top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Dostępne środki z NFOŚiGW na selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami. Część 1) Selektywne zbieranie i zapobieganie powstawaniu odpadów.


Wsparcie w ramach tego naboru mogą otrzymać:

1) dla zadań polegających na budowie lub modernizacji stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych oraz rozwoju systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych:

a) jednostki samorządu terytorialnego (jst) i ich związki;

b) przedsiębiorcy – osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego; spółdzielnie.

2) dla zadań polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowanie i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych: posiadające osobowość prawną organizacje non profit posiadające status organizacji pożytku publicznego pełniące funkcje „banków żywności”;

3) dla zadań na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF:

a) Polski Związek Łowiecki,

b) Państwowe Gospodarstwo Leśne „Lasy Państwowe”.


Nabór jest prowadzony przez NFOŚiGW w trybie ciągłym. Wnioski można składać do 30.06.2022r.


Rodzaje przedsięwzięć:

1) budowa lub modernizacja stacjonarnych PSZOK-ów. Jako stacjonarny PSZOK rozumie się miejsce zbierania odpadów spełniające funkcje punktu selektywnego zbierania odpadów komunalnych, o którym mowa w ustawie o utrzymaniu czystości i porządku w gminach spełniające następujące wymagania:

a) o powierzchni utwardzonej zapewniającej wjazd samochodów, odbiór kontenerów, magazyn, itd.

b) wyposażone w pojemniki lub kontenery dostosowane do gromadzenia wymaganych frakcji odpadów wraz z budynkami gospodarczymi lub co najmniej wiatami lub miejscami zadaszonymi przystosowanymi do gromadzenia zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, zużytych baterii i akumulatorów, przeterminowanych leków, chemikaliów (farb, lakierów, olejów odpadowych, itd.),

c) ogrodzone i zabezpieczone przed dostępem osób niepowołanych,

d) wyposażone w wizyjny system kontroli,

e) dysponujące zapleczem technicznym umożliwiającym prowadzenie działalności w zakresie przygotowania wybranych frakcji odpadów do ponownego użycia,

f) wyposażone w odpowiednie zabezpieczenie środowiska gruntowo-wodnego w miejscach, gdzie może nastąpić wyciek substancji niebezpiecznych,

g) wyposażone w infrastrukturę umożliwiającą prowadzenie działalności edukacyjnej w zakresie popularyzowania właściwego postępowania z odpadami m.in. technologii odbioru odpadów, sortowania i dalszego ich przygotowania do transportu, recyklingu,

h) wyposażone w zaplecze umożliwiające obsługę punktu przez stały personel w godzinach otwarcia;

2) rozwój systemów selektywnego zbierania odpadów komunalnych. Jako system selektywnego zbierania odpadów komunalnych rozumie się zintegrowany zestaw rozwiązań technicznych, technologicznych, organizacyjnych i prawnych, w oparciu o który w sposób zaplanowany realizowane są wymagane cele w zakresie selektywnego zbierania odpadów na terenie przynajmniej jednej gminy. Wymaganym elementem systemu jest przynajmniej jeden stacjonarny PSZOK, o którym mowa w pkt 1). W ramach przedsięwzięcia realizowany może być: a) zakup pojemników do selektywnego zbierania odpadów komunalnych w miejscu powstawania, b) budowa lub modernizacja stacjonarnych punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych, c) tworzenie lokalnych punktów selektywnego zbierania – gniazda pojemników, d) budowa systemów podziemnego gromadzenia odpadów lub pneumatycznego transportu odpadów komunalnych, e) zakup kompostowników przydomowych, f) zakup automatów do selektywnego zbierania odpadów komunalnych opakowaniowych oraz opakowań wielokrotnego użytku, g) zakup specjalistycznych maszyn i urządzeń do gromadzenia odpadów komunalnych selektywnie zebranych, h) zakup specjalistycznych środków transportu odpadów komunalnych selektywnie zebranych, i) zakup oprogramowania i sprzętu komputerowego do obsługi systemu selektywnego zbierania oraz przeprowadzanie dedykowanych kadrze szkoleń informatycznych.

3) rozwój infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych;

4) rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF;


Szczegóły dofinansowania:

1. Forma dofinansowania:

1) dotacja;

2) pożyczka.

2. Intensywność dofinansowania:

1) dofinansowanie w formie dotacji:

a) do 80% kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z pozyskaniem, magazynowaniem i dystrybucją niesprzedanych lub niespożytych artykułów żywnościowych

b) do 100 % kosztów kwalifikowanych dla przedsięwzięć polegających na rozwoju infrastruktury technicznej procesów logistycznych związanych z magazynowaniem, oraz późniejszym unieszkodliwieniem tusz dzików w obszarze objętym restrykcjami ASF.

c) do 50% kosztów kwalifikowanych dla pozostałych przedsięwzięć.

2) dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.


Zapraszamy do kontaktu. Z chęcią podejmiemy się przygotowania kompleksowej dokumentacji konkursowej, w tym studium wykonalności. Nasz zespół posiada doświadczenie w projektach przygotowywanych na potrzeby NFOSiGW w dziedzinie gospodarowania odpadami.Źródło informacji:

http://nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/racjonalna-gospodarka-odpadami/nabor-wnioskow-2020-dla-czesci-11/

5 wyświetleń0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page