top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Nowy konkurs B+R w ramach RPO Łódzkiego 2014-2020 (infrastruktura)

Konkurs w ramach Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.1: Infrastruktura B+R przedsiębiorstw. Termin składania wniosków o dofinansowanie trwa od 28.06.2021 do 31.08.2021 roku.


Typy beneficjentów, którzy mogą wnioskować o wsparcie:

- przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).


Rodzaje przedsięwzięć kwalifikujące się do dofinansowania:

- inwestycje w rzeczowe aktywa trwałe oraz wartości niematerialne i prawne służące wytworzeniu lub unowocześnieniu infrastruktury badawczo-rozwojowej, wykorzystywanej do prowadzenia działalności innowacyjnej przedsiębiorstwa.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny poziom dofinansowania projektu:

a) dla wydatków objętych regionalną pomocą inwestycyjną maksymalna intensywność regionalnej pomocy inwestycyjnej wynosi 35%.

Poziom dofinansowania może ulec zwiększeniu:

- o 10 pkt proc. w przypadku ubiegania się o dofinansowanie średniego przedsiębiorstwa,

- o 20 pkt proc. w przypadku ubiegania się o dofinansowanie mikro i małego przedsiębiorstwa;

b) dla wydatków na infrastrukturę badawczo-rozwojową intensywność udzielanej pomocy de minimis wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych na infrastrukturę badawczo-rozwojową,

c) dla kosztów prac badawczo-rozwojowych intensywność udzielanej pomocy de minimis wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych na prace badawczo-rozwojowe,

d) dla wydatków na przygotowanie projektu intensywność udzielonej pomocy de minimis wynosi maksymalnie 85% wydatków kwalifikowanych na przygotowanie projektu.


Zapraszamy do udziału w konkursie!


Źródło:

https://cop.lodzkie.pl/nabory-i-wyniki-konkursow/971-1-2-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-i-innowacje-1-2-1-infrastruktura-b-r-przedsiebiorstw-28-05-2021-r

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page