Dotacje Unijne

Dotacje Unijne na lata 2007-2013!

Firma BIZNES-ANIMATOR oferuje Państwu kompleksową usługę związaną z pozyskiwaniem środków z funduszy europejskich. Proces ubiegania się o dofinansowanie ze środków UE nie jest procesem łatwym i może zająć nawet kilka miesięcy. W momencie ogłoszenia konkursów dla przedsiębiorców w ramach programów unijnych, Przedsiębiorca ma najczęściej miesiąc na złożenie wniosku wraz z innymi dokumentami. Wtedy okazać się może, że jest już zbyt mało czasu na sporządzenie wniosku i biznes planu oraz na skompletowanie wszystkich wymaganych załączników.

Pragniemy zaoferować Państwu kompleksową obsługę w zakresie pozyskiwania środków w ramach funduszy unijnych w tym m.in.:

 • Ocenę możliwości uzyskania dotacji z funduszy Unii Europejskiej
 • Doradztwo w wyborze odpowiedniego programu i innych źródeł finansowania
 • Sporządzenie wniosku o dofinansowanie
 • Sporządzenie biznes planu lub studium wykonalności inwestycji
 • Kontrolę merytoryczną przy kompletowaniu dokumentacji
 • Pomoc w pozyskaniu zewnętrznych źródeł finansowania
 • Reprezentacja klienta
 • Sporządzenie Wniosków kredytowych i biznes planów na potrzeby instytucji
 • kredytujących
 • Pomoc z złożeniu wniosku o płatność końcową
 • Rozliczenie otrzymanej dotacji zgodnie z jej celami


 • Pozyskujemy dotacje unijne m.in. dla:
 • Przedsiębiorstw
 • Gmin, Powiatów, Urzedów Marszałkowskich
 • Szkół Publicznych i Niepublicznych
 • Ośrodków i instytucji kultury
 • Ośrodków sportowych i rekreacyjnych
 • Jednostek badawczo-rozwojowych
 • Innych


 • Sporządzamy wnioski, biznes plany i studia wykonalności w ramach:
 • Regionalnego Programu Operacyjnego
 • Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko
 • Dotacje na nową inwestycję, która obejmuje: środki trwałe i wartości niematerialne i
 • prawne związane z:
 • - utworzeniem nowego przedsiębiorstwa lub rozbudową istniejącego
 • - dywersyfikacją produkcji poprzez wprowadzenie nowych produktów,
 • - zasadniczą zmianą dotyczącą procesu produkcyjnego w istniejącej firmie
 • Dotacje na działalność gospodarczą w dziedzinie gospodarki elektronicznej (e-usługi)
 • Dotacje na Wsparcie prac badawczych i rozwojowych oraz wdrożenie ich wyników
 • Dotacje na Wsparcie inwestycji B+R w przedsiębiorstwach
 • Dotacje na rozwój polskiej gospodarki na rynku międzynarodowym


 • Dotacje koncentrować się będą w głównej mierze na:
 • innowacyjności i działalności B+R w firmach
 • wzroście zatrudnienia pracowników oraz wzroście eksportu
 • tworzeniu nowych przedsiębiorstw na terenach o niskim poziomie przedsiębiorczości
 • usługach związanych w turystyką oraz dostosowaniu firm do wymogów środowiskowych


 • Dotacje na inwestycje otrzymać mogą zarówno firmy mikro jak i duże instytucje, dlatego zapraszamy do zapoznania się z możliwością ich uzyskania. Co prawda procedura pozyskiwania dotacji nie jest zbyt prosta i szybka, to jednak wiele firm dzięki ich pozyskaniu znacznie wzmocniło swój rozwój i pozycję na rynku. Wiele osób myśli, iż dotacje nie są dla nich. Nic bardziej mylnego! O dotacje może starać się każdy, kto zarejestruje firmę bez względu na jej status!

  Gdzie można ubiegać się o dotacje?

  W większości przypadków nabór wniosków o dofinansowanie z Unii Europejskiej prowadzony jest przez Urzędy Marszałkowskie lub jednostki przez nie powołane (Regionalne Programy Operacyjne). W ramach programów krajowych (np. Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka) nabór wniosków o dofinansowanie przeprowadzany jest przez różne jednostki w zalezności od priorytetów i działań, a zazwyczaj dla przedsiębiorców jest to PARP.
  Programy, w ramach których zamierzają Państwo ubiegać się o dotacje są podzielone na różne priorytety i działania i tak przykładowo w województwie wielkopolskim dla Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego wyróżnia się:

 • Priorytet I. Konkurencyjność przedsiębiorstw
 • Konkurencyjność przedsiębiorstw ukierunkowany jest na zwiększenie
 • konkurencyjności regionalnych przedsiębiorstw na rzecz wzrostu i zatrudnienia.
 • Ten cel będzie osiągany przez: zwiększenie potencjału ekonomicznego
 • przedsiębiorstw, wzmocnienie regionalnego systemu innowacyjnego, wzmocnienie
 • powiązań nauki z gospodarką, rozwój instytucjonalnych, finansowych i
 • usługowych instrumentów wsparcia przedsiębiorstw, przygotowanie terenów
 • inwestycyjnych, a także promocję gospodarki przyjaznej dla środowiska.

