top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Nabór III wniosków w ramach programu „Energia Plus” - poprawa jakości powietrza!

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił III nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”. Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.


Wnioski należy składać przez generator wniosków w terminie od 01.04.2022 r. – 16.12.2022r. lub do wyczerpania alokacji środków.


Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielone wyłącznie w formie pożyczki, zgodnie z programem priorytetowym „Energia Plus”. Wartość pożyczki - nawet 85% wydatków kwalifikowanych.

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.


Rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych:

Rodzaje przedsięwzięć, które kwalifikują się do dofinansowania:

1. Zmniejszenie zużycia surowców pierwotnych

(wspierane będą przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji produkcyjnych lub urządzeń przemysłowych, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi)

2. Ograniczenie lub uniknięcie szkodliwych emisji do atmosfery

- dla źródeł spalania paliw o mocach 1 MW – 50 MW

- dla źródeł spalania paliw o mocach powyżej 50 MW

- z działalności przemysłowej (nie związanej bezpośrednio ze źródłami spalania paliw)

3. Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:

- Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej

- Technologie racjonalizacji zużycia ciepła

- Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej

- Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw

4. Nowe źródła ciepła i energii elektrycznej

Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

a) energię ze źródeł odnawialnych,

b) ciepło odpadowe,

c) ciepło pochodzące z kogeneracji z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem,

d) paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu. Z grupy przedsięwzięć wyłącza się:

– inwestycje polegające na wykorzystaniu instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, z wyłączeniem zastosowania frakcji nadsitowej (kod 19 12 12 i 19 12 10),

– inwestycje polegające na wykorzystaniu energii ze źródeł geotermalnych,

– inwestycje w jednostki wytwórcze ciepła/chłodu, które finalnie wykorzystywać będą paliwo o wyższym wskaźniku emisyjności niż to stosowane dotychczas.

5. Modernizacja/ rozbudowa sieci ciepłowniczych
Zainteresowanych udziałem w naborze „Energia Plus” zapraszamy do kontaktu.


Sporządzimy dla Państwa kompleksową dokumentację aplikacyjną do konkursu.Źródło informacji:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-iii-wnioskow-2022

12 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page