top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Konkurs GRANTY NA EUROGRANTY

Do 27.01.2022 roku można składać wnioski o dofinansowanie projektu w ramach konkursu

ogłoszonego przez PARP w ramach poddziałania 2.3.6 Granty na Eurogranty POIR 2014-2020. Celem konkursu jest sfinansowanie kosztów przygotowania Eurograntu, tj. projektu

planowanego do realizacji w ramach jednego z Programów Unii Europejskiej, w

szczególności: Kreatywna Europa, LIFE, oraz inne programy Unii Europejskiej zarządzane

centralnie przez Komisję Europejską, w tym Horyzont Europa i Single Market Programme.

O dofinansowanie mogą ubiegać się wyłącznie mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa, które mają siedzibę lub oddział na terenie Polski i planują ubiegać się o dofinansowanie w

konkursach organizowanych w ramach Programów UE w charakterze:

- projektodawcy, w przypadku samodzielnego aplikowania,

- koordynatora, partnera projektu lub członka konsorcjum, ubiegającego się wspólnie o

dofinansowanie.


Dofinansowanie można przeznaczyć na:

- sfinansowanie kosztów usługi doradczej, dzięki której projekt zostanie

przygotowany,

- sfinansowanie kosztów opracowania studium wykonalności,

- organizację spotkań, w tym koszty poszukiwania partnerów projektu oraz koszty

podróży służbowych,

- przygotowanie wniosku/aplikacji o Eurogrant, zgodnie z wymaganiami określonymi

przez organizatora konkursu oraz związane z ewentualną korektą wniosku/aplikacji o

Eurogrant, w tym koszty wynagrodzeń pracowników w części, w jakiej wynagrodzenia

te są bezpośrednio związane z przygotowaniem projektu planowanego do realizacji w

ramach jednego z Programów UE, jak również koszty związane z prezentacją

wniosku/aplikacji o Eurogrant przed komisją oceny projektów powołaną przez

organizatora konkursu,

- sfinansowanie kosztów tłumaczenia dokumentacji aplikacyjnej przedkładanej

organizatorowi konkursu.Intensywność dofinansowania wynosi 100 % kosztów kwalifikowanych, przy czym można

otrzymać maksymalnie 280 060 zł.


8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page