PO IR - Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Firma BIZNES-ANIMATOR oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem dotacji unijnych w tym m.in:

 • Ocenę możliwości uzyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej
 • Doradztwo w wyborze odpowiedniego programu i innych źródeł finansowania
 • Sporządzenie wniosku o dofinansowanie Sporządzenie biznes planu lub studium wykonalności inwestycji
 • Kontrolę merytoryczną przy kompletowaniu dokumentacji
 • Pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania
 • Reprezentacja klienta Sporządzenie Wniosków kredytowych i biznes planów na potrzeby instytucji kredytujących
 • Pomoc z złożeniu wniosku o płatność końcową Rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z jej celami
 • Czytaj więcej o usługach pozyskiwania dotacji >>

OBSŁUGUJEMY FIRMY I INSTYTUCJE Z CAŁEJ POLSKI

 

CO WYRÓŻNIA BIZNES-ANIMATOR?

 • Wysoka skuteczność pozyskiwania dotacji przez BIZNES-ANIMATOR sięgająca 90%
 • Ponad 13-letnie doświadczenie
 • Ponad 500 zrealizowanych projektów - analiz finansowych i ekonomicznych, studiów wykonalności, biznes planów i wniosków unijnych
 • Ponad 1,5 miliarda pozyskanych środków (PLN)
 • Bogete doświadczenie w różnych branżach
 • Miła obsługa

 

Oś priorytetowa 3: Wsparcie innowacji w przedsiębiorstwach                                                             wróć >>

*********************************************************************************

 Poddziałanie 3.2.2. Kredyt na innowacje technologiczne

Beneficjenci: Przedsiębiorcy z sektora MŚP 

Typy projektów: Wsparcie projektów obejmujących wdrożenie innowacji technologicznych – własnych lub nabytych wyników prac badawczo-rozwojowych.

O dofinansowanie mogą się ubiegać projekty finansowane kredytem na innowacje technologiczne. Kredyt na innowacje technologiczne jest przyznawany na zasadach komercyjnych przez banki współpracujące z Bankiem Gospodarstwa Krajowego przy udziale własnym kredytobiorcy min. 25%.

Dofinansowanie w formie dotacji – „premii technologicznej” otrzymuje się celem spłaty części kredytu technologicznego.

Maksymalna wartość dofinansowania: 6 mln PLN

Maksymalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 50 mln euro

Dofinansowaniem mogą być objęte:

• wydatki przeznaczone na realizację inwestycji technologicznej.

Intensywność wsparcia zależy od miejsca realizacji inwestycji i statusu MŚP wnioskodawcy (wg mapy pomocy regionalnej na lata 2014-2020).

• wydatki na wykonane przez doradców zewnętrznych studia, ekspertyzy, koncepcje i projekty techniczne.

Intensywność wsparcia dla tych wydatków nie może przekroczyć 50% wartości tych wydatków.

Kluczowe kryteria wyboru projektów:

1. Projekt jest realizowany na terytorium RP oraz Wnioskodawca jest zarejestrowany i prowadzi działalność gospodarczą na terytorium RP. 

2. Wnioskodawca posiada status MŚP.

3. Projekt zostanie rozpoczęty po dniu złożenia wniosku o dofinansowanie.

4. Realizacja projektu mieści się w ramach czasowych POIR (końcowa data okresu kwalifikowalności to 31 grudzień 2023 r.).

5. Zgodność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu oraz przedmiotu projektu z wymogami dla poddziałania (punktacja 0 lub 1 pkt)

6. Innowacyjność technologii planowanej do wdrożenia w ramach projektu (punktacja 0 lub 2,5 lub 4,5 pkt)

7. Nowość i potencjał rynkowy końcowego rezultatu projektu (towaru, procesu, usługi) (punktacja od 0 do 9 pkt)

8. Wydatki przeznaczone na realizację projektu zostały określone zgodnie z katalogiem wydatków kwalifikowalnych oraz są niezbędne do realizacji inwestycji technologicznej i są powiązane funkcjonalnie (punktacja 0 lub 1 pkt)

9. Projekt dotyczy inwestycji początkowej zgodnie z rozporządzeniem KE (UE) nr 651/2014 (punktacja 0 lub 1 pkt)

10. Projekt ma pozytywny wpływ na realizację zasady zrównoważonego rozwoju, o której mowa w art. 8 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1303/2013 (punktacja 0 lub 1 pkt)

11. Wskaźniki projektu są obiektywnie weryfikowalne i odzwierciedlają założone cele projektu (punktacja 0 lub 1 pkt)

12. Przygotowanie projektu do realizacji (punktacja 0 lub 1 pkt)

13. Przedmiotem projektu jest rozwiązanie wpisujące się w Krajowe Inteligentne Specjalizacje i/lub dotyczące branż wysokich lub średnio-wysokich technologii lub zaawansowanych technologicznie wiedzochłonnych usług, zgodnie z klasyfikacją Eurostat (punktacja od 0 do 3 pkt)

14. Wnioskodawca jest członkiem Krajowego Klastra Kluczowego od co najmniej 6 miesięcy (punktacja 0 lub 0,5 pkt)

Minimum punktów: 15 pkt

 

Informacje o najbliższym konkursie:

• Rozpoczęcie naboru: 15 październik 2019 r. (konkurs podzielony na rundy)

• Zakończenie naboru: 23 kwiecień 2020r.

 

oraz

 

• Rozpoczęcie naboru: 24 wrzesień 2020 r. 

• Zakończenie naboru: 30 grudnia 2020r.

 

 

 

wróć >>

BIZNES-ANIMATOR sp z o.o. sp.k , ul. Bukowska 76/8, 60-812 Poznań, tel. 61 853 60 55  ; kom. 600-562-134  
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
OK