top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Konkurs CUPT - modernizacja wagonów towarowych w zakresie zmniejszenia emisji hałasu

Centrum Unijnych Projektów Transportowych ogłasza nabór w trybie konkursowym wniosków o dofinansowanie w ramach: Oś Priorytetowa V – Rozwój transportu kolejowego w Polsce, Działanie 5.2 – Rozwój transportu kolejowego poza TEN-T


Wnioski można składać w terminie 01.09.2021-30.09.2021r.


Przedmiot konkursu:

Dofinansowanie mogą uzyskać projekty dotyczące modernizacji wagonów towarowych w zakresie zmniejszenia emisji hałasu polegającej na zastąpieniu żeliwnych wstawek hamulcowych wstawkami kompozytowymi oraz dostosowaniu pozostałych elementów wagonów towarowych do tego zastąpienia.

Złożenie wniosku o dofinansowanie może być poprzedzone złożeniem przez potencjalnych beneficjentów wniosku o udzielenie pomocy publicznej (Woupp). Złożenie Woupp oraz wynik jego oceny nie warunkuje możliwości złożenia wniosku o dofinansowanie oraz uzyskania dofinansowania w ramach konkursu.

Złożenie Woupp ma na celu wstępną kwalifikację projektów i ma charakter fakultatywny. Umożliwia potencjalnym beneficjentom wcześniejsze rozpoczęcie prac nad realizacją projektów i ponoszenie wydatków kwalifikowalnych już od dnia otrzymania wstępnego potwierdzenia, że projekt kwalifikuje się do otrzymania pomocy.


Typ projektów podlegających dofinansowaniu:

  • modernizacja wagonów towarowych w zakresie zmniejszenia emisji hałasu.

Rodzaj podmiotów, które mogą ubiegać się o dofinansowanie w ramach konkursu:

  1. przewoźnicy kolejowi w rozumieniu art. 4 pkt 9 ustawy o transporcie kolejowym,

  2. dysponenci w rozumieniu art. 4 pkt 6b ustawy o transporcie kolejowym,

– mający siedzibę na terytorium jednego z państw członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA).


Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 50% wydatków kwalifikowanych. Wysokość dofinansowania nie może być wyższa niż kwota niezbędna do pokrycia różnicy kosztów między pierwszym dostosowaniem wagonu towarowego do zamontowania i zamontowaniem w nim kompozytowych wstawek hamulcowych a kosztem wyposażenia wagonu towarowego w żeliwne wstawki hamulcowe.

Źródło informacji: https://www.cupt.gov.pl/os-priorytetowa-vi-rozwoj-niskoemisyjnego-transportu-zbiorowego-w-miastach/dzialanie-6-1-rozwoj-publicznego-transportu-zbiorowego-w-miastach/nabor-wnioskow/92-nabor-wnioskow-os-v/2173-ogloszenie-konkursu-w-dzialaniu-5-2-rozwoj-transportu-kolejowego-poza-ten-t

8 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page