top of page

Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny

Sporządzamy dokumentację aplikacyjną

w ramach Programu Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny

Posiadamy bogate doświadczenie w pozyskiwaniu środków zarówno unijnych, krajowych jak i od inwestorów czy z kredytów bankowych.

 • Dofinansowanie pozyskujemy od 2006 roku

 • Sporządziliśmy ponad 600 projektów

 • Pozyskaliśmy ponad 1,9 MLD zł

 • Wysoka skuteczność pozyskiwania dotacji

 • Miła i fachowa obsługa

Nasze Referencje >

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny - NFOŚiGW

 

Program priorytetowy Rozwój kogeneracji w oparciu o biogaz komunalny jest dedykowany przedsiębiorcom w rozumieniu ustawy z dnia 6 marca 2018 r. Prawo przedsiębiorców.

Nabór wniosków o dofinansowanie w ramach programu trwa do 30.06.2024 r. i jest prowadzony w trybie ciągłym. Wsparciem mogą zostać objęte inwestycje dotyczące Budowy nowych, rozbudowy lub modernizacji istniejących instalacji fermentacji selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i wykorzystania uzyskanego biogazu do wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji.

Celem programu jest promowanie wytwarzania energii w warunkach wysokosprawnej kogeneracji przy wykorzystaniu biogazu komunalnego. Program ma przyczynić się do:

 • wykorzystania energetycznego potencjału bioodpadów komunalnych w celu wytwarzania energii elektrycznej i ciepła;

 • poprawy efektywności wytwarzania energii w związku z wymogiem wykazania wysokosprawnej kogeneracji w dofinansowywanych instalacjach;

 • optymalizacji systemu gospodarki odpadami poprzez zwiększenie poziomów recyklingu wytwarzanych odpadów komunalnych;

 • rozwoju produkcji energii z OZE, a także zmniejszenia emisję gazów cieplarnianych do atmosfery,

 • zaspokojenia potrzeb własnych instalacji komunalnych w zakresie energii elektrycznej i ciepła,

 • możliwości wytwarzania zamiennika dla nawozów sztucznych przy osiągnięciu właściwych parametrów pofermentu.

Okres kwalifikowalności kosztów od 01.09.2022 r. do 31.12.2030 r.

 

Formy dofinansowania:

 • dotacja do 50% kosztów kwalifikowanych, z zastrzeżeniem, że kwota dotacji nie może przekroczyć kwoty pożyczki udzielonej przez NFOŚiGW, na tą samą inwestycję;

 • pożyczka do 100 % kosztów kwalifikowanych.

Jeżeli w instalacji będącej przedmiotem wniosku przetwarzane będą odpady inne niż selektywnie zebrane bioodpady komunalne lub komunalne osady ściekowe intensywność dofinansowania zmniejszona jest proporcjonalnie do udziału sumy mas selektywnie zebranych bioodpadów komunalnych i komunalnych osadów ściekowych w łącznej masie przetwarzanych odpadów;
 

Dla inwestycji realizowanych w formule „project finance" wymagany jest udział środków własnych Wnioskodawcy (z zastrzeżeniem, że środki własne nie obejmują: kredytów bankowych, emisji obligacji, pożyczek właścicielskich, pożyczek udzielonych przez inne podmioty itp.) w wysokości co najmniej 15% kosztów kwalifikowanych inwestycji,
wniesionych w postaci udziału kapitału zakładowego pokrytego wkładem pieniężnym.

Referencje >>

Nasi klienci >>

Wybrane projekty >>

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

 

BIZNES-ANIMATOR sp. z o.o.

ul. Bukowska 76/8

60-812 Poznań

biuro@biznes-animator.pl

tel. 61 853-60-55

tel. 600-562-134

tel. 600-956-111

.
 

biogas-g8ebee6778_1920.jpg
bottom of page