Program Operacyjny Inteligentny Rozwój na lata 2014-2020

 CO WYRÓŻNIA BIZNES-ANIMATOR?

 • Wysoka skuteczność pozyskiwania dotacji przez BIZNES-ANIMATOR sięgająca 90%
 • Ponad 13-letnie doświadczenie
 • Ponad 500 zrealizowanych projektów - analiz finansowych i ekonomicznych, studiów wykonalności, biznes planów i wniosków unijnych
 • Ponad 1,5 miliarda pozyskanych środków (PLN)
 • Bogete doświadczenie w różnych branżach
 • Miła obsługa

 Firma BIZNES-ANIMATOR oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem dotacji unijnych na innowacyjne technologie w tym m.in:

 • Ocenę możliwości uzyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej na innowacje technologiczne
 • Doradztwo w wyborze odpowiedniego programu i innych źródeł finansowania
 • Sporządzenie wniosku o dofinansowanie
 • Sporządzenie biznes planu lub studium wykonalności inwestycji 
 • Kontrolę merytoryczną przy kompletowaniu dokumentacji
 • Pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania
 • Reprezentację klienta
 • Sporządzenie Wniosków kredytowych i biznes planów na potrzeby instytucji kredytujących
 • Pomoc w złożeniu wniosku o płatność końcową
 • Rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z jej celami

czytaj więcej o usługach pozyskiwania dotacji >>

OBSŁUGUJEMY FIRMY I INSTYTUCJE Z CAŁEJ POLSKI

wróć >>

 *********************************************************************************

Działanie 3.2. Wsparcie wdrożeń wyników prac B+R

Poddziałanie 3.2.1. Badania na rynek 

Beneficjenci: Przedsiębiorcy z sektora MŚP

Typy projektów: Wsparcie projektów obejmujących wdrożenie wyników prac B+R przeprowadzonych przez przedsiębiorcę samodzielnie lub nabytych, prowadzących do uruchomienia produkcji nowych bądź znacząco ulepszonych produktów lub usług. Przedmiotem projektu mogą być też eksperymentalne prace rozwojowe oraz doradztwo. Wspierane projekty posiadające innowacyjne technologie.

Minimalna wartość kosztów kwalifikowalnych: 1 mln PLN

Maksymalna wartość dofinansowania: 50 mln EUR w tym

- na prace rozwojowe 450 tys zł (maksymalna wartość wydatków 1 mln zł)

- na usługi doradcze 500 tys zł  (maksymalna wartość wydatków 1 mln zł)

Intensywność wsparcia:

 • na eksperymentalne prace rozwojowe - max 45% kosztów kwalifikowanych dla małych firm (maksymalna wartość dofinansowania: 450 tys. PLN) i max 35% kosztów kwalifikowanych dla średnich firm
 • na część doradczą - max 50% kosztów kwalifikowanych (maksymalna wartość dofinansowania: 500 tys. PLN)
 • na część inwestycyjną - zgodnie z mapą pomocy regionalnej (tj. 30% - 70% w zależności od województwa, w którym będzie zlokalizowany projekt oraz wielkości przedsiębiorstwa)

Kluczowe kryteria wyboru projektów:

