top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

NUTRITECH nowy nabór w ramach NCBiR już trwa!

Od 06.07.2022 do 30.09.2022r. trwa nabór wniosków w ramach nowego programu NCBiR - NUTRITECH, którego głównym celem jest zwiększenie dostępności produktów i rozwiązań w zakresie prawidłowego żywienia. W ramach programu można dofinansować koszty badań przemysłowych i prac rozwojowych oraz koszty przygotowania do zastosowania tych wyników w praktyce (koszty prac przedwdrożeniowych) w obrębie następujących obszarów tematycznych: 1. NUTRIGENOMIKA i BIOMEDYCYNA JAKO NARZĘDZIE WSPIERAJĄCE WALKĘ Z PRZEWLEKŁYMI CHOROBAMI NIEZAKAŹNYMI (M.IN. CHOROBAMI DIETOZALEŻNYMI) – m.in. opracowanie innowacyjnych rozwiązań dietetycznych bazujących na badaniach bio-medycznych, w tym nutrigenomicznych czy medycynie personalizowanej, przygotowywanie narzędzi pozwalających na opracowanie jednostkowych planów żywieniowych redukujących zapadalność na przewlekłe choroby niezakaźne.

2. ŻYWNOŚĆ W LECZENIU I ZAPOBIEGANIU CHOROBOM – m.in. zastosowanie innowacyjnych rozwiązań w zakresie żywności funkcjonalnej we wspomaganiu leczenia chorób np. onkologicznych, metabolicznych, endokrynologicznych, gastro-enterologicznych, opracowywanie innowacyjnych dostępne cenowo produktów żywieniowych m.in. dla osób chorych lub zagrożonych chorobą dietozależną oraz w okresie rekonwalescencji pozwalające na leczenie bądź łagodzenie objawów chorobowych.

3. ASPEKTY TECHNOLOGICZNE I GOSPODARCZE PRAWIDŁOWEGO ŻYWIENIA - m.in. opracowanie rozwiązań pozwalających na zmniejszanie ilości dodatków do żywności oraz substancji szkodliwych w produkcji żywności i przetwórstwie rolno-spożywczym bez utraty jej wartości odżywczych, sensorycznych oraz zachowaniu bioróżnorodności i ochrony ekosystemów, wdrażanie inteligentnych etykiet bądź innych rozwiązań umożliwiających ocenę pochodzenia żywności funkcjonalnej, ekologicznej itp.

Dofinansowanie można otrzymać na środki trwałe, urządzenia, maszyny, materiały (surowce, półprodukty, odczynniki itp.), usługi zewnętrzne, wartości niematerialne i prawne, oprogramowanie, amortyzację, certyfikat.

W konkursie mogą brać udział:

  • przedsiębiorstwa niezależnie od wielkości (w tym przetwórcze oraz producenci żywności) z sektora rolno- spożywczego, twórcy rozwiązań IT, twórcy technologii proekologicznych;

  • jednostki naukowe;

  • konsorcja składające się z jednostek naukowych, przedsiębiorców i innych.

Zasady i intensywność dofinansowania

Maksymalny czas realizacji projektu wynosi 4 lata. Intensywność dofinansowania uzależniona jest od wielkości przedsiębiorstwa oraz rodzaju kosztów: Przedsiębiorcy (pomoc na prace B+R):

  • mikro/małe przedsiębiorstwa – do 80% na badania przemysłowe, do 60% na prace rozwojowe;

  • średnie przedsiębiorstwa – do 75% na badania przemysłowe, do 50% na prace rozwojowe;

  • duże przedsiębiorstwa – do 65% na badania przemysłowe, do 40% na prace rozwojowe;

Ponadto możliwe jest sfinansowanie kosztów przygotowania wyników badań przemysłowych i prac rozwojowych do zastosowania w działalności gospodarczej – do 90% kosztów kwalifikowalnych, maksymalnie 200 000 euro udzielane w formie pomocy de minimis.

Jednostki naukowe oraz inne podmioty niebędące przedsiębiorcami ani jednostkami naukowymi (np. instytuty naukowe, centra badawcze) mogą liczyć na 100% dofinansowania.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowanych: 1 mln zł., natomiast maksymalna wartość kosztów kwalifikowanych nie może przekroczyć 10 mln zł.Więcej informacji na stronie www:

https://www.gov.pl/web/ncbr/nutritech-i-konkurs


Zapraszamy do kontaktu!

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page