top of page
Szukaj
 • Biznes-Animator

Nowy nabór w ramach WRPO "Poprawa efektywności energetycznej w sektorze publicznym i mieszkaniowym"

W terminie od 29.12.2021 do 25.02.2022 roku można składać wnioski o dofinansowanie w ramach Poddziałania 3.2.1 „Kompleksowa modernizacja energetyczna budynków użyteczności publicznej”.


Kto może składać wnioski?

Uprawnionymi do składania wniosku są:

 • jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

 • jednostki zależne od jednostek samorządu terytorialnego, posiadające osobowość prawną, w tym spółki komunalne realizujące zadania własne gminy;

 • samorządowe jednostki organizacyjne;

 • organizacje pozarządowe (dotyczy podmiotów posiadających osobowość prawną);

 • spółdzielnie i wspólnoty mieszkaniowe, Towarzystwa Budownictwa Społecznego;

 • podmioty prawne kościołów i związków wyznaniowych;

 • uczestnicy PPP realizujący projekty hybrydowe na rzecz partnera publicznego;

 • podmioty będące dostawcami usług energetycznych w rozumieniu dyr. 2012/27/UE.

Partnerstwo w projekcie jest możliwe na warunkach określonych w Regulaminie.


Na co można otrzymać dofinansowanie?

Wsparciem zostaną objęte projekty polegające na kompleksowej, głębokiej modernizacji energetycznej budynków użyteczności publicznej lub budynków zamieszkania zbiorowego, związanej m.in. z:

 • ociepleniem obiektu,

 • wymianą okien, drzwi zewnętrznych,

 • przebudową systemów grzewczych (wraz z wymianą i podłączeniem do źródła ciepła),

 • systemów wentylacji i klimatyzacji,

 • instalacją OZE w modernizowanych energetycznie budynkach, w tym z zastosowaniem kogeneracji (wyłącznie jako element projektu),

 • instalacją systemów chłodzących,

 • wymianą oświetlenia na energooszczędne,

 • systemami monitorowania i zarządzania energią,

 • finansowaniem opracowanych audytów energetycznych dla sektora publicznego – jako elementu kompleksowego projektu.

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów nieobjętych pomocą publiczną wynosi 85% wydatków kwalifikowalnych, z zastrzeżeniem, iż dla projektów spełniających definicję projektów generujących dochód zastosowanie mają Wytyczne w zakresie zagadnień związanych z przygotowaniem projektów inwestycyjnych, w tym projektów generujących dochód i projektów hybrydowych na lata 2014‑2020.

Maksymalny poziom dofinansowania dla projektów objętych pomocą publiczną wynosi 45% kosztów kwalifikowalnych i może zostać zwiększony o 20 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz małych przedsiębiorstw i o 10 punktów procentowych w przypadku pomocy na rzecz średnich przedsiębiorstw.

Część inwestycyjna projektu objętego wariantem pomocy publicznej determinuje poziom dofinansowania udzielany jako pomoc de minimis.

Zapraszamy do kontaktu. BIZNES-ANIMATOR sporządzi niezbędną dokumentację do konkursu.

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page