top of page
Szukaj
  • Biznes-Animator

Środki z Komisji Europejskiej na TRANSPORT (CEF)

Do 18 stycznia 2023 roku można składać wnioski do Komisji Europejskiej o dotacje na działania w dziedzinie transportu: „Drogi, terminale kolejowo-drogowe i multimodalne platformy logistyczne – studia, roboty lub mieszane” w ramach Instrumentu „Łącząc Europę” (CEF). Celem jest rozwój projektów infrastruktury drogowej, terminali kolejowo-drogowych oraz multimodalnych platform logistycznych na/w sąsiedztwie (ok. 20-30 km) sieci bazowej TEN-T.


Zakres wsparcia: opracowania i/lub prace na drogach, terminalach kolejowo-drogowych oraz multimodalnych platformach logistycznych związanych z:

• wstępnie zidentyfikowanymi połączeniami drogowymi zgodnie z sekcją 1 części III załącznika do rozporządzenia CEF, w szczególności połączeniami transgranicznymi w sieci bazowej;

• elementami podstawowych sieci drogowych zlokalizowanych w państwach członkowskich, które nie mają granicy lądowej z innym państwem członkowskim, jak określono w sekcji 3 części III załącznika do rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę”;

• poprawą połączeń drogowych z portami morskimi i śródlądowymi oraz terminalami kolejowo-drogowymi wymienionymi w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1315/2013, o ile projekty eliminują istotne wąskie gardło;

• budową lub modernizacją terminali kolejowo-drogowych wymienionych w załączniku II do rozporządzenia (UE) nr 1315/2013, punktów przeładunku transportu kombinowanego i innych publicznie dostępnych multimodalnych platform logistycznych zlokalizowanych w pobliżu sieci TEN T, w tym bocznice, przyłącza energetyczne, poczekalnie dla ciężarówek, adaptacje dla pociągu o długości 740 m, czysty sprzęt przeładunkowy dla intermodalnych jednostek ładunkowych opartych na paliwie o zerowej emisji (np. energia elektryczna, wodór), w tym specjalistyczne wyposażenie dla ruchomych autostrad i transportu naczep koleją oraz sprzęt i aplikacje ICT.

Wsparcie nie będzie udzielane budynkom, magazynom i obiektom magazynowym. Projekty dotyczące dróg muszą być zgodne z dyrektywą (UE) 2019/1936 (dyrektywa Parlamentu Europejskiego i Rady 2019/1936 z dnia 23 października 2019 r. zmieniająca dyrektywę 2008/96/WE w sprawie zarządzania bezpieczeństwem infrastruktury drogowej (Dz.U. L 305 z 26.11.). 2019, s. 1)) oraz Dyrektywy (UE) 2004/54/WE (Dyrektywa 2004/54/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie minimalnych wymagań bezpieczeństwa dla tuneli w transeuropejskiej sieci drogowej (Dz.U. L 167 z 30.4.2004, s. 39–91)).

Zgodnie z art. 9 ust. 2 lit. a) ppkt (i) rozporządzenia w sprawie instrumentu „Łącząc Europę” projekty dotyczące sieci bazowej mogą zawierać powiązane elementy sieci kompleksowej, jeśli jest to konieczne do optymalizacji inwestycji. Elementy te mogą stanowić do 10% całkowitych kosztów kwalifikowalnych projektu i zostaną przedstawione jako oddzielny pakiet roboczy.

Obiekty i infrastruktura wspierane w ramach instrumentu „Łącząc Europę” muszą być dostępne do użytku przez wszystkich operatorów na niedyskryminacyjnych zasadach.


Kwalifikujący się uczestnicy (kwalifikujące się kraje):

Wnioskodawcy (beneficjenci i podmioty powiązane) muszą:

− być osobami prawnymi (organami publicznymi lub prywatnymi),

− mieć siedzibę w jednym z kwalifikujących się krajów, tj.: − mieć siedzibę w jednym z państw członkowskich kwalifikujących się do finansowania z Funduszu Spójności.

Beneficjenci i podmioty powiązane muszą zarejestrować się w Rejestrze Uczestników — przed złożeniem wniosku — i będą musieli zostać zweryfikowani przez Centralną Służbę Walidacji (REA Validation). W celu weryfikacji zostaną poproszeni o przesłanie dokumentów wykazujących status prawny i pochodzenie.


Zaleca się składanie wniosków dotyczących projektów, w których łączny wnioskowany wkład UE w koszty kwalifikowalne wynosi nie mniej niż 1 000 000 EUR. W miarę możliwości powiązane projekty należy grupować i składać jako jeden wniosek.

Maksymalny poziom dofinansowania wynosi 85% kosztów kwalifikowanych.Zapraszamy do kontaktu po więcej informacji.

Nasz zespół sporządzi pełną dokumentację konkursową (w tym analizę finansowo-ekonomiczną).


tel. 61 853-60-55

15 wyświetleń0 komentarzy
bottom of page