top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Nowy nabór "REACT - EU" (dla oddziałów zakaźnych i innych jednostek podmiotów leczniczych)

Zaktualizowano: 23 lut 2022

Od 31.01.2022 do 28.02.2022 roku jest planowany nabór wniosków o dofinansowanie projektów z EFRR w ramach Osi priorytetowej XI „REACT-EU” PO „Infrastruktura i Środowisko”, Działanie 11.3 – Wspieranie naprawy i odporności systemu ochrony zdrowia w zakresie: wsparcia oddziałów zakaźnych oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji) oraz wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z wymienionymi powyżej oddziałami/jednostkami (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji) dla projektów realizowanych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej.


Wnioskodawcami mogą być podmioty lecznicze (a także przedsiębiorcy powstali z ich przekształcenia) udzielające świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym. O wsparcie może ubiegać się podmiot leczniczy, który obowiązkowo posiada w swojej strukturze organizacyjnej:

  • oddział zakaźny (przykładowo: Oddział zakaźny, Oddział obserwacyjno-zakaźny), bądź

  • inną jednostkę organizacyjną podmiotu leczniczego (inną niż oddział, przykładowo: Klinikę chorób zakaźnych i chorób wątroby).

W wymienionych komórkach organizacyjnych na dzień złożenia wniosku bądź najpóźniej w kolejnym okresie kontraktowania świadczeń po zakończeniu realizacji projektu udzielane są/będą świadczenia zdrowotne dedykowane chorobom zakaźnym na podstawie umowy zawartej z NFZ lub na podstawie innych umów finansowanych ze środków publicznych. Ponadto, warunkiem otrzymania dofinansowania w ramach konkursu jest spełnienie pozostałych zasad, które zostały określone w Regulaminie Konkursu.


Wnioskodawcy mogą uzyskać dofinansowanie w zakresie projektów dotyczących:

  • wsparcia oddziałów zakaźnych oraz innych jednostek organizacyjnych podmiotów leczniczych udzielających świadczeń zdrowotnych dedykowanych chorobom zakaźnym (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji) oraz

  • wsparcia pracowni diagnostycznych oraz innych jednostek zajmujących się diagnostyką, współpracujących z oddziałami/jednostkami wymienionymi powyżej (roboty budowlane, doposażenie, w tym zakup wyrobów medycznych jednorazowego użytku, środków ochrony indywidualnej oraz środków do dezynfekcji).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu 100% ze środków EFRR.

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 8 mln zł.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 2 mln zł.

Kwota środków przewidzianych na dofinansowanie projektów w Konkursie wynosi 200 mln zł ze środków EFRR.


Link do konkursu:

https://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/nabory/113-wspieranie-naprawy-i-odpornosci-systemu-ochrony-zdrowia/Zapraszamy do kontaktu. Nasi specjaliści pomogą ocenić szansę pozyskania dofinansowania a także sporządzą wszystkie wymagane dokumenty konkursowe do aplikowania po dotację. Nasza firma cechuje się wysoką skutecznością pozyskanych dofinansowań, w tym dla podmiotów z sektora ochrony zdrowia.


Zapraszamy do kontaktu przez formularz, email bądź telefonicznie.1 wyświetlenie0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page