, wniesionego w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

4) Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych w przypadku pierwszego odwiertu badawczego mającego na celu weryfikację wykonalności budowy nowej, ciepłowni/ elektrociepłowni/ elektrowni geotermalnej lub rozbudowy istniejących źródeł wytwarzania energii o ciepłownię/ elektrociepłownię/elektrownię geotermalną. Nie udziela się pożyczek na pokrycie kosztów wykonania pierwszego odwiertu badawczego (dotyczy przedsięwzięć, o których mowa w podpunkcie 2.6).


Więcej informacji na stronie NFOŚiGW.

http://www.nfosigw.gov.pl/nabor-wnioskow/art,317,informacja-o-naborach-wnioskow-w-roku-2021.htmlZapraszamy do wzięcia udziału w naborze!


9 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page