top of page

Analizy finansowe

Zapraszamy do skorzystania z usług firmy BIZNES-ANIMATOR w zakresie analityki finansowej. Nasz zespół składa się z analityków finansowych posiadających długoletnie doświadczenie w realizacji analiz finansowych i ekonomicznych dla przedsięwzięć z różnych branż. Obsługujemy zarówno duże jak i małe firmy oraz instytucje publiczne.

 

  • Sporządzonych ponad 600 projektów zawierających analizy finansowe i ekonomiczne.

  • Istniejemy od 2006 roku

  • 1,9 MLD pozyskanych środków z funduszy UE

  • Indywidualne podejście do każdego projektu

Nasze Referencje >>

Naszymi klientami byli m.in: >>

 

Analiza finansowa do kredytu lub pożyczki

 

Sporządzamy projekcje finansowe (również jako element biznes planu) na potrzeby ubiegania się o kredyt w banku lub pożyczkę inwestycyjną. Nasi analitycy wspierają Państwa na etapie weryfikacji analizy/biznes planu przez bank podczas całego procesu ubiegania się o finansowanie. Przygotowujemy prognozy finansowe dla dowolnego okresu według Państwa oczekiwań. Posiadamy doświadczenie w zakresie finansowania w różnych sektorach gospodarki. Nasze modele są wysoko oceniane przez analityków bankowych dzięki długoletniej współpracy z wieloma instytucjami finansowymi.

Posiadamy ponad 16-letnie doświadczenie w zakresie analiz finansowych w różnych branżach w tym w:

- branża deweloperska i budowa obiektów kubaturowych

- budowa powierzchni biurowo-usługowych

- budowa hal i parków handlowo-przemysłowych

- zaawansowane instalacje technologiczne

- instalacje OZE (odnawialne źródła energii),

- instalacje do recyklingu odpadów (np. do przetwarzania tworzyw sztucznych),

- zautomatyzowane systemy transportowe / intralogistyczne,

- budowa obiektów hotelowych, sportowych, rozrywkowych,

- branża rolnicza

- transportowa

- inne

 

Analiza finansowa dla Inwestora

 

Przygotowujemy analizę finansową dla celów ubiegania się o Inwestora według Państwa oczekiwań. Pomagamy w procesie pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji. Posiadamy doświadczenie w wielu branżach dzięki czemu poradzimy sobie z każdą analizą. 

W naszej długoletniej współpracy zrealizowaliśmy szereg projektów dla Funduszy Inwestycyjnych również jako podwykonawcy. 

Inwestorom oferujemy bardziej kompleksowe rozwiązania z zakresu analizy planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

Analiza finansowa do dotacji unijnej

 

Przygotowujemy analizy finansowo-ekonomiczne jako element wniosku, biznes planu bądź studium wykonalności inwestycji (wraz z analizą ekonomiczną - analiza kosztów i korzyści AKK). Posiadamy wysoką skuteczność w pozyskiwaniu funduszy unijnych sięgającą ponad 90%. Największe jednorazowe finansowanie pozyskane przez naszą spółkę sięga 160 mln zł. Od początku działalności naszej firmy pozyskaliśmy finansowanie na kwoty ponad 1,9 mld zł

 

Analiza finansowa wspierająca procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie

 

BIZNES-ANIMATOR sporządza analizy finansowe służące:

 

- ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie danych historycznych w celu minimalizacji ryzyka związanego z doborem nieodpowiednich kontrahentów; Analiza finansowa da odpowiedź czy potencjalny kontrahent znajduje się w dobrej czy złej kondycji finansowej i w związku z czym czy w przyszłości mogą wyniknąć problemy np. ze spłatą zobowiązań wobec Państwa firmy

 

- ocenie efektywności finansowej projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego na podstawie prognoz finansowych ; Analiza finansowa odpowie na pytanie czy projektowane przedsięwzięcie będzie opłacalne finansowe, zysk netto w jakiej wysokości spółka może wygenerować przy danych założeniach przychodowych/ kosztowych. Czy spółka przy będzie miała problemy z płynnością, a może będzie miała nadmiar środków finansowych? Czy spółka będzie musiała zaciągać dodatkowe kredyty i pożyczki, czy będzie miała środki na realizację inwestycji w przyszłości i w jakich kwotach biorąc pod uwagę obecne zobowiązania, poziom należności czy zapasów. Czy można usprawnić zarządzanie Kapitałem Obrotowym Netto (zobowiązania, należności, zapasy)?

Przygotowujemy projekcje finansowe Rachunku Zysków i Strat, Bilansu, Rachunków Przepływów Pienieżnych dla dowolnego okresu w dowolnych ujęciach (miesięcznych, kwartalnych, rocznych).

 

- ocenie i wyborze optymalnego wariantu inwestycyjnego na podstawie wskaźników opłacalności inwestycji w badanym okresie. Na Państwa życzenie sporządzimy również analizę wielokryterialną rozważanych wariantów inwestycyjnych.

Co zawiera standardowa analiza finansowa?

Standardowa analiza finansowa zawiera:

1. Rachunek Zysków i Strat (Rachunek Wyników)

2. Bilans (prognoza finansowa na dowolną liczbę okresów)

3. Rachunek Przepływów Pieniężnych (Cash Flow)

4. Wskaźnikowa analiza rentowności (ROS, ROA, ROE, ROI)

5.  Wskaźnikowa analiza płynności 

6.  Wskaźnikowa analiza zadłużenia

7.  Wycena opłacalności inwestycji: Metoda zdyskontowanych korzyści netto z inwestycji (NPV), Wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji (IRR),

8.  Próg rentowności BEP

9.  Analiza Du Ponta 

10.  Metoda oceny i kontroli programu (PERT) oraz analizę CPM

11.  Budowa grafów decyzyjnych

12. Wycena wartości firmy metodą (DCF)

13. Analiza kosztów i korzyści (ENPV, B/C i ERR)

Nasze Referencje >>

Naszymi klientami byli m.in: >>

SKONTAKTUJ SIĘ Z NAMI >>

bottom of page