top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Konkurs B+R w ramach RPO Łódzkiego 2014-2020 (badania)

Konkurs w ramach Poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw

Centrum Obsługi Przedsiębiorcy w Łodzi ogłosiło nabór wniosków o dofinansowanie w ramach Osi priorytetowej I: Badania, rozwój i komercjalizacja wiedzy, Działania I.2: Inwestycje przedsiębiorstw w badania i innowacje, Poddziałania I.2.2: Projekty B + R przedsiębiorstw. Termin składania wniosków o dofinansowanie trwa od 28.06.2021 do 31.08.2021 roku.


Typy beneficjentów, którzy mogą wnioskować o wsparcie:

- przedsiębiorstwa, o których mowa w art. 1 załącznika I do rozporządzenia 651/2014;

- konsorcja przemysłowe z rolą wiodącą przedsiębiorcy.

Liderem projektu musi być przedsiębiorstwo.

W ramach konkursu dopuszcza się realizację projektów partnerskich w rozumieniu art. 33 ustawy z dnia 11 lipca 2014 r. o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020 (ustawa wdrożeniowa).


Rodzaje przedsięwzięć kwalifikujące się do dofinansowania:

- przeprowadzenie badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu;

- przeprowadzenie eksperymentalnych prac rozwojowych służących opracowaniu nowego lub znacząco udoskonalonego produktu (wyrobu lub usługi) lub procesu.

Wyłącznie w przypadku przedsiębiorstw możliwe jest finansowanie w ramach projektu prac przed wdrożeniowych, które są związane z realizowanymi badaniami przemysłowymi i pracami rozwojowymi. Elementem projektu badawczo-rozwojowego mogą być koszty inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową, rozumianą jako środki trwałe (aparatura naukowo-badawcza) oraz wartości niematerialne i prawne niezbędne do prowadzenia badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych przedstawionych w projekcie, o ile koszty te są ponoszone przez wnioskodawcę będącym przedsiębiorstwem oraz nie przekraczają 30% wartości kosztów kwalifikowanych projektu.

Elementem projektu nie może być wdrożenie wyników prac B+R.


Maksymalny dopuszczalny poziom dofinansowania projektu

Maksymalny procentowy poziom dofinansowania wydatków kwalifikowanych wynosi:

- Badania przemysłowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 80%; średnie przedsiębiorstwa: 75%; duże przedsiębiorstwa: 65%.

- Eksperymentalne prace rozwojowe: mikroprzedsiębiorstwa i małe przedsiębiorstwa: 60%; średnie przedsiębiorstwa: 50%; duże przedsiębiorstwa: 40%.

- Prace przedwdrożeniowe: do 50%.

Maksymalny poziom dofinansowania dla organizacji badawczych, jeśli realizują projekt w ramach działalności niegospodarczej, wynosi 100%.

Maksymalny poziom dofinansowania kosztów inwestycji w infrastrukturę badawczo-rozwojową ponoszonych przez przedsiębiorstwa wynosi do 85%.

Maksymalny poziom dofinansowania na cały projekt wynosi 85%.


Zapraszamy do kontaktu. Z chęcią pomożemy ocenić szanse pozyskania dofinansowania.


Źródło:

https://cop.lodzkie.pl/nabory-i-wyniki-konkursow/972-1-2-inwestycje-przedsiebiorstw-w-badania-i-innowacje-1-2-2-projekty-b-r-przedsiebiorstw-28-05-2021-r.

3 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page