top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

INFOSTRATEG nowy nabór w ramach NCBR trwa do połowy sierpnia!

Do 18.08.2022r. jest prowadzony przez NCBR nabór w ramach INFOSTRATEG na dofinansowanie prac: badań podstawowych, badań przemysłowych, eksperymentalnych prac rozwojowych, prac przedwdrożeniowych, przy czym eksperymentalne prace rozwojowe i prace przedwdrożeniowe muszą być realizowane obligatoryjnie. W przypadku prac przedwdrożeniowych istnieje możliwość nieponoszenia kosztów finansowych w ramach projektu.

Wspierany zakres tematyczny jest następujący:

• TEMAT 1. Inteligentny system przetwarzania mowy dla lekarzy;

• TEMAT 5. Inteligentna maszyna do zbierania jabłek;

• TEMAT 7. Inteligentny dyspozytor korespondencji;

• TEMAT 8. Asystent petenta w instytucjach użyteczności publicznej (konkursem objęte są kontakty z min. jednym z wymienionych urzędów: Urzędem Gminy, Urzędem Stanu Cywilnego lub Urzędem Skarbowym);

Projekt musi być realizowany w podziale na 3 fazy:

  1. faza I (faza Proof of Concept), która koncentruje się na: stworzeniu wstępnej wersji systemu, która może zostać poddana ocenie, zgromadzeniu niezbędnych dla realizacji projektu danych w postaci baz danych; zadania o charakterze badań podstawowych lub przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;

  2. faza II, która koncentruje się na stworzeniu generycznego systemu, umiejącego obsłużyć wszystkie scenariusze użycia; zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych;

  3. faza III, która koncentruje się na: ulepszaniu powstałego systemu, przygotowaniu do wdrożenia wyników osiągniętych w fazach I i II; zadania o charakterze badań przemysłowych lub eksperymentalnych prac rozwojowych lub prac przed-wdrożeniowych.

Warunkiem przekazania finansowania na realizację fazy odpowiednio II lub III jest pozytywna ocena odpowiednio raportu z wykonania fazy I lub II, dokonywana na postawie zdefiniowanych kryteriów przejścia z fazy do fazy. Wykonawca projektu ponosi ryzyko zakończenia współpracy po fazie I albo po fazie II jeśli jego projekt nie spełni kryteriów przejścia. Projekty wybrane do dofinansowania konkurują ze sobą przez cały okres trwania projektów, ze względu na opracowywanie alternatywnych rozwiązań tego samego zagadnienia.

Dofinansowanie może być przeznaczone na budowę systemu teleinformatycznego, podwykonawstwo, środki trwałe, maszyny, materiały (surowce, półprodukty, odczynniki itp.), usługi zewnętrzne, wartości niematerialne i prawne, amortyzację budynków, aparaturę badawczą, koszty pośrednie (ryczałt), koszt wynagrodzeń, sprzęt laboratoryjny.

Podmiotami mogącymi starać się o dofinansowanie są:

• wnioskodawcy indywidualnie: jednostki naukowe lub przedsiębiorcy samodzielnie,

• konsorcja składające się z maksimum 3 podmiotów (wyłącznie jednostek naukowych, wyłącznie przedsiębiorstw, jednostek naukowych i przedsiębiorstw).

Wnioskodawcą indywidualnym lub liderem konsorcjum musi być podmiot, który będzie realizował wdrożenie wyników projektu.

Dofinansowanie: Poziom dofinansowania dla przedsiębiorstw na realizację poszczególnych kategorii prac w ramach projektu (intensywność pomocy publicznej) to:

a) w przypadku badań podstawowych, badań przemysłowych i eksperymentalnych prac rozwojowych – procent kosztów kwalifikowalnych określony w rozporządzeniu MNiSW ws. pomocy publicznej tj.:

- dla mikro i małych przedsiębiorstw: dofinansowanie max. 80% na badania przemysłowe, max. 60% na prace rozwojowe, badania podstawowe finansowe są w 100%;

- dla średnich przedsiębiorstw: dofinansowanie max. 75% na badania przemysłowe, max. 50% na prace rozwojowe, badania podstawowe finansowe są w 100%;

- dla dużych przedsiębiorstw: dofinansowanie max. 65% na badania przemysłowe, max. 40% na prace rozwojowe, badania podstawowe finansowe są w 100%;

b) w przypadku prac przedwdrożeniowych finansowanych w ramach pomocy de minimis – 90% kosztów kwalifikowalnych tych prac niezależnie od wielkości przedsiębiorstwa, przy zachowaniu limitu 200 tys. euro pomocy brutto przyznanej w okresie 3 ostatnich lat podatkowych.

Poziom dofinansowania dla jednostek naukowych wynosi 100% kosztów kwalifikowalnych. Jednostki naukowe mogą realizować projekt wyłącznie w ramach działalności niegospodarczej.

Obowiązują maksymalne limity wysokości dofinansowania w poszczególnych fazach projektu (różne dla różnych tematów): 1. Temat nr 1: Faza I (max. 3 mln zł), Faza II (max. 4 mln zł), Faza III (max. 3 mln zł),

2. Temat nr 5: Faza I (max. 10 mln zł), Faza II (max. 20 mln zł), Faza III (max. 10 mln zł),

3. Temat nr 7: Faza I (max. 3 mln zł), Faza II (max. 4 mln zł), Faza III (max. 3 mln zł),

4. Temat nr 8: Faza I (max. 3 mln zł), Faza II (max. 4 mln zł), Faza III (max. 3 mln zł).


Okres realizacji projektu wynosi maksymalnie 36 miesięcy.


Zapraszamy do kontaktu!

Zespół Biznes-Animator kompleksowo opracuje dokumentację konkursową. Mamy wieloletnie doświadczenie w dotacjach w obszarze badań przemysłowych i rozwojowych.


Więcej informacji na stronie www:

https://www.gov.pl/web/ncbr/iv-konkurs-infostrateg-na-projekty-tematyczne


4 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page