 • Priorytet ten dzieli się na:
 • 1.1 Rozwój mikroprzedsiębiorstw
 • 1.2 Wsparcie rozwoju MSP
 • 1.3 Rozwój systemu finansowych instrumentów wsparcia przedsiębiorczości
 • 1.4 Wsparcie przedsięwzięć powiązanych z Regionalną Strategią Innowacji
 • 1.5 Promocja regionalnej gospodarki
 • 1.6 Rozwój sieci i kooperacji
 • 1.7 Przygotowanie terenów inwestycyjnych


 • Priorytet II. Infrastruktura komunikacyjna
 • 2.1 Wzmocnienie regionalnego układu powiązań drogowych (drogi wojewódzkie)
 • 2.2 Poprawa dostępności do regionalnego i ponadregionalnego układu drogowego
 • 2.3 Modernizacja regionalnego układu kolejowego
 • 2.4 Tabor kolejowy dla regionalnych przewozów pasażerskich
 • 2.5 Rozwój miejskiego transportu zbiorowego
 • 2.6 Rozwój regionalnej infrastruktury lotniczej
 • 2.7 Infrastruktura społeczeństwa informacyjnego


 • Priorytet III. Środowisko przyrodnicze
 • Środowisko przyrodnicze zakłada poprawę stanu środowiska i racjonalne
 • gospodarowanie zasobami przyrodniczymi regionu. W ramach tego priorytetu
 • działania ukierunkowane są na: zmniejszenie rozmiarów emisji zanieczyszczeń
 • do środowiska, poprawę zaopatrzenia w wodę, poprawę gospodarki odpadami,
 • ochronę przyrody, ochronę powietrza, rozbudowę systemów bezpieczeństwa
 • środowiskowego i technologicznego, zwiększenie wykorzystania odnawialnych
 • źródeł energii, a także racjonalne gospodarowanie energią.
 • 3.1 Racjonalizacja gospodarki odpadami i ochrona powierzchni ziemi
 • 3.2 Infrastruktura energetyczna przyjazna środowisku
 • 3.3 Wsparcie ochrony przyrody
 • 3.4 Gospodarka wodno-ściekowa
 • 3.5 Wzmocnienie ochrony przeciwpowodziowej zagrożonych obszarów województwa
 • 3.6 Poprawa bezpieczeństwa środowiskowego i ekologicznego
 • 3.7 Zwiększenie wykorzystania odnawialnych zasobów energii


 • Priorytet IV. Rewitalizacja obszarów problemowych
 • Rewitalizacja obszarów problemowych dotyczy restrukturyzacji wybranych obszarów
 • na rzecz wzrostu i zatrudnienia. Cel ten będzie osiągany między innymi poprzez
 • wzmocnienie i odnowę ośrodków miejskich, a także rewitalizację wybranych obszarów
 • problemowych.
 • 4.1 Rewitalizacja obszarów miejskich
 • 4.2 Rewitalizacja zdegradowanych obszarów poprzemysłowych i powojskowych


 • Priorytet V. Infrastruktura dla kapitału ludzkiego
 • Infrastruktura dla kapitału ludzkiego nastawiony jest na rozwój kapitału ludzkiego
 • oraz wzmocnienie spójności społecznej regionu na rzecz wzrostu zatrudnienia.
 • Zakłada się: dostosowanie systemu edukacji do potrzeb rynku pracy, poprawę
 • standardów opieki medycznej, zmniejszenie poziomu zachorowalności na choroby
 • społeczne, oraz wyrównywanie dysproporcji wewnątrzregionalnych w dostępie
 • do infrastruktury społecznej.
 • 5.1 Infrastruktura szkolnictwa wyższego
 • 5.2 Rozwój infrastruktury edukacyjnej, w tym kształcenia ustawicznego
 • 5.3 Poprawa warunków funkcjonowania systemu ochrony zdrowia w województwie
 • 5.4 Wzmocnienie pozostałej infrastruktury społecznej


 • Priorytet VI. Turystyka i środowisko kulturowe
 • 6.1.Infrastruktura na terenach turystycznych
 • 6.2 Rozwój kultury i zachowanie dziedzictwa kulturowego
 • KONTAKT
  Mapa strony, Copyright: © 2006-2011, Kontakt