top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Dostępne środki z NFOŚiGW na instalacje gospodarowania odpadami

Trwa nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Racjonalna gospodarka odpadami. Część 2) Instalacje gospodarowania odpadami”. Wsparcie w ramach tego naboru mogą otrzymać:

- jednostki samorządu terytorialnego i ich związki;

- przedsiębiorcy - osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą, przedsiębiorstwa państwowe, spółki prawa handlowego, spółdzielnie;

- samodzielne publiczne zakłady opieki zdrowotnej (wyłącznie w przypadku projektów dotyczących odpadów medycznych polegających na budowie nowych, rozbudowie lub modernizacji istniejących instalacji unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych poprzez ich termiczne przekształcenie).

Rodzaje przedsięwzięć kwalifikujące się do dofinansowania to:

1) dostosowanie istniejących instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów do przetwarzania odpadów komunalnych zbieranych selektywnie;

2) budowa nowych, rozbudowa lub modernizacja istniejących instalacji:

a) odzysku, w tym recyklingu selektywnie zebranych odpadów komunalnych, w tym bioodpadów,

b) termicznego przekształcania odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych z wytwarzaniem energii w kogeneracji,

c) odzysku, w tym recyklingu odpadów innych niż komunalne, w tym odpadów wytworzonych z odpadów komunalnych,

d) unieszkodliwiania odpadów niebezpiecznych poprzez ich termiczne przekształcenie,

e) mających na celu zmniejszenie ilości wytwarzanych odpadów innych niż komunalne, wraz z towarzyszącą infrastrukturą służącą selektywnemu zbieraniu odpadów;

3) rozbudowa lub modernizacja istniejących stacji demontażu pojazdów wycofanych z eksploatacji.

4) rozbudowa lub modernizacja części biologicznej istniejących instalacji mechaniczno-biologicznego przetwarzania odpadów (bez zwiększania mocy przerobowej części mechanicznej w zakresie przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych).


Dofinansowanie może być udzielone w formie dotacji i pożyczki.


Termin składania wniosków trwa do 30.06.2022 roku.Zapraszamy do kontaktu w celu oszacowania szans powiedzenia otrzymania dofinansowania.


Sporządzimy dla Państwa kompleksową dokumentację aplikacyjną.

2 wyświetlenia0 komentarzy

Ostatnie posty

Zobacz wszystkie
bottom of page