Dotacje Transport Intermodalny

Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020

 Oś Priorytetowa III - Rozwój sieci drogowej TEN-T i transportu multimodalnego

****************

 POZYSKUJEMY DOTACJE UNIJNE W RAMACH

Działania 3.2 Rozwój transportu morskiego, śródlądowych dróg wodnych i połączeń multimodalnych

(grupa C Transport intermodalny)

SPORZĄDZIMY WNIOSEK O DOFINANSOWANIE, STUDIUM WYKONALNOŚCI WRAZ Z ANALIZĄ KOSZTÓW I KORZYŚCI ZGODNE Z VADEMECUM BENEFICJENTA CUPT, ZAŁĄCZNIKI. POSIADAMY DOŚWIADCZENIE W RAMACH INWESTYCJI REALIZOWANYCH W TRANSPORCIE INTERMODALNYM

Rodzaje projektów podlegających dofinansowaniu:

Realizowane będą projekty budowy i przebudowy terminali intermodalnych w szczególności zlokalizowanych w sieci TEN-T wraz z niezbędną infrastrukturą (w tym infrastrukturą dostępową) jak również z zakupem niezbędnych sprzętów oraz specjalistycznego taboru kolejowego dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości.

 

Typy projektów podlegających dofinansowaniu:

 • Budowa lub przebudowa infrastruktury terminali intermodalnych, w tym terminali położonych w centrach logistycznych i portach morskich, wraz  z dedykowaną infrastrukturą kolejową (w tym bocznice) / drogową niezbędną do ich włączenia w sieć linii kolejowych / sieć drogową wraz z niezbędną do funkcjonowania terminala budową / przebudową urządzeń obcych;

 • Zakup lub modernizacja urządzeń niezbędnych do obsługi terminali intermodalnych, w szczególności urządzeń dźwigowych i innych urządzeń służących do przeładunku, lokomotyw manewrowych;
 • Zakup lub modernizacja systemów telematycznych i satelitarnych (urządzeń i oprogramowania) związanych z
  transportem intermodalnym, a także wydatki na ich wdrożenie;

 • Zakup lub modernizacja taboru kolejowego, w tym lokomotyw trakcyjnych, oraz specjalistycznych wagonów służących do przewozów intermodalnych (platformy).

Istnieje możliwość realizacji projektów integrujących w sobie ww. typy projektów.

Kwota środków przeznaczonych na dofinansowanie projektów:

Kwota środków przeznaczona na dofinansowanie projektów w ramach konkursu dla komponentu intermodalnego Działania 3.2 wynosi: 1 000 000 000,00 zł.

Maksymalny poziom dofinansowania UE na poziomie projektu wynosi 50% wydatków kwalifikowanych.

Minimalna wartość wydatków kwalifikowalnych projektu: 10 000 000,00 zł. (5 000 000,00 zł dla projektów typu 1 obejmujących wyłącznie dedykowaną infrastrukturę kolejową (w tym bocznice) / drogową).

Termin składania wniosków:

Nabór wniosków trwał do 15 grudnia 2017 r. Obecnie brak naboru.

Typy wnioskodawców:

 • zarządy portów morskich
  (forma prawna – kod 116, kod 117);
 • przedsiębiorcy z państw członkowskich Unii Europejskiej, którzy wykonują lub zamierzają wykonywać na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
  działalność gospodarczą w zakresie transportu intermodalnego, w tym operatorzy terminali intermodalnych
  (forma prawna - kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124);
 • podmioty zajmujące się udostępnianiem taboru kolejowego przeznaczonego do wykonywania transportu intermodalnego
  (forma prawna - kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124);
 • podmioty zarządzające infrastrukturą kolejową zapewniającą bezpośredni dostęp do terminali intermodalnych
  (forma prawna - kod 019, kod 023, kod 115, kod 116, kod 117, kod 118, kod 120, kod 121, kod 124).

 

****************

Cel: Większy potencjał przyjaznego środowisku transportu w przewozie towarów oraz lepszy stan krajowej sieci platform multimodalnych w TEN-T, dzięki poprawie konkurencyjności portów morskich, transportu intermodalnego i podniesieniu parametrów śródlądowych dróg wodnych


W ramach Priorytetu wpierane będą projekty służące rozwojowi i integracji poszczególnych elementów systemu transportowego,
w szczególności opartych na przyjaznych środowisku środkach przewozu towarów: transporcie intermodalnym, morskim i wodnym śródlądowym. Wsparcie będzie przeznaczone na inwestycje poprawiające funkcjonowanie i możliwości przeładunkowe terminali drogowo-kolejowych w portach morskich, inwestycje dotyczące modernizacji i rozbudowy istniejących terminali wraz z infrastrukturą dostępową, w szczególności zlokalizowanych w sieci TEN-T,a także zwiększenia ich liczby w tym terminali intermodalnych położonych w centrach logistycznych i portach morskich.
Wdrażane będą systemy telematyczne i satelitarne, dostarczające użytkownikom informacji w czasie rzeczywistym o aktualnym
miejscu przewożonego ładunku, a przez to optymalizujące i sterujące procesami transportowymi, które przyczyniają się do skrócenia czasu dostawy oraz ograniczenie zagrożenia dla stanu przewożonych ładunków. Wsparcie będzie również na projekty dotyczące zakupu i modernizacji lokomotyw oraz specjalistycznego taboru kolejowego (wagony/platformy) dostosowanego do przewozów ładunków w intermodalnych jednostkach ładunkowych, naczepach lub przewozu ciężarówek w całości.
Ponadto wspierane będą projekty na rzecz poprawy infrastruktury dostępu do portów, infrastruktury portowej i nadbrzeżnej. Inwestycje ze środków UE będą się koncentrowały na zmniejszeniu presji działalności  portowej na środowisko, poprawie dostępu drogowego, kolejowego i śródlądowego do portów od strony lądu, zapewnieniu  intermodalności oraz poprawie powiązań pomiędzy portami i ich funkcjonowania. 

 

 

Dotacje na rozwój śródlądowych dróg wodnych 

 

 

BIZNES-ANIMATOR sp z o.o. sp.k , ul. Bukowska 76/8, 60-812 Poznań, tel. 61 853 60 55  ; kom. 600-562-134  
Strona korzysta z plików cookie w celu realizacji usług zgodnie z Polityką cookies. Możesz określić dostępu do cookie w Twojej przeglądarce.
OK