Analizy finansowe

Zapraszamy do skorzystania z usług firmy BIZNES-ANIMATOR w zakresie analityki finansowej. Nasz zespół składa się z analityków finansowych posiadających 15-letnie doświadczenie w realizacji analiz finansowych i ekonomicznych dla przedsięwzięć z różnych branż. Obsługujemy zarówno duże jak i małe firmy oraz instytucje publiczne. Do tej pory przygotowaliśmy ponad 600 projektów zawierających analizy finansowe i ekonomiczne. Nie działamy szablonowo. Nasze usługi charakteryzują się indywidualnym podejściem do każdego projektu, tak by sporządzona przez nas analiza mogła odpowiadać na pytania związane z aspektami finansowo-ekonomicznymi badanego przedsięwzięcia.

Nasze Referencje >>

Naszymi klientami byli m.in: >>

 

Analiza finansowa do kredytu lub pożyczki

 

Sporządzamy projekcje finansowe (również jako element biznes planu) na potrzeby ubiegania się o kredyt w banku lub pożyczkę inwestycyjną. Nasi analitycy wspierają Państwa na etapie weryfikacji analizy/biznes planu przez bank podczas całego procesu ubiegania się o finansowanie. Przygotowujemy prognozy finansowe dla dowolnego okresu według Państwa oczekiwań. Posiadamy doświadczenie w zakresie finansowania w różnych sektorach gospodarki. Nasze modele są wysoko oceniane przez analityków bankowych dzięki długoletniej współpracy z wieloma instytucjami finansowymi.

Posiadamy ponad 15-letnie doświadczenie w zakresie analiz finansowych w różnych branżach w tym w:

- branża deweloperska i budowa obiektów kubaturowych

- budowa powierzchni biurowo-usługowych

- budowa hal i parków handlowo-przemysłowych

- zaawansowane instalacje technologiczne

- instalacje OZE (odnawialne źródła energii),

- instalacje do recyklingu odpadów (np. do przetwarzania tworzyw sztucznych),

- zautomatyzowane systemy transportowe / intralogistyczne,

- budowa obiektów hotelowych, sportowych, rozrywkowych,

- branża rolnicza

- transportowa

- inne

 

Analiza finansowa dla Inwestora

 

Przygotowujemy analizę finansową dla celów ubiegania się o Inwestora według Państwa oczekiwań. Pomagamy w procesie pozyskiwania źródeł finansowania inwestycji. Posiadamy doświadczenie w wielu branżach dzięki czemu poradzimy sobie z każdą analizą. 

W naszej długoletniej współpracy zrealizowaliśmy szereg projektów dla Funduszy Inwestycyjnych również jako podwykonawcy. 

Inwestorom oferujemy bardziej kompleksowe rozwiązania z zakresu analizy planowanych przedsięwzięć inwestycyjnych.

 

Analiza finansowa do dotacji unijnej

 

Przygotowujemy analizy finansowo-ekonomiczne jako element wniosku, biznes planu bądź studium wykonalności inwestycji (wraz z analizą ekonomiczną - analiza kosztów i korzyści AKK). Posiadamy wysoką skuteczność w pozyskiwaniu funduszy unijnych sięgającą ponad 90%. Największe jednorazowe finansowanie pozyskane przez naszą spółkę sięga 160 mln zł. Od początku działalności naszej firmy pozyskaliśmy finansowanie na kwoty ponad 1,5 mld zł

 

Analiza finansowa wspierająca procesy decyzyjne w przedsiębiorstwie

 

BIZNES-ANIMATOR sporządza analizy finansowe służące:

 

- ocenie kondycji finansowej przedsiębiorstwa na podstawie danych historycznych w celu minimalizacji ryzyka związanego z doborem nieodpowiednich kontrahentów; Analiza finansowa da odpowiedź czy potencjalny kontrahent znajduje się w dobrej czy złej kondycji finansowej i w związku z czym czy w przyszłości mogą wyniknąć problemy np. ze spłatą zobowiązań wobec Państwa firmy

 

- ocenie efektywności finansowej projektowanego przedsięwzięcia inwestycyjnego na podstawie prognoz finansowych ; Analiza finansowa odpowie na pytanie czy projektowane przedsięwzięcie będzie opłacalne finansowe, zysk netto w jakiej wysokości spółka może wygenerować przy danych założeniach przychodowych/ kosztowych. Czy spółka przy będzie miała problemy z płynnością, a może będzie miała nadmiar środków finansowych? Czy spółka będzie musiała zaciągać dodatkowe kredyty i pożyczki, czy będzie miała środki na realizację inwestycji w przyszłości i w jakich kwotach biorąc pod uwagę obecne zobowiązania, poziom należności czy zapasów. Czy można usprawnić zarządzanie Kapitałem Obrotowym Netto (zobowiązania, należności, zapasy)?

Przygotowujemy projekcje finansowe Rachunku Zysków i Strat, Bilansu, Rachunków Przepływów Pienieżnych dla dowolnego okresu w dowolnych ujęciach (miesięcznych, kwartalnych, rocznych).

 

- ocenie i wyborze optymalnego wariantu inwestycyjnego na podstawie wskaźników opłacalności inwestycji w badanym okresie. Na Państwa życzenie sporządzimy również analizę wielokryterialną rozważanych wariantów inwestycyjnych.

 

Standardowa analiza finansowa zawiera:

1. Rachunek Zysków i Strat (Rachunek Wyników)

2. Bilans (prognoza finansowa na dowolną liczbę okresów)

3.  Rachunek Przepływów Pieniężnych ( Cash Flow )

4.  Wskaźnikowa analiza rentowności (ROS - wskaźnik rentowności sprzedaży, ROA - rentowności aktywów, ROE - rentowności kapitałów własnych)

5.  Wskaźnikowa analiza płynności (bieżącej, szybkiej, gotówkowej)

6.  Wskaźnikowa analiza zadłużenia

7.  Wycena opłacalności inwestycji: Metoda zdyskontowanych korzyści netto z inwestycji ( NPV ), Wewnętrzna stopa zwrotu z inwestycji ( IRR ),

8.  Próg rentowności BEP

9.  Analiza Du Ponta ( ROI, ROE, ROA, EBIT, EPS i inne )

10.   Metoda oceny i kontroli programu ( PERT ) oraz analizę CPM

11.   Budowa grafów decyzyjnych

12.   Wycena wartości firmy metodą zdyskontowanych przepływów pieniężnych (DCF)

13.   Analiza kosztów i korzyści w tym wskaźniki efektywności kosztowej tj. ENPV, B/C i ERR (opcjonalnie)

Nasze Referencje >>

Naszymi klientami byli m.in: >>