top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne - pozyskaj dofinansowanie z NFOŚiGW !

Do 30.09.2022 r. Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej wydłużył termin składania wniosków o dofinansowanie w ramach programu priorytetowego „Agroenergia. Część 2) Biogazownie rolnicze i małe elektrownie wodne”. Celem programu jest zwiększenie produkcji energii ze źródeł odnawialnych w sektorze rolniczym.


Nabór wniosków dotyczy następujących rodzajów przedsięwzięć:


1) Przedsięwzięcia polegające na zakupie i montażu:

  • biogazowni rolniczej o mocy nie większej niż 500 kW wraz z towarzyszącą instalacją wytwarzania biogazu rolniczego,

  • elektrowni wodnej nie większej niż 500 kW.

2) Zakup i montaż towarzyszących magazynów energii dla instalacji z pkt 1). Warunkiem dofinansowania jest obligatoryjna realizacja inwestycji dotyczącej zakresu przedsięwzięć określonych w pkt.1). Koszt kwalifikowany towarzyszącego magazynu energii nie może wynosić więcej niż 50% kosztów kwalifikowanych źródła wytwarzania energii.


Beneficjentami są:

  • Osoba fizyczna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku prowadząca osobiście gosp. rolne.

  • Osoba prawna będąca właścicielem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych zawiera się w przedziale od 1 ha do 300 ha oraz co najmniej rok przed złożeniem wniosku o udzielenie dofinansowania prowadząca działalność rolniczą lub działalność gospodarczą w zakresie usług rolniczych (główny przedmiot działalności wnioskodawcy stanowi kod PKD: 01.61.Z, 01.62.Z (z wyłączeniem prowadzenia schronisk dla zwierząt gospodarskich oraz podkuwania koni) lub 01.63.Z).

Formy dofinansowania:

Dofinansowanie będzie udzielone w formie dotacji i pożyczki. W przypadku wnioskowania o dofinansowanie w formie dotacji, złożenie wniosku o dofinansowanie w formie pożyczki nie jest obligatoryjne.


Koszty kwalifikowane – zgodnie z „Wytycznymi w zakresie kosztów kwalifikowanych”, z zastrzeżeniem, że:

a) W ramach przedsięwzięcia nie kwalifikuje się kosztu podatku od towarów i usług (VAT);

b) koszty w ramach kategorii 3.1 „Przygotowanie przedsięwzięcia” kwalifikują się do wysokości nieprzekraczającej 10% całkowitych kosztów kwalifikowanych przedsięwzięcia (o ile są niezbędne do realizacji inwestycji) z wyłączeniem audytu energetycznego;

c) wyłącza się koszty kategorii 3.2 „Zarządzanie przedsięwzięciem” z zastrzeżeniem, że kwalifikuje się koszty „Nadzoru inwestorskiego i autorskiego”;

d) wyłącza się koszty kategorii 3.3 „Koszty informacji i promocji;

e) wyłącza się koszty kategorii 3.4.1 „Koszt nabycia nieruchomości niezabudowanej, nieruchomości zabudowanej, zakup gruntu” oraz koszty kategorii 3.4.4 „Pozostałe koszty”;

f) koszty kwalifikowane w ramach kategorii 3.4.3 „Środki trwałe, sprzęt i wyposażenie, wartości niematerialne i prawne”: zakup, montaż oraz odbiór i uruchomienie instalacji objętych przedsięwzięciem, przy czym nie kwalifikuje się nabycia środków trwałych finansowanych w formie leasingu;


Maksymalny jednostkowy koszt kwalifikowany dla każdego rodzaju instalacji wytwarzania energii wynosi:

Moc instalacji (kW)

Koszt kwalifikowany

od 0 do 150 KW włącznie

do 30 tys. zł / KW

od 150 do 300 KW włącznie

do 25 tys. zł/ KW

od 300 do 500 KW włącznie

do 20 tys. zł / KW

Intensywność dofinansowania:

1) Dofinansowanie w formie pożyczki do 100% kosztów kwalifikowanych.

2) Dofinansowanie w formie dotacji do 50% kosztów kwalifikowanych, zgodnie z tabelą:

Moc instalacji (kW)

Dofinansowanie w formie dotacji - procentowy udział w kosztach kwalifikowanych

Dofinansowanie w formie dotacji - nie więcej niż (zł)

od 0 do 150 KW włącznie

do 50%

1 800 000

od 150 do 300 KW włącznie

do 50%

2 200 000

od 300 do 500 KW włącznie

do 50%

2 500 000

3) Dofinansowanie w formie dotacji do 20% kosztów kwalifikowanych dla towarzyszących magazynów energii. Warunkiem udzielenia wsparcia na magazyn energii jest zintegrowanie go ze źródłem energii, które będzie realizowane równolegle w ramach projektu.


Zainteresowanych udziałem w naborze zapraszamy do kontaktu.


Z chęcią podejmiemy się realizacji nowego projektu z dziedziny biogazowni rolniczej. Wspólnie ocenimy szanse powodzenia projektu i otrzymania dofinansowania (pożyczki) z NFOŚiGW.


Sporządzimy dla Państwa kompleksową dokumentację aplikacyjną do konkursu (wniosek o dofinansowanie w generatorze wniosków oraz studium wykonalności).Więcej informacji na stronie organizatora konkursu:

https://www.gov.pl/web/nfosigw/nabor-dla-czesci-2-biogazownie-rolnicze-i-male-elektrownie-wodne

10 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page