top of page
Szukaj
 • Biznes-Animator

Konkurs w zakresie gospodarki odpadowej - RPO Warmińsko-Mazurskie

Od 01.07.2021 do 12.07.2021 roku planowany jest nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Działania 5.1 Gospodarka odpadowa RPO Warmińsko-Mazurskiego


Beneficjenci:

 •  jednostki samorządu terytorialnego, ich związki i stowarzyszenia;

 •  jednostki organizacyjne jednostek samorządu terytorialnego;

 •  przedsiębiorstwa;

 •  samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (działające w publicznym

 • systemie ochrony zdrowia);

 •  PGL Lasy Państwowe i jego jednostki organizacyjne;

 •  jednostki sektora finansów publicznych posiadające osobowość prawną.

W ramach przedmiotowego konkursu wspierane będą następujące typy projektów:

 • Systemy gospodarowania odpadami komunalnymi w ramach regionów gospodarki odpadami (RGO), wyznaczonych w WPGO i zapewniających kompleksowe rozwiązania, m.in. poprzez zapobieganie powstawaniu odpadów, wdrażanie segregacji i wtórnego wykorzystania odpadów, budowę/rozbudowę/ modernizację: instalacji umożliwiających przygotowanie odpadów do procesów odzysku i/lub unieszkodliwiania; składowisk jako elementów zakładu zagospodarowania odpadów;

 • Kompleksowa poprawa gospodarki odpadami niebezpiecznymi, w tym budowa i modernizacja instalacji do odzysku i/lub unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych, o ile wynika to z WPGO;

 • Działania informacyjno-edukacyjne promujące zapobieganie powstawaniu odpadów oraz selektywną zbiórkę odpadów jako element uzupełniający projektów.  

W obszarze gospodarki odpadami komunalnymi warunkiem wsparcia inwestycji będzie ich uwzględnienie w planie inwestycyjnym, stanowiącym załącznik do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami (WPGO).

Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu to 85% wydatków kwalifikowanych na poziomie projektu.


Zapraszamy do kontaktu w celu pozyskania więcej szczegółowych informacji. Zespół Biznes-Animator posiada wieloletnie doświadczenie w sporządzaniu kompleksowej dokumentacji konkursowej związanej z gospodarowaniem odpadów w ramach RPO 2007-2013 oraz 2014-2020.

7 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page