top of page
Szukaj
 • Biznes-Animator

Nabór „Zielony transport publiczny” (Faza I)


NFOŚiGW ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu „Zielony transport publiczny” (Faza I). W ramach programu można starać się o dofinansowanie przedsięwzięć zmierzających do obniżenia wykorzystania paliw emisyjnych w publicznym transporcie zbiorowym. Rodzaje przedsięwzięć kwalifikujących się do dofinansowania:


1) dotyczące pojazdów:

 • nabycie bądź leasing nowych elektrycznych autobusów wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów,

 • nabycie bądź leasing nowych trolejbusów tj. autobusów przystosowanych do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej wyposażonych w dodatkowy układ napędu, dzięki któremu będą mogły pokonywać trasę bez trakcji elektrycznej (np. baterie trakcyjne lub wodorowe ogniwo paliwowe) wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów,

 • nabycie bądź leasing nowych autobusów elektrycznych wykorzystujących do napędu wyłącznie energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów,

2) modernizacja i/lub budowa infrastruktury pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie nabytych/leasingowanych pojazdów, w tym szczególności punktów ładowania lub tankowania wodoru wraz z niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą albo sieci trakcyjnej. Należy pamiętać, że infrastruktura będzie mogła być wykorzystywana wyłącznie do obsługi transportu publicznego.


Terminy i sposób składania wniosków

Wnioski o dofinasowanie w formie dotacji i w formie pożyczki należy składać, w trybie ciągłym, w okresie 04.01.2021 r. – 15.12.2021 r. jednak nie dłużej niż do wyczerpania środków alokacji.


Formy dofinansowania

Dofinansowanie będzie udzielane w formie dotacji i pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym.


Intensywność dofinansowania

Intensywność dofinansowania dla dotacji:

 1. dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych na nabycie/leasing autobusu wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną akumulowaną przez podłączenie do zewnętrznego źródła zasilania wraz z kosztem szkolenia kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów,

 2. dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 80% kosztów kwalifikowanych na nabycie/leasing trolejbusu tj. autobusu przystosowanego do zasilania energią elektryczną z sieci trakcyjnej wyposażonego w dodatkowy układ napędu, dzięki któremu będzie mógł pokonywać trasę bez trakcji elektrycznej (np. baterie trakcyjne lub wodorowe ogniwo paliwowe) wraz ze szkoleniem kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów,

 3. dofinansowanie w formie dotacji w wysokości do 90 % kosztów kwalifikowanych, na nabycie/leasing autobusu wykorzystującego do napędu wyłącznie energię elektryczną wytworzoną z wodoru w zainstalowanych w nim ogniwach paliwowych wraz z kosztem szkolenia kierowców/mechaników z zakresu obsługi bezemisyjnych pojazdów,

 4. dofinansowanie w formie dotacji, w wysokości do 50% kosztów kwalifikowanych modernizacji i/lub budowy infrastruktury pozwalającej na obsługę i prawidłowe użytkowanie nabytych/leasingowanych pojazdów, w tym szczególności punktów ładowania lub tankowania wodoru wraz z niezbędną dla ich funkcjonowania infrastrukturą towarzyszącą albo sieci trakcyjnej. Przy czym w przypadku modernizacji/budowy stacji tankowania wodoru, wartość dofinansowania nie może przekroczyć 3 000 000 zł na jedną stację tankowania.

Intensywność dofinansowania dla pożyczki:

 • dofinansowanie w formie pożyczki w wysokości do 100% kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia, o którym mowa w pkt. 1) – 4), jednak nie więcej niż różnica pomiędzy wartością kosztów kwalifikowanych a wartością dofinansowania w formie dotacji udzielonej na to przedsięwzięcie.

Beneficjenci

 1. operatorzy publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 8 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym,

 2. organizatorzy publicznego transportu zbiorowego w rozumieniu art. 4 ust. 1 pkt 9 ustawy o publicznym transporcie zbiorowym, z wyłączeniem ministra właściwego do spraw transportu.

Zapraszamy do kontaktu. Nasi pracownicy sporządzą kompleksową dokumentację aplikacyjną w ramach naboru "Zielony Transport Publiczny".

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page