 1. Projekt jest realizowany na terytorium RP oraz Wnioskodawca prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP.
 2. Wnioskodawca posiada status MŚP.
 3. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.
 4. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POIR (końcowa data okresu kwalifikowalności to 31 grudzień 2023r.; dodatkowo okres realizacji projektu nie przekracza 3 lat).
 5. Wnioskodawca przynajmniej w jednym zamkniętym roku obrotowym (trwającym przynajmniej 12 miesięcy) w okresie 3 lat poprzedzających rok, w którym złożył wniosek o udzielenie wsparcia, osiągnął przychody ze sprzedaży nie mniejsze niż 0,6 mln PLN (dotyczy mikro i małych firm) lub 1 mln PLN (dla średnich firm).
 6. Projekt polega na wdrożeniu wyników prac B+R chronionych patentem lub zgłoszonych do ochrony patentowej lub prawem ochronnym na wzór użytkowy lub dotyczących zgłoszonego wzoru użytkowego (punktacja 0,1 lub 2).
 7. Projekt dotyczy wdrożenia wyników prac badawczo-rozwojowych (przeprowadzonych przez Wnioskodawcę samodzielnie bądź na jego zlecenie; przeprowadzone prace B+R muszą mieć kluczowe znaczenie dla opracowania/ udoskonalenia produktu/ wyrobu/ usługi) (punktacja 0 lub 1).
 8. Przygotowanie do realizacji projektu (punktacja 0, 1 lub 3).
 9. Wydatki w ramach projektu są racjonalne i uzasadnione z punktu widzenia zakresu i celu projektu (punktacja 0 lub 1).
 10. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu (punktacja 0 lub 1).
 11. Wnioskodawca posiada zdolność do sfinansowania projektu (w przypadku zewnętrznych źródeł finansowania, ocenie podlegają dokumenty potwierdzające zapewnienie finansowania) (punktacja 0 lub 1).
 12. Projekt dotyczy inwestycji początkowej tj. inwestycji w rzeczowe aktywa trwałe lub wartości niematerialne i prawne związane z założeniem nowego zakładu lub z dywersyfikacją produkcji zakładu poprzez wprowadzenie produktów uprzednio nieprodukowanych w zakładzie (punktacja 0 lub 1).
 13. Projekt ma pozytywny wpływ na zasady zrównoważonego rozwoju (uznaje się, że pozytywny wpływ mają projekty, w ramach których realizowana jest przynajmniej jedna z zasad 4R tj. reduce, reuse, recycle, repair *). W przypadku aspektów nieobjętych zasadą 4R, ale wykazujących pozytywny wpływ na inne aspekty środowiskowe, kryterium jest spełnione, gdy wykaże się poprawę odpowiednich wskaźników co najmniej o 10% w porównaniu do wartości bazowych (punktacja 0 lub 1).
 14. Innowacyjność produktu (wsparcie mogą uzyskać projekty dotyczące innowacji produktowej co najmniej na skalę polskiego rynku tzn. objęty wdrożeniem produkt charakteryzuje się nowością w odniesieniu do posiadanych przez niego nowych cech lub funkcjonalności w porównaniu do rozwiązań dostępnych na rynku polskim) (punktacja 0,1,2,3,lub 4).
 15. Potencjał rynkowy produktu będącego efektem projektu (punktacja 0,1,2 lub 3).
 16. Projekt wpisuje się w Krajową Inteligentną Specjalizację określoną w dokumencie "Krajowa Inteligentna Specjalizacja" stanowiącym załącznik do Programu Rozwoju Przedsiębiorstw przyjętego przez RM w dniu 8 kwietnia 2014r. (punktacja 0 lub 1).
 17. Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego od co najmniej 6 miesięcy (punktacja 0 lub 1).

 * reduce - dotyczy redukcji ilości opakowań i odpadów; reuse - oznacza możliwość użycia w produkcji surowców przetworzonych oraz możliwości wielokrotnego użycia produktów; recycle - oznacza możliwość przetwarzania opakowań i odpadów, których nie daje się użyć ponownie; repair - oznacza możliwość wydłużenia cyklu życia produktu poprzez jego opłacalną naprawę. 

Minimum punktów do przejścia oceny merytorycznej: 12 

Informacje o najblizszym konkursie:

 • Rozpoczęcie naboru: 25 marzec 2020r. 
 • Zakończenie naboru: 23 kwiecień 2020r.

 Dotacje unijne na nowe technolgie // Innowacyjne technologie

wróć >>


BIZNES-ANIMATOR sp z o.o. sp.k , ul. Bukowska 76/8, 60-812 Poznań, tel. 61 853 60 55  ; kom. 600-562-134  
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
OK