top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Nabór II wniosków w ramach programu „Energia Plus” - nowe źródła ciepła i energii elektrycznej

Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej ogłosił II nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Energia Plus”. Celem programu jest zmniejszenie negatywnego oddziaływania przedsiębiorstw na środowisko, w tym poprawa jakości powietrza, poprzez wsparcie przedsięwzięć inwestycyjnych.

Wnioski należy składać wyłącznie w wersji elektronicznej przez generator wniosków w terminie od 01.10.2020 r. – 17.12.2021 r. lub do wyczerpania alokacji środków.


Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki lub dotacji, zgodnie z programem priorytetowym „Energia Plus”. Wartość pożyczki - nawet 85% wydatków kwalifikowanych.

Beneficjenci:

Przedsiębiorcy w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018r. Prawo przedsiębiorców wykonujący działalność gospodarczą.


Rodzaje przedsięwzięć inwestycyjnych:

Przedsięwzięcia dotyczące budowy lub przebudowy jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/ przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:

a) energię ze źródeł odnawialnych,

b) ciepło odpadowe,

c) ciepło pochodzące z kogeneracji z wyłączeniem ciepła wytworzonego w jednostce kogeneracji opalanej węglem,

d) paliwa niskoemisyjne gazowe, mieszanki gazów, gaz syntetyczny lub wodór.

Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu. Z grupy przedsięwzięć wyłącza się:

– inwestycje polegające na wykorzystaniu instalacji do termicznego przekształcania odpadów komunalnych, z wyłączeniem zastosowania frakcji nadsitowej (kod 19 12 12 i 19 12 10),

– inwestycje polegające na wykorzystaniu energii ze źródeł geotermalnych,

– inwestycje w jednostki wytwórcze ciepła/chłodu, które finalnie wykorzystywać będą paliwo o wyższym wskaźniku emisyjności niż to stosowane dotychczas.

Warunkiem wsparcia inwestycji wykorzystujących tzw. frakcję nadsitową (kod 19 12 12 i 19 12 10) pochodzącą z przetwarzania odpadów komunalnych będzie ich uwzględnienie w planach inwestycyjnych w zakresie gospodarki odpadami komunalnymi, uzgodnionych przez Ministra właściwego do spraw gospodarki odpadami (wojewódzkie plany gospodarowania odpadami). W ramach wskazanych przedsięwzięć dopuszcza się zastosowanie wyłącznie nowych urządzeń, wyprodukowanych nie wcześniej niż 24 miesiące przed montażem.


Zainteresowanych udziałem w naborze „Energia Plus” zapraszamy do kontaktu.


Nasza firma sporządzi dla Państwa kompleksową dokumentację aplikacyjną do konkursu.


Źródło informacji:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-ii-wnioskow-2021

13 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page